PRELUNGIRE Apel de selecție nr. 1/2018 – varianta simplificată Măsura 6.4/6C „Investiții în infrastructura internet broadband”

PRELUNGIRE Apel de selecție nr. 1/2018- varianta simplificată
Măsura 6.4/6C „Investiții în infrastructura internet broadband”

Data lansării apelului de selecție: 27.12.2018
Măsura lansată prin apelul de selecție: Măsura 6.4/6C „Investitii in infrastructura internet broadband”

Tipurile de beneficiari eligibili:
În contextul fișei tehnice a Sub-măsurii 19.2, solicitanții/beneficiarii eligibili ai operațiunilor implementate prin LEADER sunt entități publice/private, stabilite prin fișa măsurii din SDL, autorizate/constituite juridic la momentul depunerii cererii de finanțare.
In conformitate cu fisa masurii 6.4/6C, beneficiari directi/solicitantii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil sunt:

  • Agenții economici care se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) conform legislației în vigoare, Legea 346/2004, și care activează sau urmează să activeze în domeniul TIC;
  • Entități publice, ADI, APL cu respectarea legislației specifice.
  • GAL, în situația în care în urma lansării primului apel de selecție nu se depun proiecte, atunci GAL-ul poate fi beneficiarul măsurii, cu respectarea legislației specifice.

Beneficiari indirecti:

  • Comunităţile locale din localitățile considerate „pete albe”.

Solicitantul sprijinului financiar are obligatia de a verifica eligibilitatea localității, consultând Lista Zonelor Albe – anexa nr. 14 la Ghidul Solicitantului, la Primăria ce administrează acea localitate, cât și la ANCOM.

Solicitantul trebuie sa aiba sediul social sau punctul de lucru in teritoriul GAL si investitia sa se realizeze pe teritoriul GAL.

Fondurile disponibile pentru masura 6.4 „Investitii in infrastructura internet broadband” este de 35.597 Euro.

Intensitatea sprijinului public nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile este de maxim 90%.
Valoarea nerambursabila a unui proiect va fi de maxim 30.000 euro.
Investițiile în infrastructura de broadband intra sub incidenta prevederilor Regulamentului nr. 1407/2013 privind ajutoarele de minimis.

Programul de primire a proiectelor în timpul sesiunii este în fiecare zi lucrătoare de la 9.00-16.00.
Data limită de primire a proiectelor și locul unde de se pot depune proiectele: 06.05.2019 ora 12.00 la sediul operational al Asociatiei Microregiunea Tara Hategului-Tinutul Padurenilor GAL, str. 22 Decembrie, nr. 37A, Cladirea Cepromin, et. 3, cam. 317, Deva, jud. Hunedoara

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL pentru Măsura 6.4/6C „Investitii in infrastructura internet broadband”, pagina de internet; http://tarahategului-tinutulpadurenilor-gal.ro/masura-6.4/6C Investitii in infrastructura internet broadband/

Disponibilitatea la sediul operational GAL a versiunii pe suport tiparit a documentelor aferente masurii lansate.

Datele de contact ale Asociatiei Microregiunea Tara Hategului-Tinutul Padurenilor GAL unde solicitantii pot obtine informatii suplimentare:
Sediul operational: Deva, str.22 Decembrie nr.37A etaj 3 cam.317 (Cladire CEPROMIN), Deva, jud. Hunedoara
Tel: 0354 411 150
Tel. mobil: 0762 695 509
E-mail: padurenihd.leader@gmail.com

Președinte/Reprezentant Legal
Carmen MICU