Ședința ordinară a Consiliului Județean

Miercuri, 25 noiembrie, ora 12.00,  va avea loc ședința ordinară a Consiliului Județean Caraș-Severin cu următoarele puncte înscrise pe ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeţului Caraş-Severin, pe anul 2015.

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 27/12.02.2015 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli  ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean sau finanţate de către acesta, pe anul 2015, modificată.

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr.30 /12.02.2015 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituţiilor și serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean sau finanţate de către acesta pe sursa E, pe anul 2015, modificată.

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraș-Severin nr.31/12.02.2015 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Reşiţa, instituţie de sub autoritatea Consiliului Judeţean sau finanţată de către acesta pe sursa F, pe anul 2015, modificată.

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr.32/12.02.2015 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituţiilor și serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean sau finanţate de către acesta pe sursa G pe anul 2015, modificată și completată.

6. Proiect de hotărâre privind defalcarea sumei de 2.035.000 lei prevăzută în bugetul propriu al județului Caraș-Severin la Cap.67 – „Cultura, recreere și religie ”, pe domenii de intervenție (finanțare), pe anul 2015

7. Proiect de hotărâre privind repartizarea  pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20% din  sumele defalcate  din  taxa  pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare  şi/sau de capital, în ordine cronologică a  vechimii arieratelor, pentru susţinerea programelor de dezvoltare  locală şi pentru susţinerea proiectelor  de infrastructură care necesită cofinanţare locală, pe anul 2015.

8. Proiect de hotărâre privind repartizarea  pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor  defalcate  din  taxa  pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile comunale, pe anul 2015.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea încetării Contractului de Concesiune nr.12584/05.10.2007, modificat prin Actul Adițional nr.1/26.09.2011, intervenit  între concedentul Consiliul  Județean Caraș-Severin și concesionarul S.C. Aeroportul Caransebeș S.A., prin procedura rezilierii judiciare.

10. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare a imobilului – Cazarma 1219, fosta U.M. Nr. 01172 Caransebeş (teren intravilan  şi clădiri) –  în suprafață de 20,3697 ha, situat în municipiul Caransebeș, Str. Șesu Roșu, nr. 123 (12A), județul Caraș-Severin, în vederea instituirii unei ipoteci convenționale în favoarea A.N.A.F.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii unei garanții reale asupra unui imobil aflat în proprietatea privată a județului Caraș-Severin în vederea eșalonării la plată a obligațiilor fiscale datorate Agenției Naționale de Administrare Fiscală de către S.C. AQUACARAȘ  S.A.

12. Proiect de hotărâre  privind încredințarea unui mandat expres reprezentantului autorității publice tutelare în Adunarea  Generală a Acționarilor a SC AQUACARAȘ SA, în vederea  adoptării unor măsuri transparente privitoare la eficiența economică a societății.

13. Proiect de hotărâre privind  stabilirea  preţurilor  medii la produsele agricole  din judeţul Caraş-Severin pe anul 2016.

14. Proiect de hotărâre  privind  exprimarea avizului consultativ referitor la normele anuale de venit pe categorii de meserii pentru anul 2016, stabilite de către  Administraţia Judeţeană  a Finanţelor Publice  Caraş-Severin.

15. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 79/2014  privind aprobarea  organigramei, a statului  funcţiilor de demnitate publică şi a statelor de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Caraş-Severin, cu modificările şi completările ulterioare.

16. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraș-Severin nr. 145/30.07.2013  privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Reşiţa,cu modificările şi completările ulterioare

17. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 166/2014 privind aprobarea organigramei  şi a statului de funcţii ale  Complexului de Servicii Sociale Comunitare pentru Persoane Adulte Reşiţa, cu modificările şi completările ulterioare.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statelor de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin

19.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean  Caraş-Severin nr. 154/31.05.2011 pentru înfiinţarea și organizarea Căminului pentru Persoane Vârstnice „Sfinţii Constantin si Elena”, cu modificările și completările ulterioare.

20. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 143/30.07.2013 privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii ale Căminului pentru Persoane Vârstnice Sacu, cu modificările si completările ulterioare.

21. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr. 48/04.04.2003 privind aprobarea numărului și structura personalului nedidactic din cadrul unităților de învățământ special din subordinea  Consiliului Județean Caraș-Severin, cu modificările și completările ulterioare.

