Sedinţă a Consiliului Local Reşiţa

Primarul Municipiului Reşiţa,

În temeiul art. 39 alin. 1, art. 68 alin. 1, art. 115 alin. 1 lit. a), alin. 2 şi alin. 6 ale Legii nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

D I S P U N E:

 

Art. 1. – Se convocă Consiliul Local al Municipiului Reşiţa în şedinţa ordinară din data de 29 IANUARIE 2013, ora 14,00, laSala de şedinţe a Primăriei Municipiului Reşiţa, parter,  cu următoarea

 

ORDINE DE ZI:

 

  1. 1.      Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local.

iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

  1. 2.      Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local.

iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

  1. 3.      Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local a domnului LUPŞA VALENTIN CRISTIAN.

iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

  1. 4.      Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local a domnului VOINA LUCIAN SORIN.

iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

 

  1. 5.      Depunerea JURĂMÂNTULUI de către consilierii locali validaţi.

 

  1. 6.      Proiect de hotărâre privind completarea componenţei Consiliului Local al Municipiului Reşiţa.

iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

  1. 7.      Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea art. 1 pct. 2 din H.C.L. nr. 134/2012 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local.

iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

  1. 8.      Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea art. 1 pct. 1 din H.C.L. nr. 135/2012 privind constituirea unei comisii pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local.

iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

  1. 9.      Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea art. 1 alin. 1, art. 2 şi art. 3 din H.C.L. nr. 139/21.08.2012 privind aprobarea componenţei comisiei de evaluare a ofertelor pentru concesiune, pentru vânzare, pentru închiriere prin licitaţie publică/fără licitaţie publică a imobilelor proprietatea Municipiului Reşiţa şi pentru cumpărarea de imobile de către Municipiul Reşiţa, constituirea comisiei de soluţionare a contestaţiilor, precum şi aprobarea regulamentului de funcţionare.

iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

10. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 143/17.09.2012 privind desemnarea consilierilor locali care vor face parte din Comisia de vânzare a spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical, respectiv din cadrul comisiei de contestaţie.

iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

11. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea art. 1 şi art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 144/17.09.2012 privind constituirea Comisiei Sociale de Analiză a Solicitărilor de Locuinţă.

iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

12. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 148/17.09.2012 privind constituirea comisiei de negociere a transferurilor/vânzărilor şi împrumuturilor sportivilor din echipa de handbal aparţinând Liceului Traian Vuia.

iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

13. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Anexei la H.C.L. nr. 181 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Reşiţa în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Reşiţa.

iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

14. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea art. 1 alin. 1 din H.C.L. nr. 268/25.08.2009 privind constituirea comisiei de analiză a documentelor ce au stat la baza emiterii certificatelor de atestare a existenţei/inexistenţei construcţiilor edificate, cu modificările şi completările ulterioare.

iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor în vederea acordării unor subvenţii de la bugetul local, aprobarea Grilei de evaluare şi a punctajului maxim care poate fi acordat pentru fiecare dintre criteriile de evaluare, precum şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Comisiei de Evaluare şi Selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor pentru perioada 2013-2016.

iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reşiţa.

iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

17. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al Serviciului Public „Direcţia Impozite şi Taxe“.

                                                                        iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Serviciului Public – „Direcţia pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat al municipiului Reşiţa“ de sub autoritatea Consiliului Local.

                                                                        iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

19. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de Funcţii al Serviciului Public „Direcţia de Asistenţă Socială“ Reşiţa, de sub autoritatea Consiliului Local.

iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii al Serviciului Public – Centrul de Zi „Maria“ Reşiţa, cu personalitate juridică, din subordinea Consiliului Local.

iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

21. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor de şcolarizare pentru cursurile de calificare de „Agent de securitate“ şi cursul de „Iniţiere şi pregătire teoretică şi practică pe linie de arme şi muniţii“ organizate de „Direcţia Poliţia Locală“ din subordinea Consiliului Local Reşiţa.

iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

22. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei nr. 15 la Hotărârea Consiliului Local nr. 241/18.12.2012 privind stabilirea taxelor speciale pentru anul fiscal 2013.

iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

23. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către E.ON GAZ DISTRIBUŢIE SA Târgu Mureş a unei suprafeţe totale de 135 mp teren situat în municipiul Reşiţa şi aprobarea dezlipirii/dezmembrării terenului.

iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

24. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică a suprafeţei de 664 mp teren, situat în Reşiţa, str. Mihai Eminescu FN, înscris în C.F. nr. 32783 Reşiţa nr. top. R212/1/1/b/1/67 nr. cad 1262 pentru amenajare parcare.

iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

25. Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulată de către S.C. SPEDITION RO-A TIR S.R.L. împotriva H.C.L. nr. 211/2012 privind modificarea art. 3 al H.C.L. nr. 270/2011 privind acordarea de facilităţi la transportul în comun cu modificările şi completările ulterioare.

                                                                        iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU        

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei Bugetului Local pentru trimestrul IV 2012.

iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini şi a proiectului Contractului de delegare a gestiunii activităţilor de măturat, spălat, stropire, întreţinere a căilor publice şi de salubrizare a parcurilor şi a zonelor verzi amenajate în municipiul Reşiţa, prin licitaţie publică deschisă.

iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Consiliul Local prin Serviciul Public – „Direcţia pentru Întreţinerea şi Repararea Patrimoniului Consiliului Local, Serviciul de Iluminat Public şi Deszăpezire“ şi Asociaţia Wings of Care (WIOCA) în vederea asigurării protecţiei câinilor fără stăpân din municipiul Reşiţa, aflaţi în Padocul din Reşiţa, str. Lupacului, f.n.

iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al S.C. CET 2010 REŞIŢA S.R.L.

iniţiatori: Primar – Mihai STEPANESCU

                             Viceprimar – Ioan CRINA

30. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii la S.C. PIEŢE REŞIŢA S.R.L., în insolvenţă.

iniţiatori: Primar – Mihai STEPANESCU

                        Viceprimar – Ioan CRINA

 

31. Informarea nr. 1277/22.01.2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2013.

 

32. Diverse.

                       

Art. 2 – Dispoziţia se comunică :

–          Prefectului şi Instituţiei Prefectului Judeţul Caraş-Severin

–          Mass-media.

 

 

                P R I M A R, 

         Mihai  STEPANESCU                             A V I Z A T

                                                                                               S E C R E T A R,

                                                                                            Lucian Cornel BUCUR