Intabulări pe banii altora! Cadastru gratuit pentru proprietarii din comuna Dumbrava

Locuitorii din comuna Dumbrava vor avea pe viitor o situație clară a tot ceea ce înseamnă proprietăți imobiliare, atât pe partea de intravilan, cât și pe cea de extravilan. Măsurătorile și cărțile funciare vor fi întocmite gratuit, din bani europeni, printr-un proiect atras de administrația locală în această vară.

Administrația locală din comuna Dumbrava a reușit să câștige un nou proiect cu fi­nanțare europeană, prin Programul Operațional Regio­nal, Axa prioritară 11, în valoare de peste un milion de lei (231.000 de euro, fără TVA), care vizează întoc­mirea cadastrului general, atât pe intravilan, cât și pe extravilan, în toate satele unității administrativ-teritoriale, pe o suprafață de 5.667 de hectare.

Toate ope­rațiu­nile, de la mă­su­ră­tori și până la întocmirea cărților funciare, vor fi efectuate gratuit de către spe­cialiști, conform prevederi­lor Hotărârii Guvernamentale Nr. 294/2015, în cadrul Programului Ope­rațional Re­gional 2014-2020. La ni­velul județului sunt patru comune care au câștigat un astfel de proiect, ele făcând obiectul dezvol­tării părții de infrastructură prevăzute în master planul general de transport al Ro­mâniei.

„Comuna noastră a mai câștigat un proiect de peste un milion de lei, prin care de fapt salvăm banii cetățenilor pentru o astfel de procedură. Pentru că avem multe in­ves­tiții cu finanțare euro­pea­nă, atrase pe raza comunei, am primit un punctaj mult mai mare pentru câști­ga­rea proiectului. Acesta vi­zează implementa­rea Programului Național de Cadastru și Carte Funciară prin care sunt înregistrate gratuit toate proprietățile la nivel de comună, adică fiecare curte, grădină sau mezuină între proprietăți. Beneficiile sunt de neprețuit, pentru că se face un inventar complet și pe viață a tuturor pro­prie­tăților imobiliare atât pe intravilan, cât și pe extravilan. Va exista o sigu­ran­ță a circuitului civil al pro­prietăților, dar cel mai important lucru este faptul că se clarifică regimul juridic al tuturor, indiferent că sunt publice și private, astfel că va exista o situație concretă a tot ce înseamnă suprafețe, proprietar, moș­te­ni­tor și vecinătate. După ce va fi intabulată toată comuna, nimeni nu va mai putea să miște în stânga sau în dreapta acea proprietate, chit că e pe intravilan ori ex­travilan. Un alt lucru bun este acela că se pun la punct actele pentru APIA. Fiecare fermier care depune la APIA decla­rația pentru subvenție va ști foarte clar, în funcție de cartea funciară, locul deținut. Nu vor mai fi probleme, ca în trecut, cu suprapunerile sau cu terenurile care au fost date în folosință la alți fermieri. Toate proce­durile vor fi suportate din acești bani, iar cetățenii nu vor mai trebui să scoată din buzunare niciun leu pentru a-și rezolva pro­ble­mele. Tot ce înseamnă spe­­cialiști și taxe se achită din acești bani. Oamenii trebuie să vi­nă doar la semnat cu docu­mentele juridice asupra proprietăților. Ur­mă­toarele generații nu vor mai avea probleme în acest sens. Pentru moștenire sau vânzarea unor terenuri se va apela doar la GPS, pentru identifi­care nemaifiind ne­voie de ridicări topogra­fice, ci doar de o ieșite în teren de 10 mi­nute. Satelitul dă la mi­li­metru suprafața și lo­ca­ția.”, ne-a declarat Ioan Ihasz, primarul comunei Dum­brava.

Ajută și la întocmirea PUG-ului

Punerea la punct a tuturor actelor asupra proprietăților va fi de ajutor și la întocmirea noului Plan Urbanistic General al comunei.

„Întocmirea cadastrului se va corela și cu Planul Urba­nistic General, care este un proiect aflat în fază de fina­lizare. Mai avem de ob­ți­nut doar câteva docu­mente, pentru a termina și extinde intravilanul, astfel încât să putem da teren pentru tineri căsătoriți și ce­lor­lalți care vor să-și construias­că case, dar și pentru industria u­șoa­ră, prin construirea de hale, depozite și o piață agroalimentară la ieșirea din Dumbrava spre Făget, dar și pentru investiții în industria grea, pe dealul Mă­năștiu­rului, pe o su­pra­fa­ță de peste 20 de hectare.”, ne-a mai spus edilul șef.

Proiectul se va derula pe o perioadă de doi ani. Do­cu­men­tațiile pentru partea de in­travilan vor începe în a­ceastă toamnă, însă în paralel se va lucra și pe partea de extravilan.