Ședință ordinară a Consiliului Local Reșița

explo 1000x200

DISPOZIŢIA Nr. 304

DIN 22.02.2017
privind convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară
Primarul Municipiului Reşiţa,
În temeiul art. 39 alin. 1, art. 68 alin. 1, art. 115 alin. 1 lit. a), alin. 2 şi alin. 6 ale Legii nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N E:

Art.1. – Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Reşiţa în şedinţa ordinară din data de 28 februarie 2017, ora 13.00 la Sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Reşiţa, parter, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 7.400.000 lei
iniţiator: Primar – Popa Ioan
2.Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr. 141/08.06.2015 privind exprimarea acordului de principiu în vederea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 30.839.946 lei și H.C.L. nr. 258/12.10.2015 privind aprobarea garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 611.833 lei
iniţiator: Primar – Popa Ioan
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor de achiziție pentru mijloacele de transport second hand și ce vor fi transmise Societății Transport Urban Reșița S.A. în vederea prestării serviciului de transport public local de călători în Municipiul Reșița
iniţiator: Primar – Popa Ioan
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării fostului Depou de tramvaie – construcții, situat în Reșița, bulevardul Republicii nr.29, înscris în CF nr.32298 Reșița, nr.cad.945, cu nr. top.G100/4/C
iniţiator: Primar – Popa Ioan
5.Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 al H.C.L. nr. 167/2016 privind aprobarea Actului Adițional nr. 3 la Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „INTERCOM DEȘEURI” Caraș-Severin din 13.01.2009 și a Actului Adițional nr. 4 la Actul Constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „INTERCOM DEȘEURI” Caraș-Severin din 13.01.2009
iniţiator: Primar – Popa Ioan
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional n. 5 la Actul Constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „INTERCOM DEȘEURI” Caraș-Severin din 13.01.2009
iniţiator: Primar – Popa Ioan
7.Proiect de hotărâre privind aprobarea casării și valorificării mijloacelor fixe devenite disponibile aparținând Serviciului Public –”Direcția pentru întreținerea și Repararea Patrimoniului Consiliului Local, Serviciul de Iluminat Public și
Deszăpezire”
iniţiator: Primar – Popa Ioan
8.Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.16 din Hotărârea Consiliului Local nr. 322/2016 privind stabilirea taxelor speciale pe anul fiscal 2017
iniţiator: Primar – Popa Ioan
9.Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor și a tarifelor activității de administrare cimitire și pompe funebre aplicate de către Serviciul Public – „Direcția pentru Întreținerea și Repararea Patrimoniului Consiliului Local, Serviciul de Iluminat Public și Deszăpezire”
iniţiator: Primar – Popa Ioan
10.Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru închirieri auto și utilaje, a prețului pentru transportul de autobuze și a tarifelor medii orare privind forța de muncă, aplicate de către Serviciul Public –„Direcția pentru Întreținerea și Repararea Patrimoniului Consiliului Local, Serviciul de Iluminat Public și Deszăpezire”
iniţiator: Primar – Popa Ioan
11.Proiect de hotărâre privind transmiterea obiectivului ”Reabilitare cu pavaj trotuar pe tronsonul Calea Timișorii-Str. I. Vidu” din Municipiul Reșița cu o valoare de investiție de 120.278,25 lei, respectiv a obiectivului ”Reabilitare cu pavaj trotuar Str. I. Vidu-Str. Ciprian Porumbescu” din Municipiul Reșița cu o valoare de investiție de 113.232,36 lei, de către Serviciul Public –„Direcția pentru Întreținerea și Repararea Patrimoniului Consiliului Local, Serviciul de Iluminat Public și Deszăpezire” în proprietatea publică a Municipiului Reșița și în administrarea Consiliului Local prin Serviciul Public –”Direcția pentru Administrarea Domeniului Public și Privat al Municipiului Reșița”
iniţiator: Primar – Popa Ioan
