Ședință ordinară a Consiliului Local Reșița

explo 1000x200

Primarul Municipiului Reşiţa,

În temeiul art. 39 alin. 1, art. 68 alin. 1, art. 115 alin. 1 lit. a), alin. 2 şi alin. 6 ale Legii nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

D I S P U N E:

Art.1. – Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Reşiţa în şedinţa ordinară din data de 27 IANUARIE 2015, ora 15 00, la  Sala de şedinţă a Primăriei Municipiului Reşiţa, parter, cu următoarea

 

ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei Bugetului local pentru trimestrul IV 2014.

iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de funcţii al Serviciului Public „Direcţia Impozite şi Taxe”.

iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

3. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului Public „Direcţia pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat al municipiului Reşiţa” de sub autoritatea Consiliului local.

iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

4. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului Public „Direcţia pentru Întreţinerea şi Repararea Patrimoniului Consiliului Local, serviciul de Iluminat Public şi Deszăpezire”.

iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

5. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata dobânzilor, penalităţilor şi majorărilor de întârziere pentru persoanele fizice care achită integral în perioada 01.02.2015-31.03.2015 debitele principale restante, chirii, inclusiv amenzi contravenţionale, existente în sold.

iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

6. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri aferent clădirilor situate în Reşiţa, str. Paul Iorgovici, nr. 44 şi Reşiţa, str. Başovăţ, nr. 10, datorat bugetului local al municipiului Reşiţa pentru perioada 01.01.2015-31.12.2015 de asociaţia Caritativă „Sfântul Vincenţiu de Paul” Reşiţa-Graz.

iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

7. Proiect de hotărâre privind însuşirea Regulamentului aplicabil schimbului de locuinţe aflate în proprietatea Statului Român/Municipiul Reşiţa, în administrarea Consiliului local al municipiului Reşiţa.

iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

8. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Reşiţa a unui loc de veci situat în parcela C, poz. 522-1982 din Cimitirul nr.8, strada Făgăraşului, Reşiţa, şi atribuirea în proprietate, fără plată, domnului Voinov Milan.

iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din domeniul public şi trecerea în domeniul privat al municipiului Reşiţa şi concesionarea fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 13 mp, identificat în CF nr. 1750 Reşiţa Română, nr. top R207/29/1/1/f, situat în Reşiţa, str. Păcii nr. 2 sc. 2, în vederea extinderii construcţiei existente, către d-na Vîşcu Loredana Ileana.

iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea transferului jucătorului Văcărescu Bogdan de la Instituţia Publică Clubul Sportiv Municipal Şcolar Reşiţa la TSV UNKEN – echipă de liga VI – din Austria.

iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Protocol de Colaborare între Universitatea „Eftimie Murgu” Reşiţa şi Instituţia Publică „Clubul Sportiv Municipal Şcolar” Reşiţa.

iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

12. Proiect de hotărâre privind completarea HCL 69/2014 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru buna gospodărire a municipiului Reşiţa.

iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării şi modificării Caietului de sarcini pentru delegarea gestiunii activităţilor de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare din municipiul Reşiţa.

iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

14. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros în favoarea Ocolului Silvic Reşiţa, asupra terenului în suprafaţă de 632 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Reşiţa pe care sunt edificate construcţiile C1,C2 şi C3 – Cantonul Silvic Valea Domanului situat în Reşiţa, Valea Domanului nr.28, precum şi aprobarea dezlipirii/dezmembrării acestuia.

iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

15. Informarea Serviciului Public – Direcţia pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat al Municipiului Reşiţa privind cererea SC ECO BAU PARC SRL prin care solicită instanţei de judecată ca prin sentinţa ce o va pronunţa să dispună obligarea concedentului la respectarea clauzelor contractuale inserate în contractul de concesiune nr. 14261/17.11.2011, înregistrată la Registratura Generală a Consiliului Local al Municipiului Reşiţa cu nr.650/14.01.2015.

16. Informarea privind întâlnirea din data de 20.01.2015 cu liderii grupurilor politice referitor la problema Funicularului de calcar şi cea a contractelor referitoare la ridicarea maşinilor şi administrarea parcărilor publice cu plată.

Art. 2 – Dispoziţia se comunică:

Prefectului şi Instituţiei Prefectului Judeţul Caraş-Severin
Mass-media.