Ședința ordinară a Consiliului Local Caransebeș

ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ – SEVERIN
MUNICIPIUL CARANSEBEŞ
CONSILIUL LOCAL

DISPOZIŢIE

privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de
25.04.2019

Primarul municipiului Caransebeş,
În temeiul art.39 alin.(1), art. 43, alin. (1) şi art. 68, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

DISPUNE:

Art. 1. – Se convoacă Consiliul Local al municipiului Caransebeş, în şedinţa ordinară în data de 25.04.2019, ora 15.00, care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei Municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, cu următoarea ordine de zi:

1. – Alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al municipiului Caransebeș, pe o perioadă de trei luni.

2. – Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 25.04.2019.

3. – Aprobarea procesului– verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 28.03.2019.

4. – Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului de ,,Cetățean de Onoare” al municipiului Caransebeș, domnului Dragomir Cristian-Eugen.
Iniţiator: Viceprimarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.4

5.- Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului de ,,Cetățean de Onoare” al municipiului Caransebeș, domnului Toc Dumitru.
Iniţiator: Viceprimarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.4

6.- Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului de ,,Cetățean de Onoare” al municipiului Caransebeș, domnului Radu Ion.
Iniţiator: Viceprimarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.4

7. – Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al municipiului Caransebes si bugetul centralizat al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2019 și a programelor de investitii pe anul 2019.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

8.- Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale in municipiul Caransebes si satul apartinator Jupa pentru anul 2020.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

9.- Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pentru trimestrul al IV-lea, pe anul 2018
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

10. – Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului de autofinantate și subventii pentru trimestrul al IV-lea, pe anul 2018.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

11. – Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C .GUGULANIA LAND S.R.L, pe anul 2019.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

12. – Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar înregistrat la finalul anului 2018.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

13. – Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual pentru acordarea finanțărilor nerambursabile, pe anul 2019, conform prevederilor Legii nr.350/2005.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

14. – Proiect de hotărâre privind aprobarea normei de hrană pentru personalul Direcției Poliția Locală.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

15. – Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.267/24.11.2017 cu modificările ulterioare, cu privire la modificarea Caietului de sarcini al Serviciului de Iluminat Public.
Iniţiator: Viceprimarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

16. – Proiect de hotărâre privind aprobarea inscrierii in proprietatea privata a municipiului Caransebes, a terenului identificat in CF nr.12181, nr.top.4689/2/1/1/3/1, în suprafață de 8.746 mp, proprietatea Statului Român.
Iniţiator: Viceprimarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

17. – Proiect de hotărâre privind aprobarea lucrării ,,Desfiintare Corp C6 si amenajare parcare acoperita”, cu propunerea de schimbare a destinatiei imobilului din corp atelier in parcare acoperita.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.2

18. – Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 220/12.07.2016 cu completarile aduse prin HCL nr. 250/29.07.2016 și HCL nr.46/27.02.2019, în sensul înlocuirii unui reprezentant al municipiului în AGA la SC TRANSAL URBIS SRL.
Iniţiator: Viceprimarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.3

19. – Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 222/12.07.2016 cu completarile aduse prin HCL nr. 247/29.07.2016 si HCL nr.36/16.02.2018, în sensul înlocuirii unui reprezentant al municipiului în AGA la SC POL-COM SRL.
Iniţiator: Viceprimarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.3

20. – Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 223/12.07.2016 cu completarile aduse prin HCL nr. 248/29.07.2016 si HCL nr.47/27.02.2019, în sensul înlocuirii unui reprezentant al municipiului în AGA la SC GUGULANIA LAND SRL.
Iniţiator: Viceprimarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.3

21. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.227/12.07.2016, în sensul înlocuirii unor membri în Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal de Urgență Caransebeș.
Iniţiator: Viceprimarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.4

22. – Intrebari.Interpelari

23. – Diverse.

Art. 2. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 49 şi art. 117, alin.(1), lit. (e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare.

AVIZAT
SECRETARUL MUNICIPIULUI
CARANSEBEŞ
Ana Bratu

PRIMAR
Felix-Cosmin Borcean