DISPOZIŢIE privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 28.03.2019

Primarul municipiului Caransebeş,

În temeiul art.39 alin.(1), art. 43, alin. (1) şi art. 68, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

DISPUNE:

Art. 1. – Se convoacă Consiliul Local al municipiului Caransebeş, în şedinţa ordinară in data de 28.03.2019, ora 15.00, care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, cu următoarea ordine de zi:
1. – Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 28.03.2019.
2. – Aprobarea procesului– verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 18.03.2019.
3. – Aprobarea procesului– verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 20.03.2019.
4. – Proiect de hotărâre privind aprobare Proiectului cu Titlul “Înființare centru de zi pentru persoane vârstnice în municipiul Caransebes“, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1
5.- Proiect de hotărâre privind aprobarea Anexei nr. 1 Descrierea investiției din documentația tehnico-economică faza DALI și faza PT pentru proiectul „Înființare centru de zi pentru persoane vârstnice în municipiul Caransebeș”.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1
6.- Proiect de hotărâre privind organizarea licitației publice cu strigare cu adjudecare la cel mai mare pret obtinut in vederea vanzarii parcelei de teren, înscrise în CF nr.38899, nr.top.2722/1/1, în suprafață de 1.313 mp, proprietatea municipiului Caransebeș si a suprafetei de 2.513 mp înscrisa în CF nr.38898, nr.top.2622/2/1, proprietatea municipiului Caransebeș.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1
7. – Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrarii terenului înscris în CF nr.41123, nr.cad.41123, în suprafață de 1.890 mp, si trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Caransebeș, a unei suprafețe de teren de 258 mp ( lotul 2 ), având categoria de folosință curți construcții.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1
8.- Proiect de hotărâre privind aprobarea organizarii licitatiei publice cu strigare cu adjudecare la cel mai mare pret obtinut in vederea vânzarii parcelei de teren, înscris în CF nr.38121, nr.top.3577/1/1, în suprafață de 3.407 mp, proprietatea municipiului Caransebeș.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1
9.- Proiect de hotărâre privind aprobarea organizarii licitatiei publice deschise cu strigare, cu adjudecare la cel mai mare preț obținut, în vederea inchirierii spatiului în suprafața de 134 mp, terasa cu clădire și grup sanitar, situate în incinta Bazei de Agrement Caransebes.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1
10. – Proiect de hotărâre privind aprobarea inscrierii in proprietatea privata a municipiului Caransebes, a terenului identificat in CF nr.12181, nr.top.4689/2/1/1/3/1, în suprafață de 8.746 mp, proprietatea Statului Român.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1
11. – Proiect de hotărâre privind inscrierea in proprietatea privata a municipiului Caransebes, a terenului identificat in CF nr.42196, nr.cad.1095, nr.top.4622/1/1/2/1, în suprafață de 5.239 mp, proprietatea Statului Român.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1
12. – Proiect de hotărâre privind inscrierea în proprietatea privata a municipiului Caransebes, a terenului identificat in CF 38756, nr. top 5236/1/2, in suprafata de 18.000 mp, prorietatea Statului Roman, in vederea dezmembrarii, conform PUZ nr. 7 /2015.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1
13. – Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de administrare in favoasrea Directiei Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, Caras-Severin, a spatiului in suprafata de 27,9 mp, situat in Piata Gugulanilo, proprietate publica a municipiului Caransebes.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1
14. – Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor loturi de teren in zona Valea Cenchii, beneficiarilor prevederilor Legii nr.15/2003.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1
15. – Proiect de hotărâre privind incheierea unui contract de comodat intre municipiul Caransebes si Spitalul Municipal de Urgenta Caransebes, având ca obiect atribuirea în folosinta gratuita, pe o perioada de 2 ani a cabinetului medical, nr.2, în suprafața de 20 mp, situat la parterul fostei Policlinici a Spitalului pentru desfasurarea activitatii Serviciului de informatica statistica si registratori medicali .
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1
16. – Proiect de hotărâre privind atribuirea in folosinta gratuita a imobilului situat in localitatea Jupa, strada Tibiscum, nr.37- Camin Cultural, catre Asociatia Culturala Tibiscum Jupa, pe o perioada de 6 luni, pentru desfasurarea de activitati culturale si sociale.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1
17. – Proiect de hotărâre privind aprobarea executarii lucrarii ,, Branșament gaze naturale presiune redusă” din branșamentul existent la Colegiul Național Traian Doda Corp B (fost Școala Generala nr.8).
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.2
18. – Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 45/27.02.2019 cu privire la modificarea unor posturi, modificarea unor compartimente si actualizarea structurii de personal, modificarea /actualizarea Organigramei Spitalului Municipal de Ugenta Caransebes.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.5
19. Prezentare Raport privind starea economica si sociala a municipiului Caransebes in anul 2018.
Prezinta: Primarul municipiului Caransebes
20. – Intrebari.Interpelari
21- Diverse.

Primar
Felix-Cosmin Borcean