Apel de selecție nr. 1/2019 – varianta simplificată. Măsura 2.1/2A Modernizarea Exploatațiilor Agricole și Pomicole

Apel de selecție nr. 1/2019 – varianta simplificată
Măsura 2.1/2A Modernizarea Exploatațiilor Agricole și Pomicole

Data lansării apelului de selecție: 22.02.2019
Măsura lansată prin apelul de selecție:
Măsura 2.1/2A Modernizarea Exploatațiilor Agricole și Pomicole
Tipurile de beneficiari eligibili:

În conformitate cu fișa măsurii 2.1/2A, beneficiarii directi/solicitantii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil sunt: orice entitate juridică privată legal constituită, individuala sau colectiva care are activitate in domeniul agricol.

Solicitanţii eligibili pentru sprijinul acordat prin masura 2.1/2A sunt fermierii definiţi conform Regulamentului (UE) nr. 1307/2013, art. 4, ca fiind persoane fizice autorizate conform OUG 44/2008 cu modificările și completările ulterioare sau juridice sau un grup de persoane fizice sau juridice, indiferent de statutul juridic pe care un astfel de grup şi membrii săi îl deţin în temeiul legislaţiei naţionale, ale căror exploataţii se situează pe teritoriul GAL Țara Hațegului – Ținutul Pădurenilor.

Sediul social, punctul/punctele de lucru ale solicitanților trebuie să fie situate in teritoriul GAL TH-TP, investitia respectiv toate cheltuielile proiectului trebuie sa se realizeze pe teritoriul GAL.

Categoriile de solicitanţi eligibili în cadrul masurii 2.1/2A „Modernizarea exploatatiilor agricole si pomicole” în funcție de forma de organizare sunt:

 • Persoana fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);
 • Întreprindere individuală (înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);
 • Întreprindere familială (înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);
 • Societate în nume colectiv–SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare);
 • Societate în comandită simplă–SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate pe acţiuni–SA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificarile şi completările ulterioare);
 • Societate în comandită pe acţiuni–SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate cu răspundere limitată– SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate comercială cu capital privat (înfiinţată în baza Legii nr. 15/1990, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 36/1991 cu modificările şi completările ulterioare);
 • Composesorate, obști și alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor (menţionate în Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, cu modificările și completările ulterioare);
 • Societate cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 1/2005 cu modificările și completările ulterioare, iar investiţiile realizate să deservească interesele propriilor membri);
 • Cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare, iar investiţiile realizate să deservească interesele propriilor membri care au calitatea de fermieri;
 • Grup de producători (Ordonanța Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizatiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole, cu completările și modificările ulterioare) care deservesc intereselor membrilor care au calitatea de fermieri.

Atenție! În conformitate cu prevederile PNDR 2014-2020 privind asigurarea demarcării între fonduri, Grupurile de Producători recunoscute preliminar din sectorul legume-fructe nu sunt eligibile pentru finanțare prin PNDR (Pilonul II) deoarece sunt finanțate din FEGA (Pilonul I).

 • Fondurile disponibile pentru masura 2.1/2A „Modernizarea exploatatiilor agricole si pomicole” sunt de 80.000 EURO

Valoarea sprijinului nerambursabil va fi de maxim 20.000 euro/proiect.
Ponderea maximă a intensității sprijinului public nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile este 50%.
Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 puncte procentuale suplimentare, dar rata sprijinului combinat nu poate depăși 90% în cazul:

 • investițiilor colective realizate de formele asociative ale fermierilor (cooperative, grupuri de producători sau parteneriate sprijinite prin intermediul Masurii 16 din PNDR sau masura 1.1 din SDL/parteneriatelor constituite în conformitate cu art. 35 din Reg. (UE) nr. 1305/2013);
 • investiţiilor realizate de tinerii fermieri, cu vârsta de până la 40 de ani, la data depunerii Cererii de Finanțare (așa cum sunt definiți la art. 2 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 sau cei care sau stabilit în cei cinci ani anteriori solicitării sprijinului, în conformitate cu anexa II a R 1305);
 • Investitiilor legate de operatiunile prevazute la art.28 (Agromediu) si art. 29 (Agricultura ecologica) din Reg (UE) nr. 1305/2013
 • Investiții în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice, mentionate la art.32 Reg UE 1305/2013.

Pentru a putea beneficia de sprijin nerambursabil de 90%, solicitantii au obligatia de a indeplini concomitent cel putin doua dintre cele patru conditii sus mentionate.

Programul de primire a proiectelor în timpul sesiunii este în fiecare zi lucrătoare de la 9.00-16.00.
· Data limită de primire a proiectelor și locul unde de se pot depune proiectele: 25.03.2019 ora 12.00 la sediul operational GAL, Asociatiei Microregiunea Tara Hategului-Tinutul Padurenilor GAL, str. 22 Decembrie, nr. 37A, Cladirea Cepromin, et. 3, cam. 317, Deva, jud. Hunedoara
· Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL pentru Măsura 2.1/2A Modernizarea Exploatatiilor Agricole si Pomicole, pagina de internet: http://tarahategului-tinutulpadurenilor-gal.ro/masura-2-1-modernizarea-exploatatiilor-agricole-si-pomicole/
· Disponibilitatea la sediul operational GAL a versiunii pe suport tiparit a documentelor aferente masurii lansate.
Datele de contact ale Asociatiei Microregiunea Tara Hategului-Tinutul Padurenilor GAL unde solicitantii pot obtine informatii suplimentare:
Sediul operational: Deva, str.22 Decembrie nr.37A etaj 3 cam.317 (Cladire CEPROMIN), Deva, jud. Hunedoara
Tel: 0354 411 150
Tel. mobil: 0762 695 509
E-mail: padurenihd.leader@gmail.com

Președinte/Reprezentant Legal
Carmen MICU