ANUNȚ

Primăria municipiului Caransebeş organizează concurs, în intervalul 04.04-06.04.2016, în vederea ocupării  funcţiei publice vacante:

–     1 post de consilier I, superior la compartimentul contabilitate în cadrul Aparatului de specialitate al Primarului

              Condiţii de participare:

–  studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă,

– vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de execuție – minimum 9 ani

     –  să îndeplinească condiţiile de ocupare a unei funcţii publice, conform art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici.

Bibliografie:

 Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 1. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Capitolele II, III, X.
 2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcționarilor publici.
 3. Legea nr. 82/1991 privind contabilitatea, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 4. Ordin nr. 923/2014 pentru aprobarea normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Concursul se va desfăşura în perioada  04.04-06.04.2016, la sediul Primăriei municipiului

Caransebeş,  după cum urmează :

 

Condiţii de desfăşurare Selectarea dosarelor de înscriere Proba scrisă Interviu candidaţi admişi
Data Până în data de 29.03.2016 04.04.2016 06.04.2016
Ora 16,00 10,00 12,00
Locul Primăria municipiului Caransebeş Primăria municipiului

Caransebeş (sediu)

Primăria municipiului Caransebeş (sediu)

 

PROBA SCRISĂ va avea loc în data de 04.04.2016,  ora 10.00.

INTERVIUL va avea loc în data de 06.04.2016, ora 12.00.

 

În vederea participării la concurs,  până la data de 22.03.2016, ora. 16.00, candidaţii vor depune la Primăria Caransebeș, Biroul relații cu publicul, un dosar care va conţine următoarele:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;
 4. copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae;

 

Actele prevăzute la lit. b), c)  vor fi prezentate și în original, în vederea verificării conformității copiilor cu acestea, de către secretarul comisiei (Ambrus Ana – Compartimentul Registru agricol).

Relații suplimentare se pot obține la biroul resurse umane din cadrul Primăriei municipiului Caransebeș sau la numărul de telefon: 0255/514885

 

PRIMAR,

 ION MARCEL VELA