Părerea românilor despre vaccinarea anticoronavirus obligatorie

De la începutul pandemiei COVID-19 au fost create multe scenarii de coping. În timp ce unii tind să creadă că singura posibilitate de a scăpa de virus o dată pentru totdeauna este prin introducerea vaccinării obligatorii pentru locuitorii țării, alții preferă să nu fie de acord. Unii susțin că versiunea actuală a vaccinului utilizat nu este satisfăcătoare și ar prefera să mai aștepte câteva luni sau ani pentru ca acesta să fie testat corespunzător. Am întrebat tinerii români despre părerile lor cu privire la introducerea vaccinării obligatorii în țara lor.

„Un vaccin ar funcționa numai dacă majoritatea populației l-ar folosi. Aș fi de acord cu el știind că oamenii cu cunoștințe superioare în virologie au fost de acord că ar trebui întreprinse astfel de acțiuni.”, împărtășește Radu – un student din Iași.

Cosmin, care este student la afaceri în Cluj-Napoca, adaugă: „Este un subiect delicat. Prea multă populație este incultă. Făcând acest lucru ar provoca revolte. Singurul mod în care văd 80% din populație vaccinându-se este cerându-l dacă vrei să faci lucruri precum călătoria sau mersul la școală”.

leader board 728 x 90 px

„Sunt total de acord cu asta”, susține Andra – o tânără de 19 ani din Cluj-Napoca.

Teodora – studentă la Filologie, la Iași, împărtășește: „Cred că va fi doar un alt argument pe lista persoanelor care cred în teoriile conspirației. Nu mi se pare un lucru bun, mai ales când oamenii din țara mea nu sunt atât de deschiși multor idei”.

„Cred că impunerea vaccinului ar provoca o manifestare publică împotriva Guvernului. Oamenii ar simți că nu au liberul arbitru, ceea ce nu este atât de bun, dat fiind faptul că România nu are un sistem politic puternic și un guvern bun. Ar fi mai bine să punem în aplicare unele legi în jurul problemei. De exemplu, persoanele care lucrează cu publicul ar trebui să facă vaccinul sau altfel trebuie să se testeze singuri în fiecare săptămână (pe banii lor) sau măsuri similare pentru cei din asistența medicală turism.”, adaugă Laura, care în prezent locuiește la Iași.

Theodora – studentă la Biologie la Universitatea din București – crede: „Nu cred că ar fi corect. Pentru România și, de asemenea, pentru alte state. Cel care nu vrea să fie vaccinat ar trebui să-și asume riscul de a se infecta. Și ar trebui să fie în regulă”.

„Cred că este cel mai sigur mod de a vaccina toți oamenii. Sau cel puțin suficient de mulți oameni pentru a opri pandemia. Nu este cel mai bun mod, dar simt că în acest moment, este tot mai greu să îi conving pe oameni să înțeleagă ca trebuie să ne vaccinăm și, făcându-l obligatoriu, putem reveni la normal mai devreme.”, crede Vlad, student la informatică din Cluj-Napoca.

***

Romanians’ approach towards introducing mandatory vaccinations in the country

Since the beginning of the Covid-19 pandemic, many coping scenarios have been created. While some tend to believe that the only possibility to get rid of the virus once and for all is by introducing mandatory vaccinations for the country’s inhabitants, others prefer to disagree. Some claim that the current version of the vaccine used is not satisfactory, and they would rather wait a few more months or years for it to be properly tested. We asked Romanian youth about their opinions on introducing mandatory vaccination in their country.

“A vaccine would only work if the majority of the population would use it. I would agree with it knowing that people with superior knowledge in virology agreed that such actions should be taken,” shares Radu – a student from Iași.

Cosmin, who is a business student in Cluj-Napoca adds: “It is a delicate topic. Too much of the population is uneducated. Doing so would cause riots. The only way I see 80% of the population getting vaccinated is by requiring it if you want to do stuff like travelling or going to school”.

“I totally agree with it,” claims Andra – a 19-year-old from Cluj-Napoca.

Teodora – a philology student from Iași shares: “I think it will be just another argument on the list of the people that believe in the conspiracy theories. I would not find it a good thing, especially when people in my country are not that open-minded”.

“I think that making the vaccine mandatory would cause a public manifestation against the government. People would feel that they do not have free will, which is not so good, given the fact that Romania does not have a strong political system and a good government. It would be better to implement some laws around the problem. For example, people who work with the public should take the vaccine or otherwise, they need to test themselves every week (with their own money) or similar measures for those in healthcare or tourism.”, adds Laura, who currently resides in Iași.

Theodora – a biology student at the University of Bucharest – believes: “I don’t think it would be correct. For Romania and also for other states. The one that does not want to be vaccinated should take the risk of getting infected. And it should be okay”.

“I think it is the best way to vaccinate all the people. Or at least enough people to stop the pandemic. It is not the best way, but I feel like at the moment, it is harder and harder to convince people to understand the need of getting vaccinated, and by making it mandatory, we can get back to normal sooner.”, believes Vlad, a computer science student from Cluj-Napoca.

Autor: Wiktoria Drezner
Traducere: Dan Trisca