D I S P O Z I Ţ I E de convocare a Consiliului Judeţean Caraş-Severin

ROMÂNIA

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN                                                         

   CONSILIUL JUDEŢEAN

          PREŞEDINTE  

D I S P O Z I Ţ I E

de convocare a Consiliului Judeţean Caraş-Severin

în şedinţă ordinară pentru data de   27 noiembrie 2017

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Caraş-Severin;

În temeiul prevederilor art. 94 alin. 1 şi 3 şi ale art. 106 alin. 1  din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N:

 Art.1. – Se convoacă Consiliul Judeţean Caraş-Severin în şedinţă ordinară,  pentru data de 27.11.2017, ora 12.00 în sala de şedinţe a Consiliului Judeţean Caraş-Severin, cu următoarea ordine de zi:

1.Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier județean al doamnei  Ileana-Elena Meteleaucă.

2.Proiect de hotărâre privind  modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.129/30.06.2016  de constituire a Consiliului Județean Caraș-Severin, modificată.

3.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu  al Judetului  Caraş-Severin,pe anul 2017.

4.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Caras-Severin nr.56/23.03.2017 privind aprobarea bugetului propriu al Consiliului Judetean Caras-Severin si a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea  Consiliului Judeţean Caraş-Severin sau finanţate de către acesta pe sursa A, pe anul 2017,modificată si completată.

5.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr.57/23.03.2017 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale instituţiilor si serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean  sau finanţate de către acesta pe sursa E, pe anul 2017, modificată și completată.

6.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotararii Consiliului Judetean Caras-Severin nr.58/23.03.2017 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judetean de Urgenta Resita, instituţie de sub autoritatea  Consiliului Judeţean sau finanţata de către acesta pe sursa F, pe anul 2017, modificată.

  1. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr.59/23.03.2017 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale instituţiilor si serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean sau finanţate de către acesta pe sursa G, pe anul 2017, modificată.

8.Proiect de hotărâre de modificare si completare a Hotararii Consiliului Judetean nr.11/20.01.2017 privind  utilizarea excedentului bugetului local al Judetului Caras-Severin rezultat la incheierea exercitiului bugetar 2016, pentru finantarea  cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, pe anul 2017, modificată si completată.

9.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr.91/10.05.2017 privind aprobarea „Programului  lucrărilor de drumuri judeţene finanţate din sume defalcate din TVA”,  pentru anul 2017.

10.Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei  Acordului de Parteneriat încheiat între  Judeţul Caraş-Severin prin Consiliul Judeţean Caraş-Severin – Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Caraş-Severin şi Inspectoratul Judeţean de Poliţie Caraş-Severin in vederea finanţării şi implementării „Proiectul privind îmbunătăţirea capacităţii operaţionale a sistemului informatic al Inspectoratului Judeţean de Poliţie  Caraş-Severin şi creşterea calităţii  activităţii de   cercetare la faţa locului”.

  1. Proiect de hotărâre privind suportarea de către Județul Caraș-Severin a cheltuielilor neeligibile datorate corecțiilor financiare rămase definitive în cadrul proiectului ”Achiziționare echipamente specifice pentru îmbunătățirea capacității și calității sistemului de intervenție în situații de urgență și pentru acordarea asistenței medicale de urgență și a primului ajutor calificat în Regiunea Vest” (SMIS 13464)

12.Proiect de hotărâre  privind  aprobarea solicitării adresate Ministerului Sănătăţii  pentru achiziţionarea de aparatură medicală pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Reşiţa, pentru anul 2018.

  1. Proiect de hotărâre privind încetarea suspendării de drept a raportului de serviciu al doamnei Ana Vasile, numită în funcția publică de conducere de director executiv al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin, precum și încetarea aplicabilității unor acte administrative subsecvente.
  2. Proiect de hotărâre pentru respingerea plângerii prealabile formulată de către  directorul executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, doamna Vasile Ana împotriva Hotărârii Consiliului Judeţean Caras-Severin nr.186 din 30.08.2017.
  3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr.52/25.02.2016 privind aprobarea capacității unităților de specialitate din cadrul instituțiilor de asistență socială din subordinea Consiliului Județean Caraș-Severin.
  4. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de management nr.18938/26.11.2015, la Centrul de Cultură pentru Conservarea  și Promovarea  Culturii Tradiționale Caraș-Severin, înainte de termen,ca urmare a îndeplinirii cumulative de către  manager, a condițiilor de vârstă standart, și a stagiului minim de cotizare pentru pensionare.

17.Proiect de  hotărâre  pentru modificarea și completarea  Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr.85/20.04.2017 privind aprobarea  Regulamentului  de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Caraș-Severin.

18.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea  Hotărârii Consiliului Judetean Caraș-Severin nr.147/27.07.2017 privind aprobarea  organigramei şi a statului de funcţii ale Şcolii de Arte şi Meserii „Ion Românu”.

19.Proiect de hotărâre privind actualizarea componenței  structurii organizatorice în vederea  instituționalizării procesului ”Plan local de Acțiune pentru Mediu(PLAM) al Județului Caraț-severin, pentru perioada 2016-2020”.

20.Proiect de hotărâre  privind stabilirea  prețurilor medii la produsele agricole din județul Caraș-Severin, pe anul 2018.

21.Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului real de administrare  asupra imobilului Sediul administrativ S.C. ”Drumuri Județene” SA  Reșița, aflat în domeniul public al județului Caraș-Severin, în favoarea Direcției de Drumuri Județene Caraș-Severin.

22.Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului real de administrare  asupra imobilului Cabana Salvamont-Muntele Semenic ”Oberschia Rotundă”, aflat în domeniul public al județului Caraș-Severin, în favoarea Direcției de Drumuri Județene Caraș-Severin.

  1. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului real de administrare asupra unor apartamente aflate în domeniul public al județului Caraș-Severin, în favoarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin.

24.Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către judeţul Caraş-Severin, prin Consiliul Judeţean Caraş-Severin, a dreptului de preempţiune la vânzarea imobilului Ansamblul urban ”Zona Rânduri”, situat în municipiul Reșița, str. Rândul II, nr.16A, județul Caraș-Severin

25.Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către judeţul Caraş-Severin, prin Consiliul Judeţean Caraş-Severin, a dreptului de preempţiune la vânzarea  unor imobile reprezentând monumentul istoric ”Cazinou, azi muzeu, sală de spectacole, spații comerciale, restaurant”, situat în orașul Băile Herculane, str. Cerna nr. 6-18.

26.Informare privind  nivelul de asigurare a securității și siguranței civice a comunității 9 luni 2017

27.Informare privind analiza stării drumurilor judeţene, a stadiului demersurilor efectuate de către Direcţia de Drumuri Judeţene Caraş-Severin precum şi a lucrărilor executate pentru repararea/reabilitarea acestora.

28.Intrebări. Interpelări

Art.2. Prezenta dispoziţie se publică în presa locală şi se comunică prin grija Direcţiei Generale Juridice și de Administrație Publică Locală:  Instituţiei Prefectului – Judeţul Caraş-Severin şi consilierilor judeţeni.

 

    P R E Ş E D I N T E,                                                                    AVIZAT:

               SILVIU  HURDUZEU                                                                   SECRETARUL JUDEȚULUI,

                                                                                                                  Darian Ciobanu

Nr. 986                                                                                                         

Data:21.11.2017

 

NOTĂ:Prezenta dispoziție  s-a publicat pe site-ul Consiliului Județean Caraș-Severin (wwwcjcs.ro)  la secțiunea Anunțuri, în data de 21.11.2017