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Școlii Populare de Arte și Meserii „Ion Românu”.

23. Proiect de hotărâre  privind abrogarea expresă a Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 91/ 21.06.2013 privind aprobarea Înţelegerii de Colaborare între Judeţul Caraş-Severin, prin Consiliul Judeţean Caraş-Severin şi Raionul Criuleni, Republica Moldova.

24. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.40/31.03.2009 privind arondarea unităţilor administrativ teritoriale la serviciile publice comunitare  locale de evidenţă a persoanelor din judeţul Caraş-Severin, prin înființarea unui serviciu  public comunitar local de evidență a persoanelor.

25. Proiect de hotărâre privind atribuirea  şi eliberarea unei licenţe de traseu pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale în judeţul Caraş-Severin.

26. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 124/29.06.2015 privind aprobarea „Strategiei de dezvoltare durabilă a judetului Caraş-Severin 2015-2020″.

27. Proiect de hotărâre pentru  modificarea și  completarea Hotărârii Consiliului Judeţean  nr. 251/2011 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici şi a contribuţiei Consiliului Judeţean Caraş-Severin la finanţarea proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Caraş-Severin” finanţat în cadrul Programului Operaţional Sectorial – Mediu.

28. Proiect de hotărâre privind constatarea imposibilității exercitării mandatului de  consilier județean (vicepreședinte) a domnului Ionesie Ghiorghioni pentru o perioadă mai mare de 6 luni.

29. Proiect de hotărâre privind revocarea  mandatului acordat domnului Ionesie Ghiorghioni, ca reprezentant al Consiliului Județean Caraș-Severin în Consiliul Consultativ de la Inspectoratul Școlar Județean Caraș-Severin.

30. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Caraş-Severin  pentru a face parte, în calitate de membru, în Consiliul Consultativ al Inspectoratului Şcolar Judeţean Caraş-Severin.

31. Proiect de hotărâre privind revocarea mandatului acordat domnului Ionesie Ghiorghioni ca reprezentant al Consiliului Județean Caraș-Severin în  Consiliul Consultativ de Administrare al Parcului Natural Porțile de Fier.

32. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Caraş-Severin în Consiliul Consultativ de Administrare al Parcului Naţional Porţile de Fier.

33. Proiect de hotărâre  pentru  modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 107/2013 privind aprobarea participării judeţului Caraş-Severin prin Consiliul Judeţean Caraş-Severin, în calitate de membru asociat la constituirea „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Banatul Alpin Ţarcu”.

34. Proiect de hotărâre  privind aprobarea desemnării administratorului special la SC Fabrica de Produse Lactate SA Oravița.

35. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Caraș-Severin, în calitate de membru în Consiliul de Administrație al Școlii Populare  de Arte si Meserii „Ion Românu” Reșița.

36. Informare  privind stadiul lucrărilor de investiții realizate în cadrul contractului de asociere între Consiliul Județean Caraș-Severin și SC Nordica Turism SRL pentru dezvoltarea activității de turism în zona Muntele Mic.

37. Informare privind demersurile făcute în  îndeplinirea  sarcinilor  prevăzute în Hotărârea Consiliului Județean Caraș-Severin  nr. 157/27.08 2015 privind acordarea unui ajutor de minimis  pentru SC SCHILIFT SRL.

38. Informare privind demersurile făcute în îndeplinirea mandatului  acordat conform Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr. 159/27.08.2015, de acordare  a unui ajutor de minimis către SC EOLIANA SRL.

39. Informare  privind  documentele necesare, modul de întocmire și de eliberare  a autorizației speciale de transport.

40. Raportul S.C. P&R AUDIT  EXPERT CONSULTING S.R.L.  privind  auditarea situațiilor financiare  aferente anului 2014,  la  S.C. AQUACARAȘ S.A.

41.Informare  privind modul de îndeplinire a mandatului expres acordat domnului Virgil Popa, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.185/13.10.2015, în vederea asigurării îndeplinirii procedurilor legale referitoare la lichidarea și radierea Asociației Clubului Sportiv Caraș-Severin.

42. Informare  privind participarea domnului vicepreședinte Ilie Iova la întâlnirile de lucru care au avut loc în Serbia, în perioada 9-30 octombrie 2015.

43. Informare ca urmare a deplasării in municipiul Vrnjacka Banja în perioada 22.10.2015 – 25.10.2015.

44. Întrebări. Interpelări