PRELUNGIRE APEL DE SELECȚIE NR. 1/2018 aferent măsurii M8/6B – Promovarea incluziunii sociale

APEL DE SELECȚIE NR. 1/2018
Grupul de Acțiune Locală Caraș-Timiș
anunță lansarea sesiunii de cerere de proiecte aferente
Măsurii 8/6B – „Promovarea incluziunii sociale”

Data lansării apelului de selecție: 03.04.2018
Măsura lansată prin apelul de selecție:
Măsura 8/6B – „Promovarea incluziunii sociale
Beneficiari eligibili:

Instituții publice definite conform Legii nr.215/2001 cu modificările și completările ulterioare prin structurile specializate
Organizații neguvernamentale, respectiv asociații și fundații
Furnizori de servicii sociale
Alte grupuri dezavantajate
GAL Caraș Timiș, dacă după primul apel nu se vor depune proiecte, caz în care se vor aplica măsuri de evitare a conflictului de interese.

Fondul disponibil pentru măsură: 27.137 Euro
Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată este: suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată este 27.137 euro.
Ponderea maximă a intensității sprijinului va fi stabilită astfel:
pentru operațiunile generatoare de venit: 90%;
pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică: 100%;
pentru operațiunile negeneratoare de venit: 100%.

Data limită de primire a proiectelor si locul unde se pot depune proiectele:
Data limită de primire a proiectelor se prelungeste până: 03.12.2018
, ora 16.00, cu posibilitatea de prelungire.
Locul depunerii proiectelor: Dosarul Cererii de finanţare (Cererea de finanţare însoţită de anexele tehnice şi administrative) se va depune în 2 exemplare-format letric şi 2 exemplare scanate pe suport CD, la sediul GAL Caraș-Timiș, Loc. Fîrliug, nr.80. Depunerea proiectelor se realizează în zilele lucrătoare ale săptămânii în intervalul orar 9.00 – 16.00 pe toată durata sesiunii de depunere a proiectelor.

Informațiile detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului pentru măsura „Promovarea incluziunii sociale”– M8/6B și în Apelul de selecție M8/6B – varianta complexă, elaborate de Asociația GAL Caraș-Timiș, disponibile la sediul GAL în versiune pe suport tipărit sau sunt accesibile la adresa de internet www.gal-caras-timis.ro.

Solicitanții pot obține informații suplimentare la sediul Asociației GAL Caraș-Timiș comuna Fîrliug, nr.80, județul Caraș-Severin, prin corespondență electronică la adresa contact@gal-caras-timis.ro, sau prin telefon: 0355/405625.