Ședință ordinară a Consiliului Local Reșița

DISPOZIŢIA Nr. 948
DIN 29.03.2019
privind convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară

Primarul Municipiului Reşiţa,
În temeiul art. 39 alin. 1, art. 68 alin. 1, art. 115 alin. 1 lit. a), alin. 2 şi alin. 6 ale Legii nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N E:

Art.1. – Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Reşiţa în şedinţa ordinară din data de 05 aprilie 2019, ora 12.00 la Sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Reşiţa, parter, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului local al Municipiului Reșița pe anul 2019
iniţiator: Primar – Popa Ioan

2. Diverse

Art. 2. – Dispoziţia se comunică:
Prefectului şi Instituţiei Prefectului Judeţul Caraş-Severin.
Mass-media.

P R I M A R,
POPA Ioan

A V I Z AT
S E C R E T A R,
BUCUR Lucian Cornel