[UPDATE 2] Deputata Schelean îl face praf pe secretarul județului, Darian Ciobanu! Rea-credință și lipsă de cunoștințe juridice!

Darian Ciobanu îi face de multe ori pe consilierii județeni să se uite pe pereți când le explică în termeni juridici și folosind o sumedenie de expresii în latină ceea ce impune sau permite legea. Valeria Schelean îl atacă însă dur și pune la îndoială nu numai moralitatea acestuia, cât mai ales pregătirea juridică!

Invitată de președintele Consiliului Județean Caraș-Severin, Silviu Hurduzeu, să se ridice de la masa consilierilor și să ia loc în sală, deputata PNL Valeria Schelean, avocat de meserie, a început un schimb de replici cu secretarul general al județului,  juristul Darian Ciobanu, care a vorbit despre starea de incompatibilitate a celei care ocupă un loc în Parlament, dar care fusese aleasă și în legislativul județean. Contrele dintre cei doi nu s-au încheiat odată cu ședința respectivă, ci continuă și în prezent. De data asta, prin intermediul unor adrese oficiale pe care și le trimit unul altuia. Dar și în termeni mult mai duri! O astfel de adresă, în care Ciobanu e pur și simplu desființat de Schelean, s-a strecurat subtil din Palatul Administrativ și a ajuns în mâinile jurnaliștilor Express de Banat.

În prima parte a documentului, Valeria Schelean îi oferă secretarului Ciobanu argumente prin care îi demonstrează că nu poate fi vorba despre vreo incompatibilitate, așa cum acesta arăta în ședința Consiliului Județean din 15 iulie. Deputata PNL i-a indicat mai întâi dispozițiile Legii 96/2006 privind statutul deputaților și senatorilor, potrivit cărora există un termen de 30 de zile în care dacă parlamentarul nu optează fie pentru păstrarea mandatului în Parlament, fie pentru funcția care a generat starea de incompatibilitate, urmează a fi demis din funcția cea mai înaltă. Deci, în niciun caz cea de consilier județean! “Pe cale de consecință, contrar celor susținute de dumneavoastră, nu m-am aflat în nicio stare de incompatibilitate, fiind practic înăuntrul termenului de opțiune cu privire la alegerea uneia dintre cele două funcții”, i-a explicat Valeria Schelean lui Darian Ciobanu.

În continuare, liberala i-a învederat lui Ciobanu că acesta și-ar fi argumentat poziția din timpul plenului cu un articol ce nu se aplică în cazul de față, ci în cu totul alte spețe. În plus, “așa cum am susținut și în ședința din 15 iulie, spune Schelean, am participat la acea întrunire în calitate de deputat, primind în ultimii patru ani invitații de a participa la toate ședințele ordinare ale instituției Consiliului Județean. De altfel, nici nu am semnat pe lista de prezență în calitate de consilier județean, nici nu am fost strigată la vot în momentul apelului nominal al consilierilor județeni, aspecte pe care, în mod evident, le cunoașteți, însă cu rea-credință faceți judecăți de valoare asupra unor chestiuni care nu intră în competența dumneavoastră!”

În finalul adresei, Valeria Schelean pune la îndoială nu numai bunăvoința secretarului județului, ci și pregătirea profesională și competențele acestuia.  “Nu pot să nu remarc lipsa dumneavoastră de cunoștințe juridice. (…) Se pare că nici nu știți să calculați un termen procedural! (…) Vă solicit să nu mai faceți aprecieri cu privire la existența stării de incompatibilitate în cazul subsemnatei!”, i-a mai scris deputata PNL.

UPDATE 1, ora 11.30

Darian Ciobanu, care astăzi împlinește vârsta de 40 de ani, a refuzat cu eleganță să-i dea replică deputatei Valeria Schelean. Parlamentara va primi în schimb un răspuns oficial din partea Consiliului Județean Caraș-Severin.

UPDATE 2, ora 11.50

Camelia Șușco, șefa Serviciului Comunicare din cadrul administrației județene, ne-a pus la dispoziție opinia secretarului județului, Darian Ciobanu, privitoare la termenul de decadere instituit de Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea deminităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, pecare o prezentăm în integralitate în cele ce urmează:

Conform art. 88 alin.1) lit.g) din Legea nr.161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, funcţia de consilier local sau consilier judeţean este incompatibilă cu:

  1. g) calitatea de deputat sau senator;

          Conform art.91 din legea specială precitată starea de incompatibilitate intervine numai după validarea mandatului….. într-o funcţie incompatibilă cu cea de ales local.

