Ședință ordinară la Consiliul Județean Caraș-Severin

ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

D I S P O Z I Ţ I E
de convocare a Consiliului Judeţean Caraş-Severin în şedinţă ordinară pentru data de
29 iunie 2018

Preşedintele Consiliului Judeţean Caraş-Severin;
În temeiul prevederilor art. 94 alin. (1) şi (3) şi ale art. 106 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N:

Art.1. Se convoacă Consiliul Judeţean Caraş-Severin în şedinţă ordinară, pentru data de 29.06.2018, ora 12.00 în sala de şedinţe a Consiliului Judeţean Caraş-Severin, cu următoarea ordine de zi:

1.Proiect de hotărâre de modificare și completare a Hotărârii Consiliului Județean nr.2/09.01.2018 privind utilizarea excedentului bugetului local al Județului Caraș-Severin rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2017, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, pe anul 2018, modificată și completată.
2.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Județului Caraș-Severin, pe anul 2018.
3.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr.43/16.02.2018 privind aprobarea bugetului propriu al Consiliului Județean Caraș-Severin și a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Caraş-Severin sau finanţate de către acesta, pe sursa A, pe anul 2018, modificată și completată.
4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr.45/ 16.02.2018 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Reşiţa, instituţie de sub autoritatea Consiliului Judeţean sau finanţată de către acesta pe sursa F.
5.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Caraș-Severin nr. 87/26.04.2018 privind aprobarea organigramei, a statului funcţiilor de demnitate publică şi a statelor
de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Caraș-Severin, cu modificările ulterioare.
6.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Caraș-Severin nr.144/27.07.2017 privind aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii ale Direcției de Drumuri Județene Caraș-Severin, cu modificările ulterioare.
7.Proiect de hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Caraș-Severin nr.88/26.04.2018 privind aprobarea organigramei și statelor de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin, precum și ale instituțiilor de asistență socială cu personalitate juridică.
8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Caraș-Severin nr.165/27.07.2017 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Resita, cu modificările ulterioare.
9. Proiect de hotărâre privind actualizarea Monografiei economico-militară a judeţului Caraş-Severin-ediţia 2016.
10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr.92/21.04.2016 privind aprobarea componenței nominale și a Regulamentului de Organizare și Funționare ale Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Caraș-Severin, cu modificările ulterioare.
11. Proiect de hotărâre privind desemnarea a trei membri în Colegiul Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului.
12.Informare privind Aeroportul din municipiul Caransebeș- stadiul actual în ceea ce privește proprietatea și utilitatea, precum și strategia de dezvoltare pentru viitorul apropriat”
13.Informare privind situația creditului contractat de SC AQUACARAS SA precum și situația plaților către operatorii economici.
14. Raport privind activitatea SC Fabrica de Produse Lactate SA Oravița, in perioada 01.01.2017-01.06.2018 și raportul de gestiune al administratorului special la 31.12.2017.
15.Intrebări.Interpelări

Art.2. Prezenta dispoziţie se publică în presa locală şi se comunică, prin grija Direcţiei Generale Juridice și de Administrație Publică Locală, Instituţiei Prefectului-Judeţul Caraş-Severin şi consilierilor judeţeni.

P R E Ş E D I N T E, 
Silviu HURDUZEU 

AVIZAT:
SECRETARUL JUDEȚULUI,
Darian CIOBANU

Nr.501
Data: 21.06.2018

NOTĂ:
Prezenta dispoziție s-a publicat pe site-ul Consiliului Județean Caraș-Severin (wwwcjcs.ro) la secțiunea Anunțuri, în data de 21.06.2018