APEL DE SELECȚIE NR. 1/2018 – Grupul de Acțiune Locală Călugăra

APEL DE SELECȚIE NR. 1/2018
Grupul de Acțiune Locală Călugăra
anunță lansarea sesiunii de cerere de proiecte aferente
Măsurii 7/2B – „Sprijinirea tinerilor fermieri”

Data lansării apelului de selecție: 29.08.2018
Măsura lansată prin apelul de selecție: Măsura 7/2B – „Dezvoltarea si modernizarea localităților rurale”
Beneficiari eligibili:

leader board 728 x 90 px

– Tânărul fermier în conformitate cu definiția prevăzută la art. 2 din R(UE) nr.1305/2013, carese instalează ca unic șef al exploatației agricole;
Conform Regulamentului (UE) nr. 1305/2013, art. 19, alin. (1), „Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri constă în: (a) ajutor la înființarea întreprinderii pentru: (i) tinerii fermieri;” Tânărul fermier reprezintă, conform art. 2, alin. (1n) „o persoană cu vârsta de până la 40 de ani (inclusiv cu o zi înainte de a împlini 41 de ani) la momentul depunerii cererii, care deține competențele și calificările profesionale adecvate și care se stabilește pentru prima dată într-o exploatație agricolă ca șef al respectivei exploatații”. Sprijinul va fi acordat pentru facilitarea începerii activităților agricole pentru instalarea tânărului fermier. Astfel, prin îndeplinirea obiectivelor propuse în Planul de Afaceri, se consideră că tânărul fermier s-a instalat şi sprijinul acordat prin FEADR şi-a atins obiectivul strategic.

– Persoana juridică cu mai mulți acționari unde un tânăr fermier în sensul art. 2 din R(UE)1305/2013 se instalează și exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, la beneficii și la riscurile financiare legate de exploatație.

– Persoană fizică înregistrată și autorizată în conformitate cu prevederile Ordonanței de
Urgenta a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare: întreprinderi familiale;
– Asociat unic și administrator al unei societăți cu răspundere limitată – SRL; Asociat majoritar (majoritate absolută 50%+1) și administrator al unei societăți cu răspundere limitată – SRL înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Fondul disponibil pentru măsură: 210.000 Euro
Sprijinul public nerambursabil este de:

  • 30.000 de euro pentru exploatațiile între 20.000 SO și 50.000 SO;
  • 20.000 de euro pentru exploatațiile între 8.000 SO și 19.999 SO.

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se va acorda sub formă de primă în două tranșe, astfel:

  • 75% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare;
  • 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a planului de afaceri.

Acordarea sprijinului va fi proporțională cu gradul de îndeplinire a Planului de afaceri.
Data limită de primire a proiectelor si locul unde se pot depune proiectele: GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ „CĂLUGĂRA”
Data limită de primire a proiectelor este: 28.09.2018, ora 14:00, cu posibilitatea de prelungire cu inca 30 de zile calendaristice sau pana la depunerea proiectelor in valoare de 110% din suma alocata, dar nu mai devreme de 5 zile lucratoare de la lansarea sesiunii.
Locul depunerii proiectelor: Dosarul Cererii de finanţare (Cererea de finanţare însoţită de anexele tehnice şi administrative) se va depune în 2 exemplare-format letric şi 2 exemplare scanate pe suport CD, la sediul GAL Călugăra, Loc.Ciclova Romană, nr.203. Depunerea proiectelor se realizează în zilele lucrătoare ale săptămânii în intervalul orar 10:00 – 14:00 pe toată durata sesiunii de depunere a proiectelor.

Informațiile detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului pentru măsura „Sprijinirea tinerilor fermieri”– M7/2B și în Apelul de selecție M7/2B- varianta complexă, elaborate de Asociația GAL Călugăra, disponibile la sediul GAL în versiune pe suport tipărit sau sunt accesibile la adresa de internet www.gal-calugara.ro.

Solicitanții pot obține informații suplimentare la sediul Asociației GAL Călugăra comuna Ciclova Română, nr.203, județul Caraș-Severin, prin corespondență electronică la adresa contact@galcalugara.ro, sau prin telefon: 0748 993 734.