           Conform alin.(3), citez: ”Alesul local poate renunţa la funcţia deţinută înainte de a fi numit sau ales în funcţia care atrage starea de incompatibilitate sau în cel mult 15 zile de la numirea sau alegerea în aceasta funcţie. Alesul local care devine incompatibil prin aplicarea prevederilor prezentei secţiuni este obligat să demisioneze din una dintre funcţiile incompatibile în cel mult 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi”.

            Conform alin.(4) În situaţia în care alesul local aflat în stare de incompatibilitate nu renunţa la una dintre cele doua funcţii incompatibile în termenul prevăzut la alin. (3), prefectul va emite un ordin prin care constată încetarea de drept a mandatului de ales local la data împlinirii termenului de 15 zile……….., la propunerea secretarului unităţii administrativ-teritoriale. Orice persoană poate sesiza secretarul unităţii administrativ-teritoriale.

          Prevederea legală suscitată, reprezintă actul normativ special derogatoriu de la dreptul comun, prevedere generală reprezentat în cazul dat de Codul de procedură Civilă. Mai mult în cuprinsul art.181 de Codul de procedură Civilă[1] – calculul termenelor,  statuează, citez:

    (1) Termenele, în afară de cazul în care legea dispune altfel, se calculează după cum urmează….

          În privința curgerii termenului, art. 184 din Codul de procedură Civilă, statuează, citez:

 (1) Termenele încep să curgă de la data comunicării actelor de procedură, dacă legea nu dispune altfel.

             În condițiile date, legea specială dispune altfel, sens în care se aplică principiul Specialia generalibus derogant , iar prevederea specială reprezentată de Legea nr.161/2003, în cuprinsul articolelor suscitate nu face nicio referire la calculul termenelor ci precizează imperativ prin sintagmele renunțare înainte de a fi numit, respectiv,  in cel mult 15 zile, la data împlinirii termenului de 15 zile, sens în care acest termen nu poate fi unul de recomandare ci categoric unul de decădere!

   Definind, prin termen de decădere, se înțelege intervalul de timp înăuntrul căruia titularul unui drept subiectiv este obligat, printr-o dispoziţie legală imperativă, să-şi exercite acel drept (într-un anumit mod sau în anumite condiţii), sub sancţiunea stingerii dreptului respectiv. Termenul de decădere are ca efect pierderea dreptului subiectiv însuşi; acest termen nu poate fi suspendat sau întrerupt şi este incompatibil cu instituţia repunerii în termen. 

             În privința curgerii termenului de 15 zile, art.10 alin.2) din Regulamentul propriu de organizare și funcționare al Consiliului Județean Caraș-Severin[2] se precizeză faptul că, citez: Consilierii validați intră în dreptul deplinei exercitări a mandatului de la data declarării ca legal constituit a consiliului județean, iar cei validați după ședința de constituire, de la data depunerii jurământului”.

             Ori, ședința de constituire a Consiliului Județean Caraș-Severin a avut loc în data de 30.06.2016, data de la care doamna deputat a devenit consilier județean. La următoarea ședință ordinară sorocită în data de 15.07.2016, doamna deputat se afla în cea de 16-a zi, mai mult acesta, demisionară fiind încercând să și voteze.

             În altă ordine de idei, tot în privința termenului de decădere instituit de Legea nr.161/2003, acesta nu face nicio referire la zile lucrătoare, la modalitatea de curgere, la modalitatea de împlinire, sens în care o altă interpretare ar însemna o intervenție a interpretului cu tiltu declarat de a adauga la lege, fapt ce contravine unui alt principiu doctrinar ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus (unde legea nu distinge, nici interpretul  nu trebuie sa distingă).

             În privința statutului deputaților și senatorilor amintit de doamna deputat, consider că s-a facut o regretabilă confuzie, deoarece Legea specială care a guvernat-o pe doamna deputat, începând cu data de 30.06.2016 a fost Legea nr.393/2004 privind statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare.

             În concluzie, opinez, că procedura administrativă în speța dedusă soluționării este cea precedent redată, o altă interpretare ne-ar conduce la un dublu standard în aplicarea termenelor al cărui beneficiu, subsemnatul, în vremelnica calitate de secretar al județului, ab initio il refuz.

             În privința moralității, consider că nu pot face aprecieri, iar în privința cunoștințelor juridice sau a lipsei lor, nu pot să nu-l parafrazez pe Tudor Arghezi care spunea, citez: «nu-i de ajuns să fii bun, trebuie să fii  bun de ceva».

[1] Codul de procedură Civilă aprobat prin Legea nr. 134 din 1 iulie 2010 (**republicată**), cu modificările și completările ulterioare;

[2] Regulamentul propriu de organizare și funcționare al Consiliului Județean Caraș-Severin, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Caraș- Severin nr,147/17.08.2015;