Invitație de participare

UAT Municipiul Caransebes , strada Piata Revolutiei nr. 1 ,are plăcerea de a vă invita să participaţi la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică având ca obiect Servicii de Dezinsectie , Dezinfectie , Deratizare în Municipiul Caransebes

 1. Procedura aplicată: achiziţiedirectă
 2. Sursa de finanţare: Bugetul local
 3. Oferta depusă de ofertant trebuie să cuprindă: documentatia de eligibilitate ( Formularul – 1 Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 164 din Legea 98/2016; Formularul – 2 Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legea 98/2016; Formularul – 3 Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 167 din Legea 98/2016; Formularul – 4 Declaraţie privind conformitatea propunerii tehnice cu specificaţiile caietului de sarcini ; Formularul – 5 Declaraţie privind respectarea specificatiilor cuprinse in Rapoartele de consultanta emise de INCDMM – “CANTACUZINO” Formularul – 14 Formular propunere financiara si Anexa la Formularul 14, Formularul 11 – Scrisoare de înaintare.)

4.Limba de redactare a ofertei: română

5.Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 zile

leader board 728 x 90 px

6.Valoarea estimata : 120 000.00 lei fără TVA

7.Preţul va fi exprimat în: lei fără TVA .Preţul ofertei este ferm in lei.

8.Tipul contractului: Servicii

 1. La oferta de baza: NU se accepta oferte alternative
 2. Durata contractului: 12 luni.
 3. Documentele care însoţesc oferta:
  1. Certificatul constatator emis de Oficiul Registrul Comerţului, copie simplă;
  2. Licenta clasa 3 pentru activități de Dezinsectie , Dezinfectie , Deratizare.
 4. Adresa la care se depune oferta: Primăria Municipiului Caransebes ,strada Piata Revolutiei nr.1,

Registratura generala ÎN PLIC ÎNCHIS SI SIGILAT PE CARE SE VA MENŢIONA Servicii de Dezinsectie , Dezinfectie , Deratizare în Municipiul Caransebes

 • A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 17.06.2021, ora 12:00, in exteriorul plicului se ataseaza Scrisoarea de inaintare – formularul nr. 11.

13 . Data limita pentru depunerea ofertei : 17.06.2021 , ora 11:00 .

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la tel . 0255 514 885 , int. 117, fax 0255 515139., eventualele clarificari se transmit pana în data de 14.06.2021 pe adresa de e-mail : primaria.caransebes@gmail.com , răspunsurile fiind publicate în termen de 24 ore pe site-ul primaria-caransebes.ro