Dispoziție privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş în data de 28.04.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ – SEVERIN
MUNICIPIUL CARANSEBEŞ
CONSILIUL LOCAL

DISPOZIŢIE

privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş în data de 28.04.2020

Primarul municipiului Caransebeş,

În temeiul art.133, alin.(1), art. 134, alin. (1), lit.a), alin. (5) si art.196, alin.(1), lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

DISPUNE:

Art.1. – Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Caransebeş in data de 28.04.2020, ora 12.00 care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, pentru dezbaterea proiectului de hotarare inscris in proiectul ordinii de zi, anexa ce face parte integranta din prezenta dispozitie.

Art.2. Consilierii locali sunt invitați sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre inscris pe proiectul ordinii de zi la art.1. din prezenta dispozitie.

Art.3. Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali in mapa de sedinta, pe semnatura acestora.

Art.4. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 135, alin. (4) si art. 243, alin.(1), lit.e) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

Anexa la Dispozitia nr. /22.04.2020

PROIECTUL ORDINII DE ZI al sedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, din data de 28.04.2020.

1.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, in data de 28.04.2020.

2. – Aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de indata din data de 09.04.2020.

3.- Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii licitației publice cu plic închis, în vederea vânzarii terenului înscris în CF nr.43172 Caransebes, nr.cad.43172, în suprafață de 1.037 mp, proprietatea municipiului Caransebeș și aprobarea documentatiei de atribuire si a pretului de pornire la licitatie.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebeș
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

4.- Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii licitației publice cu plic închis în vederea vânzarii terenului înscris în CF nr.43173 Caransebes, nr.cad.43173, în suprafață de 639 mp, proprietatea municipiului Caransebeș domeniul privat proprietatea municipiului Caransebeș si aprobarea documentatiei de atribuire si a pretului de pornire la licitatie.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebeș
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

5.- Proiect de hotarare privind aprobarea inscrierii în proprietatea municipiului Caransebes, domeniul privat, a parcelei de teren în suprafața de 193 mp, identificata în CF nr. 38204 Caransebes nr. cad.38204, situata în intravilanul municipiului Caransebeș.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebeș
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

6.- Proiect de hotarare privind aprobarea inscrierii în proprietatea municipiului Caransebes, domeniul privat, a parcelelor de teren înscrise în CF nr.38613 Caransebeș, nr.top.49/1, în suprafață de 554 mp, CF nr.42462 Caransebeș, nr.top.50/1, în suprafață de 800 mp și CF nr.42466 Caransebeș, nr.top.50/2, în suprafață de 376 mp, situate în intravilanul municipiului Caransebeș.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebeș
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

7.- Proiect de hotarare privind suspendarea obligatiei de plata a chiriei pentru terenurile cu destinatia terase, aflate in proprietatea municipiului Caransebes, inchiriate agentilor economici a caror activitate este suspendata in baza Ordonantei Militare nr.1/2020.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebeș
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

8.- Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii normei de hrană pentru personalul Direcției Poliția Locală.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebeș
Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

9.- Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Statului de Funcții pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Caransebeș.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebeș
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

10. – Intrebari.Interpelari.

11. – Diverse.