12.Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru investiția ”Amenajare platforme de colectare deșeuri menajere în municipiul Reșița”
iniţiator: Primar – Popa Ioan
13.Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de colaborare încheiat între Municipiul Reșița și SC PIEȚE REȘIȚA SRL, conform anexei
iniţiator: Primar – Popa Ioan
14.Proiect de hotărâre privind scoaterea din domeniul public și trecerea în domeniul privat al municipiului Reșița și concesionarea fără licitație publică a terenului în suprafață de 2 mp, identificat în C.F nr.3701 Reșița Română, nr. top R201/f/23/1/a/2/a/b/5/2/b/2/2/1/c/a/1/1/1/a/2/b/1/2/b/1/b, nr. cad.5610 în vederea construirii unui balcon str. Retezat, nr.9 sc.1, ap.4, et. Parter către Voina Ana
iniţiator: Primar – Popa Ioan
15.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, reprezentând noua valoare a investiției și a cofinanțării locale pentru proiectul ”Canalizare menajeră în localitățile Secu, Cuptoare și Moniom din Municipiul Reșița”
iniţiatori: Primar – Popa Ioan
Viceprimar – Paul Vasile Ovidiu
16.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, reprezentând noua valoare a investiției și a cofinanțării locale pentru proiectul ”Canalizare menajeră în localitatea Doman, componentă a municipiului Reșița”
iniţiatori: Primar – Popa Ioan
Viceprimar – Paul Vasile Ovidiu
17.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, reprezentând noua valoare a investiției și a cofinanțării locale pentru proiectul ”Alimentare cu apă în localitățile Moniom, Secu și Cuptoare din municipiul Reșița”
iniţiatori: Primar – Popa Ioan
Viceprimar – Paul Vasile Ovidiu
18.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, reprezentând noua valoare a investiției și acofinanțării locale pentru proiectul ”Alimentare cu apă localitatea Doman, componentă a municipiului Reșița”
iniţiatori: Primar – Popa Ioan
Viceprimar – Paul Vasile Ovidiu
19.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, reprezentând noua valoare a investiției și a cofinanțării locale pentru proiectul ”Legătura rutieră între Calea Timișorii și Unitatea Militară în Municipiul Reșița, Caraș-Severin”
iniţiatori: Primar – Popa Ioan
Viceprimar – Paul Vasile Ovidiu
20.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, reprezentând noua valoare a investiției și a cofinanțării locale pentru proiectul ”Reabilitare drum de interes local spre zona turistică Secu din Municipiul Reșița”
iniţiatori: Primar – Popa Ioan
Viceprimar – Paul Vasile Ovidiu
21.Proiect de hotărâre privind desfășurarea unui concurs între asociațiile de locatari/proprietari denumit ”REȘIȚA CURATĂ – CURĂȚĂM ȘI MENȚINEM”
iniţiatori: Primar – Popa Ioan
consilier local – Matichescu Bogdan Nicolae
22.Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2017
iniţiator: Viceprimar – Dacica Adrian Laurențiu
23.Proiect de hotărâre privind privind aprobarea procedurii scutirii de la plata dobânzilor, majorărilor de întârziere și penalităților aferente chiriilor datorate bugetului local pentru persoanele fizice care achită integral în perioada 01.03.2017-30.04.2017
iniţiatori: Consilier local Popescu Hadrian Constantin
consilier local – Chivari Silvia Mihaela
24.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art. 1 pct. 1, pct. 2 și pct. 3 din H.C.L. nr. 190/2016 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local
iniţiator: consilier local – Sabo Mirel
25.Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitație publică către domnul Roșian Ion a terenului în suprafață de 41,33 mp, identificat în C.F. nr. 43204 Reșița, nr. top T100/11/c, nr. cad. 53270, în vederea extinderii clădirii existente situată în Reșița str. Ion Vidu nr. 14 B cu scară exterioară
iniţiator: Viceprimar – Paul Vasile Ovidiu

26.Diverse

Art. 2 – Dispoziţia se comunică:
●Prefectului şi Instituţiei Prefectului Judeţul Caraş-Severin.
●Mass-media.

P R I M A R,                                                            A V I Z AT
POPA Ioan                                                           S E C R E T A R,
BUCUR Lucian Cornel

banner 970 x 250