Dispoziție privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 28.11.2019

DISPOZIŢIE

privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 28.11.2019

Primarul municipiului Caransebeş, În temeiul art.133, alin.(1), art. 134, alin. (1), lit.a), alin. (5) si art.196, alin.(1), lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

DISPUNE:

Art. 1. – Se convoacă Consiliul Local al municipiului Caransebeş, în şedinţa ordinară în data de 28.11.2019, ora 15.00, care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, pentru dezbaterea proiectelor de hotărâre înscrise în proiectul ordinii de zi, anexa ce face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.2. Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre înscrise pe proiectul ordinii de zi anexă la prezenta dispoziție.

Art.3. Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali în mapa de sedință, pe baza semnăturii.

Art.4. Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 135, alin (4) si art. 243 alin.(1) lit.e) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

Anexa la Dispozitia nr. _____/22.11.2019

PROIECTUL ORDINII DE ZI

al sedinţei ordinare a Consiliului al municipiului Caransebeş din data de 28.11.2019

1. Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 28.11.2019, ora 15.00.

2. Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 31.10.2019.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației privind intocmire proiect tehnic, caiet de sarcini, detalii de execuțiedocumentație tehnică pentru autorizație, pentru investitia ,,Reparații capitale trotuare strada Nicolae Bălcescu, partea stângă parțial” municipiul Caransebeș.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii unui drept de administrare pe durata existenței construcțiilor in favoarea Bisericii Creștine Baptiste ,,Ghetsimani Caransebeș având ca obiect o suprafata de 5.000 mp, proprietatea municipiului Caransebeș, cu destinatia amenjare cimitir.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

5. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.211/31.10.2019 in sensul că se inlocuiește Anexa A, la Normele Interne privind modalitatea de atribuire a contractelor intre entitățile juridice la care municipiul Caransebeș este acționar majoritar.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebeș

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcționare a ,,Târgului de Craciun” din municipiul Caransebeș, în perioada 01.12.2019 – 09.01.2020, în Centrul Civic al municipiului Caransebeș.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebeș

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbana Durabilă al municipiului Caransebeș.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebeș

Prezintă: Comisia de specialitate nr. 2

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea numirii administratorului SC GUGULANIA LAND SRL pe o prioada de un an si aprobarea Actului Constitutiv actuaizat al acestei societați.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebeș

Prezintă: Comisia de specialitate nr. 3

9. Proiect de hotărâre privind însușirea variantei finale a proiectului de steag al municipiului Caransebeș.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebeș

Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

10. Întrebari. Interpelări

11. Diverse.