Modificări legislative în domeniul adopțiilor

young mother plays and talks with her newborn baby. love and care for children. adoption of children. the child grows up without a father

Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin anunță care sunt modificările privind domeniul adopțiilor. Schimbările au intrat în vigoare la începutul lunii august.

Prin Legea nr. 268/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adopției au fost aduse o serie de modificări și completări ale procedurii adopției, ce au fost reglementate prin Hotărârea Guvernului nr. 798/28.07.2021 privind modificarea anexei la HG nr. 579/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind procedura adopției, publicate în Monitorul Oficial al României nr. 761/05.08.2021.

Principalele elemente de noutate reglementate prin actele normative anterior menționate vizează:
– prelungirea valabilității atestatului de adoptator/familie adoptatoare de la 2 ani la 5 ani, cu stabilirea obligației în sarcina Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului de a verifica anual îndeplinirea condițiilor care au stat la baza eliberării atestatului;
– modificarea situațiilor în care planul individualizat de protecție a copilului are ca finalitate adopție în sensul simplificării demersurilor din această etapă prin eliminarea căutării rudelor pe parcursul procesului de adopție, acest demers fiind realizat la momentul intrării copilului în sistemul de protecție;
– introducerea posibilității ca în situații excepționale, managerul de caz să poată stabili adopția ca finalitate a planului individualizat de protecție, anterior împlinirii termenelor prevăzute de lege, dacă poate justifica în mod temeinic că acest demers este în interesul superior al copilului;
– introducerea, pe lângă rudele copilului din cadrul familiei extinse și persoanele alături de care copilul s-a bucurat de viață de familie pentru o perioadă de minimum 6 luni, în categoria familiilor/persoanelor care au prioritate la adopție a celor care au adoptat frați ai copilului sau care se află în procedură de adopție cu un frate/frați al/ai acestuia, în măsura în care acest lucru nu contravine interesului său superior;
– introducerea de stimulente financiare care să susțină decizia unei familii de a adopta. Stimulentele financiare cresc progresiv și vizează susținerea familiilor care adoptă copii de vârstă mai mare, încadrați într-un grad de handicap ori care fac parte dintr-un grup de frați;
– modificarea cuantumului concediului de acomodare, de 3,4 ISR (sumă fixă de 1.700 lei/lună) la 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anterior datei emiterii hotărârii judecătorești de încredințare în vederea adopției;
– perioada maximă în care se poate derula potrivirea practică a fost stabilită la 3 luni de la acordul adoptatorului sau al familiei adoptatoare cu privire la continuarea procedurii de potrivire practică;
– pentru acoperirea cheltuielilor de transport și cazare realizate de adoptator sau familia adoptatoare în vederea participării la procedura potrivirii practice cu un copil având domiciliul în alt județ decât cel al adoptatorului/familiei adoptatoare se acordă o sumă prevăzută de legislația în vigoare, care se plătește, pe baza programului de vizite întocmit de către direcția de la domiciliul copilului. Sumele efective se plătesc de către direcția generală de asistență socială și protecția copilului în a cărei rază teritorială are domiciliul adoptatorul/familia adoptatoare, în termen de maxim de 45 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești de încuviințare a adopției copilului cu care s-a realizat potrivirea practică;
– adoptatorul sau familia adoptatoare care a adoptat unul sau mai mulți copii beneficiază pentru fiecare copil adoptat de o sumă fixă prevăzută de legislația în vigoare, destinată asigurării unor servicii de recuperare/reabilitare medicale, psihologice sau de altă natură și a căror necesitate a fost stabilită ca urmare a recomandărilor unui specialist și se acordă pe perioada etapei de monitorizare a postadopției.
– elimină birocratizarea excesivă a anumitor etape ale procesului de adopție, prin înlocuirea copiilor legalizate după anumite documente, cu copii certificate pentru conformitate cu originalul.

leader board 728 x 90 px