Ședință de îndată a Consiliului Local Caransebeș

ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ – SEVERIN
MUNICIPIUL CARANSEBEŞ
CONSILIUL LOCAL

DISPOZIŢIE

privind convocarea şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş convocata de îndată în data de 06.08.2020

Primarul municipiului Caransebeş,

În temeiul art.133, alin.(1), art. 134, alin. (1), lit.a), alin. (5) si art.196, alin.(1), lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

DISPUNE:

Art.1. – Se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului Local al municipiului Caransebeş convocata de îndată în data de 06.08.2020, ora 10.00 care va avea loc cu participarea fizica a consilierilor locali în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, pentru dezbaterea proiectelor de hotărâre inscrise in proiectul ordinii de zi, anexa ce face parte integranta din prezenta dispozitie.

Art.2. – Consilierii locali sunt invitați sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectului de hotărâre inscris pe proiectul ordinii de zi la art.1. din prezenta dispozitie.

Art.3. Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali in mapa de sedinta, pe semnatura acestora.

Art.4. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 135, alin. (4) si art. 243, alin.(1), lit.e) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

Anexa la Dispozitia nr. /06.08.2020

ORDINEA DE ZI

a ședinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş,convocata de indata din data de 06.08.2020

1. – Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de îndată in data de 06.08.2020 .

2. – Aprobarea procesului-verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş,dindata de 30.07.2020.

3.- Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr.123/30.07.2020, cu privire la rectificarea eroarii materiale din anexa la bugetul local.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1