Haragea Investment – cheia accesării a 20.000 de lei pentru energia verde

Persoanele fizice care intenționează să renunțe la sursele convenționale de energie, unde furnizorii tradiționali cresc prețurile constant și să profite de energia regenerabilă oferită de panourile fotovoltaice (o opțiune economică și ecologică) trebuie să aibă în vedere faptul că statul va veni în ajutorul lor, contribuind cu 90% din prețul instalației la montajul panourilor ce folosesc în principiu energia verde.

Publicul țintă al programului de finanțare la nivel național va cuprinde următoarele regiuni:
1. Regiunea București – Ilfov;
2. Regiunea NE – județele: Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui;
3. Regiunea SE – județele: Buzău, Brăila, Constanța, Galați, Vrancea și Tulcea;
4. Regiunea SM – județele: Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman;
5. Regiunea SV – județele: Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea;
6. Regiunea V – județele: Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș;
7. Regiunea NV – județele: Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Sălaj, Satu Mare și Mureș;
8. Regiunea C – județele: Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu.

Pentru a putea beneficia de facilitățile oferite, orice solicitant trebuie să țină cont de câteva condiții în momentul înscrierii și anume:
1. Să aibă domiciliu stabil în Romania;
2. Să fie proprietar al imobilului pe care se amplasează sistemul fotovoltaic sau să dețină un drept de folosință asupra terenului/imobilului;
3. Să aibă acordul tuturor proprietarilor cu privire la implementarea proiectului în situația în care imobilul este deținut în coproprietate de mai mulți proprietari;
4. Imobilul nu trebuie să facă obiectul unui litigiu în curs de soluționare la instanțele judecătorești vreunei revendicări potrivit legii speciale sau
dreptului comun sau a unei proceduri de expropriere pentru cauza de utilitate publică;
5. Să nu aibă obligații (datorii) restante la bugetul de stat sau la bugetul local, la data înscrierii;
6. Solicitantul și coproprietarii se obligă să permită accesul persoanelor autorizate în vederea colectării datelor înregistrate de sistemul fotovoltaic și verificarea sistemului fotovoltaic.

Printre documentele necesare solicitantului în vederea înscrierii trebuie să se regăsească următoarele:

a) cererea de finanțare, în original, completată integral prin tehnoredactare;
b) actul de identitate al solicitantului, valabil la data înscrierii, în copie;
c) împuternicirea notarială, în situația în care cererea de finanțare este semnată de către altcineva decât solicitantul, în original;
d) actul de identitate al persoanei împuternicite, valabil la data înscrierii, în copie;
e) extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile la data înscrierii, din care să rezulte dreptul de proprietate asupra imobilului construcție pe care se va implementa proiectul, în original; în cazul în care sistemul de panouri fotovoltaice care, deservește construcția, se amplasează pe teren, se va prezenta, în plus față de extrasul de carte funciară aferent construcției, extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile la data înscrierii, din care să rezulte că este proprietar/deține un drept de folosință asupra imobilului teren;
f) în situația în care din extrasul de carte funciară nu reiese adresa de implementare menționată în cererea de finanțare, se va prezenta un document emis de unitatea administrativ-teritorială din care să rezulte că imobilul înscris în cartea funciară prezentată în vederea implementării proiectului este aferent adresei menționate în cererea de finanțare, în original sau copie;
g) certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data înscrierii, în original, în copie legalizată sau emis în SPV;
h) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are domiciliul, în termen de valabilitate la data înscrierii, în original sau în copie legalizată;
i) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială se va implementa proiectul, în termen de valabilitate la data înscrierii, în original sau în copie legalizată, în cazul în care solicitantul are domiciliul în altă localitate decât cea în care se implementează proiectul.

Un aspect extrem de important se referă la faptul că înscrierea solicitanților pentru finanțarea montării de panouri fotovoltaice se face de către consultant la unul dintre instalatorii validați, care au încheiat contract pentru decontarea directă cu Administrația Fondului de Mediu, în limita fondurilor alocate regiunii locației unde se montează sistemul fotovoltaic și constă în introducerea în aplicația informatică a următoarelor date:

Atributele de identificare ale solicitantului:

1. Adresa unde se implementează proiectul, numărul cărții funciare (de la adresa unde se efectuează montajul);
2. Suma solicitată prin cererea de finanțare, precum și valoarea contribuției proprii;
3. Puterea sistemului fotovoltaic solicitat;
4. Scanarea documentelor primite și introducerea lor în aplicația informatică în format pdf, după stabilirea conformității acestora;
5. Rezervarea sumelor aferente finanțării fiecărui solicitant care întrunește condițiile referitoare la conformitatea documentelor.

Acesta este momentul în care Haragea Investment poate juca un rol esențial pentru materializarea proiectului. De ce? Pentru că, în ciuda tinereții sale și a prejudecăților întâlnite, Haragea Investment convertește efectiv o idee bună într-o afacere la cheie. Pentru care obține și finanțări nerambursabile! Elaborarea unui plan de afaceri complet, documentarea, culegerea informațiilor, planificarea efectivă a activității firmei și redactarea propriu-zisă a planului, toate acestea sunt asigurate cu profesionalism de Andreea Haragea.

  Ce oferă Haragea Investments?

– Consultanță în etapa precontractuală;
– Analiza completă a solicitantului înaintea semnării contractului de colaborare;
– Analiza eligibilității proiectului și aplicantului;
– Realizarea punctajului estimativ al proiectului;
– Informații despre sistemul de finanțare;
– Informații despre programele de finanțare, încadrarea solicitanților la programul pretabil planului lor de dezvoltare;
– Informații cu privire la cheltuielile eligibile și neeligibile;
– Informații despre drepturile și obligațiile beneficiarului;
– Întocmirea și depunerea dosarelor de rambursare;
– Elaborarea caietelor de sarcini;
– Elaborarea rapoartelor de progres și a raportului final;
– Elaborarea rapoartelor în perioada de post-implementare.

Pregătirea profesională de care dă dovadă Haragea Investment poate duce la eligibilitatea proiectului ce susține energia verde, iar de aici drumul spre cheltuieli rezonabile este garantat!