Ședință extraordinară a Consiliului Județean Caraș-Severin

D I S P O Z I Ţ I E
de convocare a Consiliului Judeţean Caraş-Severin
în şedinţă extraordinară pentru data de 22 martie 2019

Preşedintele Consiliului Judeţean Caraş-Severin;
În temeiul prevederilor art. 94 alin. 2 şi 3 şi ale art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N:

Art.1. Se convoacă Consiliul Judeţean Caraş-Severin în şedinţă extraordinară, pentru data de 22.03.2019, ora 12.00 în sala de şedinţe a Consiliului Judeţean Caraş-Severin, cu următoarea ordine de zi:

1.Proiect de hotărâre privind asigurarea contribuției proprii a Spitalului Județean de Urgență Reșița în cadrul proiectului „Îmbătrânire sănătoasă și demența – o viață mai bună” cod RORS 241, din cadrul Programului INTERREG IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Republica Serbia, din bugetul propriu al județului Caraș-Severin.

Stiri Timisoara si Resita publicitate online dacus 05 iulie 2024 Stiri Timisoara Publicitate online Brantner 1000x100px

2.Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei corespunzătoare cotei de 17,5 % din impozitul pe venit, prevăzută la art.6 alin.(1) lit.c) din Legea nr.50/2019- a bugetului de stat pe anul 2019, cumulată cu suma corespunzătoare cotei de 18,5% din impozitul pe venit, prevăzută la art.32 alin.(1) lit.c) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, încasată anterior publicării legii bugetului de stat pe anul 2019 și a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale în vederea asigurării bugetelor de funcționare ale unităților administrativ-teritoriale din județul Caraș-Severin, pe anul 2019.

Art.2. Prezenta dispoziţie se publică în presa locală şi se comunică, prin grija Direcţiei Generale Juridice și de Administrație Publică Locală, Instituţiei Prefectului-Judeţul Caraş-Severin şi consilierilor judeţeni.

P R E Ş E D I N T E, 
Silviu HURDUZEU

AVIZAT:
SECRETARUL JUDEȚULUI,
Darian CIOBANU

stiri Timisoara publicitate si promovare online banner maxagro Stiri Timisoara si Resita STPT job 1000x200
/** clever pariuri **/ /** sfarsit clever **/