D I S P O Z I Ţ I E de convocare a Consiliului Judeţean Caraş-Severin în şedinţă ordinară pentru data de 20  septembrie  2017

          ROMANIA

JUDETUL CARAS SEVERIN

CONSILIUL JUDETEAN

        PREŞEDINTE

 

D I S P O Z I Ţ I E

de convocare a Consiliului Judeţean Caraş-Severin în şedinţă ordinară pentru data de 20  septembrie  2017

Preşedintele Consiliului Judeţean Caraş-Severin;

În temeiul prevederilor art. 94 alin. 1 şi 3 şi ale art. 106 alin. 1  din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N:

 Art.1. – Se convoacă Consiliul Judeţean Caraş-Severin în şedinţă ordinară,  pentru data de 20.09.2017, ora 12.00 în sala de şedinţe a Consiliului Judeţean Caraş-Severin, cu următoarea ordine de zi:

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu  al Judetului  Caraş-Severin,pe anul 2017.

2.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Caras-Severin nr.56/23.03.2017 privind aprobarea bugetului propriu al Consiliului Judetean Caras-Severin si a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea  Consiliului Judeţean Caraş-Severin sau finanţate de către acesta pe sursa A, pe anul 2017,modificată si completată.

3.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr.57/23.03.2017 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale instituţiilor si serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean  sau finanţate de către acesta pe sursa E, pe anul 2017, modificată și completată.

4.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotararii Consiliului Judetean Caras-Severin nr.58/23.03.2017 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judetean de Urgenta Resita, instituţie de sub autoritatea  Consiliului Judeţean sau finanţata de către acesta pe sursa F, pe anul 2017, modificată.

  1. Proiect de hotărâre pentru modificarea  Hotararii Consiliului Judetean Caras-Severin nr.59/23.03.2017 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor și serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Județean sau finanțate de către acesta pe sursa G, pe anul 2017.

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Acord de parteneriat încheiat între Județul Caraș-Severin, prin Consiliul Județean Caraș-Severin cu Orașul Băile Herculane, prin Consiliul Local Băile Herculane și Asociația Pro Turism Băile Herculane în vederea finanţării, promovării şi realizării în comun a ”Festivalului Răchiei și al bucatelor traditionale din Banatul de munte, ediția a XVII -a ”.

7.Proiect de hotărâre  privind încheierea unui Acord de Cooperare între Unitatea Administrativ Teritorială Județul Caraș-Severin, prin Consiliul Judeţean Caraș-Severin, Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Reșița, prin Consiliul Local al Municipiului Reșița și Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Văliug, prin Consiliul Local al comunei Văliug, în vederea  dezvoltării domeniului schiabil din zona Semenic – Crivaia, precum și a turismului pentru practicarea schiului şi a altor sporturi de iarnă, înscrise în strategia națională de promovare și dezvoltare turistică.

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării adresată Ministerului Sănătăţii pentru achiziționarea de aparatură medicală pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Reşiţa.

9.Proiect de hotărâre pentru respingerea plângerii prealabile formulată de către domnul Dan Stan împotriva Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr.164/27.07.2017 privind desemnarea administratorilor propuși de Consiliul Județean Caraș-Severin (autoritate tutelară) în Consiliul de Administrație al SC AQUACARAȘ SA, precum și acordarea unui mandat  expres.

10.Proiect de hotărâre privind atribuirea și eliberarea unei licențe de traseu pentru servicii de  transport public judeţean de persoane  prin curse regulate speciale în judeţul Caraş-Severin.

11.Proiect de hotărâre pentru modificarea  Hotărârii Consiliului Judetean Caraș-Severin nr.142/27.07.2017 privind  aprobarea organigramei și a statelor de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin  precum și a unităților făra personalitate juridică, cu modificările și completările ulterioare.

12.Proiect de hotărâre privind prelungirea exercitării cu caracter  temporar, prin promovare, a domnului MARTIN MOTOLAN în funcția publică de conducere vacantă de  DIRECTOR EXECUTIV, gradul II, al  Direcției de Drumuri Județene Caraș-Severin.

13.Informare privind participarea domnului Silviu Hurduzeu, președintele Consiliului Județean Caraș Severin, la Zilele orașului Veliko Gradiște, in perioada  1-2 august 2017.

14.Informare  privind situația juridică a imobilului în care își desfășoară activitatea  Școala Populară de Arte și Meserii ”Ion Românu” Reșița.

15.Informare privind modul de indeplinire  a mandatului expres acordat d-nului BÎTEA Cristian prin HCJ  nr. 160/27.07.2017 în vederea asigurării îndepliniri procedurilor legale   referitoare la    lichidarea și radierea asociației ”Club Sportiv  Banatul Montan Caraş-Severin”

16.Informare privind analiza stării drumurilor judeţene, a stadiului demersurilor efectuate de către Direcţia de Drumuri Judeţene Caraş-Severin precum şi a lucrărilor executate pentru repararea/reabilitarea acestora.

17.Informare  privind nivelul  de asigurare a securităţii şi siguranţei civice a comunităţii,  în   semestrul I 2017.

  1. Întrebări.Interpelări

 

P R E Ş E D I N T E,                                                                                                 AVIZAT:

                   Silviu  Hurduzeu                                                                  SECRETARUL JUDEȚULUI,

                                                                                                                              Darian Ciobanu