D I S P O Z I Ţ I E de convocare a Consiliului Judeţean Caraş-Severin în şedinţă ordinară pentru data de 30 mai 2018

Preşedintele Consiliului Judeţean Caraş-Severin;

În temeiul prevederilor art. 94 alin. (1) şi (3) şi ale art. 106 alin. (1)  din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N:

Art.1. Se convoacă Consiliul Judeţean Caraş-Severin în şedinţă ordinară,  pentru data de 30.05.2018, ora 12.00 în sala de şedinţe a Consiliului Judeţean Caraş-Severin, cu următoarea ordine de zi:

1.Proiect de hotărâre de modificare și completare a Hotărârii Consiliului Județean nr. 2/09.01.2018 privind utilizarea excedentului bugetului local al Județului Caraș-Severin rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2017, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, pe anul 2018, modificată și completată.

2.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Județului Caraș-Severin, pe anul 2018.

3.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr. 43/16.02.2018 privind aprobarea bugetului propriu al Consiliului Județean Caraș-Severin și a bugetelor de venituri şi cheltuieli  ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Caraş-Severin sau finanţate de către acesta, pe sursa A, pe anul 2018, modificată.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea graficului de lucrări de reabilitare, modernizare şi/sau asfaltare drumuri şi poduri aflate în administrarea Consiliului Judeţean Caraş-Severin prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, în anul 2018-lucrări în continuare.

5.Proiect  de hotărâre privind exprimarea acordului de principiu privind asigurarea contribuției financiare în cuantum de 10% din valoarea echipamentelor medicale de screening auditiv ce vor fi achiziționate de către Ministerul Sănătăţii pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Reşiţa.

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr. 1 la  Acordul de Cooperare încheiat între Unitatea Administrativ Teritorială Județul Caraș-Severin, prin Consiliul Judeţean Caraș-Severin, Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Reșița, prin Consiliul Local al Municipiului Reșița și Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Văliug, prin Consiliul Local al comunei Văliug, în vederea  dezvoltării domeniului schiabil din zona Semenic-Crivaia, precum și a turismului pentru practicarea schiului şi a altor sporturi de iarnă, înscrise în strategia națională de promovare și dezvoltare turistică, aprobat prin  Hotărârea Consiliului  Județean Caraș-Severin nr. 194/20.09.2017.

7.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Actului constitutiv al SC SCHILIFT SRL, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Caraș-Severin nr.163/2005, cu modificările și completările ulterioare.

8.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Caraș-Severin nr.87/26.04.2018  privind aprobarea  organigramei, a statului  funcţiilor de demnitate publică şi a statelor de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Caraș-Severin.

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea  Hotărârii Consiliului Judetean Caraș-Severin nr.148/27.07.2017 privind aprobarea organigramei si a statului de funcţii ale Centrului Judeţean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Tradiţionale Caraş- Severin.

10.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Caraș-Severin nr.144/27.07.2017 privind aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii ale Direcției de Drumuri Județene Caraș-Severin, cu modificările ulterioare.

11.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr. 229/23.10.2017 privind aprobarea  planului de ocupare  a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al  Consiliului Judeţean Caraş-Severin, al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, al Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor a Judeţului Caraş-Severin și al Direcţiei de Drumuri Județene  Caraş-Severin, pentru anul 2018.

12.Proiect de hotărâre privind darea în administrarea temporară Consiliului Local Ciclova Română a tronsonului de drum județean DJ 571J Ciclova Română, din intravilanul comunei Ciclova Română de la Km 4+830 la Km 8+200, aflat în domeniul public al Județului Caraș-Severin și în administrarea Consiliului Judeţean Caraş-Severin.

13.Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului de principiu în vederea preluării unor bunuri imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului în domeniul public al Județului Caraș-Severin și în administrarea Consiliului Județean Caraș-Severin

14.Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.39/27.02.2014 privind modificarea Programului de transport public judeţean de persoane realizat prin curse regulate pentru traseele din judeţul Caraş-Severin, pentru perioada 01.01.2014-30.06.2019, cu modificările și completările ulterioare.

15.Proiect de hotărâre  privind atribuirea  și eliberarea unor licenţe de traseu pentru servicii de transport public judeţean de persoane  prin curse regulate speciale în judeţul Caraş-Severin.

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor al județului Caraș-Severin, reactualizat  pentru anul 2018.

17.Proiect de hotărâre  privind neexercitarea de către Județul Caraș-Severin, prin Consiliul Județean Caraș-Severin, a dreptului de preempțiune la vânzarea imobilului Vila ”Transilvania” situat în orașul Băile Herculane, str. Nicolae Stoica de Hațeg, nr. 4, pav.9.

 18.Informare privind analiza stării drumurilor județene, a stadiului demersurilor efectuate de către  Direcția de Drumuri Județene Caraș-Severin precum și a lucrărilor executate pentru repararea/reabilitarea acestora.

19.Informare privind lucrări de întreținere DJ 581, Reșița-Grădinari.

20.Informare privind drumul județean DJ 608, tronson Stația de epurare a comunei Mehadia, la intrarea în comuna Cornereva, până la organizarea de șantier a amenajării hidrotehnice Baraj Bogîltin.

21.Raport anual de activitate, pe anul 2017, al Asociației Cluster Regional Tehnologia Informației și a Comunicațiilor-Regiunea Vest România.

22.Informare despre activitatea de îmbuteliere apă minerală Perenna Premier în asociație cu Consiliul Județean Caraș-Severin.

23.Raport de activitate pe anul 2017 al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Acvabanat.

1000x200 dacus 02

24.Informare privind nivelul de asigurare a securității și siguranței civice  a comunității în trimestrul I 2018.

25.Intrebări.Interpelări.

 

Art.2. Prezenta dispoziţie se publică în presa locală şi se comunică, prin grija Direcţiei Generale Juridice și de Administrație Publică Locală, Instituţiei Prefectului-Judeţul Caraş-Severin şi consilierilor judeţeni.

 

 

 

  1. P R E Ş E D I N T E,                       AVIZAT:

              Flavius NEDELCEA                                                   SECRETARUL JUDEȚULUI,

              VICEPREȘEDINTE                                                               Darian CIOBANU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 476

Data: 22.05.2018

 

NOTĂ:

Prezenta dispoziție s-a publicat pe site-ul Consiliului Județean Caraș-Severin (wwwcjcs.ro) la secțiunea Anunțuri, în data de 23.05.2018

publicitate si promovare online banner maxagro