DISPOZIŢIE privind convocarea de indata a sedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, in data de 22.10.2021

Primarul municipiului Caransebeş,

În temeiul art.133, alin.(2) lit.a), art. 134, alin. (1), lit.a), alin. (4) si (5) si art.196, alin.(1), lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, DISPUNE: Art.1. – Se convoacă de indata şedinţa extraordinara a Consiliului Local al municipiului Caransebeş in data de 2210.2021, ora 12.00, care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, cu participarea fizica a consilierilor locali, pentru dezbaterea proiectelor de hotarare inscrise in proiectul ordinii de zi, anexa ce face parte integranta din prezenta dispozitie. Art.2. Consilierii locali sunt invitați sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre inscrise pe proiectul ordinii de zi la art.1. din prezenta dispozitie. Art.3. Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali in mapa de sedinta, pe semnatura acestora. Art.4. Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 135, alin. (4) si art. 243, alin.(1), lit.e) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ. Anexa la Dispozitia nr. 771 /21.10.2021 PROIECTUL ORDINII DE ZI a sedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de indata in data de 22.10.2021 1.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de indata in data de 22.10.2021. 2.- Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza documentatie tehnica pentru autorizație de construire /Proiect tehnic , pentru investitia „ Instalatie electrica sectia ATI Spital municipal de Urgenta din Caransebes – proiectare si execuție.” Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes Prezintă: Comisia de specialitate nr.1 3.- Proiect de hotarare privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., pe baza de protocol, a amplasamentului teren intravilan, categoria de folosință curți construcții, situat în municipiul Caransebeș aflat în proprietatea municipiului Caransebeș, domeniul public, în suprafață de 9000 mp, identificat in CFnr. 44324 Caransebeș, nr. Cad. 44324, liber de orice sarcini, în vederea şi pe perioada realizării de către „C.N.I.” – S.A. a obiectivului de investiţii „Construire creșă medie”.

 

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes