Ședința ordinară a Consiliului Local Caransebeș

ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ – SEVERIN
MUNICIPIUL CARANSEBEŞ
CONSILIUL LOCAL

DISPOZIŢIE

privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de
25.04.2019

tm4ua media express de banat (100x1000px)

Primarul municipiului Caransebeş,
În temeiul art.39 alin.(1), art. 43, alin. (1) şi art. 68, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

DISPUNE:

Art. 1. – Se convoacă Consiliul Local al municipiului Caransebeş, în şedinţa ordinară în data de 25.04.2019, ora 15.00, care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei Municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, cu următoarea ordine de zi:

1. – Alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al municipiului Caransebeș, pe o perioadă de trei luni.

2. – Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 25.04.2019.

3. – Aprobarea procesului– verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 28.03.2019.

4. – Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului de ,,Cetățean de Onoare” al municipiului Caransebeș, domnului Dragomir Cristian-Eugen.
Iniţiator: Viceprimarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.4

5.- Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului de ,,Cetățean de Onoare” al municipiului Caransebeș, domnului Toc Dumitru.
Iniţiator: Viceprimarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.4

6.- Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului de ,,Cetățean de Onoare” al municipiului Caransebeș, domnului Radu Ion.
Iniţiator: Viceprimarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.4

7. – Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al municipiului Caransebes si bugetul centralizat al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2019 și a programelor de investitii pe anul 2019.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

8.- Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale in municipiul Caransebes si satul apartinator Jupa pentru anul 2020.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

9.- Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pentru trimestrul al IV-lea, pe anul 2018
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

10. – Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului de autofinantate și subventii pentru trimestrul al IV-lea, pe anul 2018.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

11. – Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C .GUGULANIA LAND S.R.L, pe anul 2019.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

12. – Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar înregistrat la finalul anului 2018.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

13. – Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual pentru acordarea finanțărilor nerambursabile, pe anul 2019, conform prevederilor Legii nr.350/2005.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

14. – Proiect de hotărâre privind aprobarea normei de hrană pentru personalul Direcției Poliția Locală.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

15. – Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.267/24.11.2017 cu modificările ulterioare, cu privire la modificarea Caietului de sarcini al Serviciului de Iluminat Public.
Iniţiator: Viceprimarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

16. – Proiect de hotărâre privind aprobarea inscrierii in proprietatea privata a municipiului Caransebes, a terenului identificat in CF nr.12181, nr.top.4689/2/1/1/3/1, în suprafață de 8.746 mp, proprietatea Statului Român.
Iniţiator: Viceprimarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

17. – Proiect de hotărâre privind aprobarea lucrării ,,Desfiintare Corp C6 si amenajare parcare acoperita”, cu propunerea de schimbare a destinatiei imobilului din corp atelier in parcare acoperita.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.2

18. – Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 220/12.07.2016 cu completarile aduse prin HCL nr. 250/29.07.2016 și HCL nr.46/27.02.2019, în sensul înlocuirii unui reprezentant al municipiului în AGA la SC TRANSAL URBIS SRL.
Iniţiator: Viceprimarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.3

19. – Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 222/12.07.2016 cu completarile aduse prin HCL nr. 247/29.07.2016 si HCL nr.36/16.02.2018, în sensul înlocuirii unui reprezentant al municipiului în AGA la SC POL-COM SRL.
Iniţiator: Viceprimarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.3

20. – Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 223/12.07.2016 cu completarile aduse prin HCL nr. 248/29.07.2016 si HCL nr.47/27.02.2019, în sensul înlocuirii unui reprezentant al municipiului în AGA la SC GUGULANIA LAND SRL.
Iniţiator: Viceprimarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.3

21. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.227/12.07.2016, în sensul înlocuirii unor membri în Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal de Urgență Caransebeș.
Iniţiator: Viceprimarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.4

22. – Intrebari.Interpelari

23. – Diverse.

Art. 2. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 49 şi art. 117, alin.(1), lit. (e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare.

AVIZAT
SECRETARUL MUNICIPIULUI
CARANSEBEŞ
Ana Bratu

PRIMAR
Felix-Cosmin Borcean

banner 970 x 250