Dispoziție privind convocarea de îndată a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş în data de 04.12.2019

Primarul municipiului Caransebeş,

În temeiul art.133, alin.(2), lit.a), art. 134, alin. (1), lit.a) si alin.(4) alin. (5) , art.196, alin.(1), lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

DISPUNE:

Art.1. – Se convoacă de indata, şedinţa extraordinară a Consiliului Local al municipiului Caransebeş in data de 04.12.2019, ora 14.00 care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, pentru dezbaterea proiectului de hotarare inscris in proiectul ordinii de zi, anexa ce face parte integranta din prezenta dispozitie.

Art.2. Consilierii locali sunt invitați sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectului de hotărâre inscris pe proiectul ordinii de zi la art.1. din prezenta dispozitie.

Art.3. Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali in mapa de sedinta, pe semnatura acestora.

Art.4. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 135, alin. (4) si art. 243, alin.(1), lit.e) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

Anexa la Dispozitia nr.  846 /04.12.2019

PROIECTUL ORDINII DE ZI

al sedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de indata in data de 04.12.2019.

1.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de indata in data de 04.12.2019.

2. – Aprobarea procesului -verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 31.10.2019.

3.- Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru functiile publice si contractuale din Aparatul de Specialitate al Primarului municipiului Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

4.- Proiect de hotarare privind aprobarea reorganizarii, actualizarea si modificarea structurii existente a Spitalului Municipal de Urgenta Caransebes, completarea si actualizarea organigramei, modificarea statului de personal / functii din cadrul Spitalului Municipal de Urgenta Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

1000x100 casa brutarului

Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

5.- Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr.227 /12.07.2016 cu modificarile aduse prin HCL nr.93/25.04.2019 si HCL nr.152/02.07.2019 privind revocarea mandatului reprezentantului Primarului in Consiliul de Administratie al Spitalului Municipal de Urgenta Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

6.- Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de oportunitate privind concesionarea prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 20.000 mp din parcela inscrisa in CF nr.42909 Caransebes, nr.cad 42909, aflat in domeniul privat al municipiului Caransebes, in vederea realizarii de constructii cu destinatie comerciala, alimentatie publica si agrement, sala de evenimente, parcare.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

7.- Proiect de hotarare privind aprobarea constituirii unui drept de administrare pe durata existenței construcțiilor in favoarea Bisericii Creștine Baptiste ,,Ghetsimani Caransebeș având ca obiect o suprafata de 5.000 mp, proprietatea municipiului Caransebeș, cu destinatia amenjare cimitir.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

8.- Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr.211/31.10.2019 in sensul că se inlocuiește Anexa A, la Normele Interne privind modalitatea de atribuire a contractelor intre entitățile juridice la care municipiul Caransebeș este acționar majoritar.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

9.- Proiect de hotarare privind aprobarea numirii administratorului SC GUGULANIA LAND SRL pe o perioada de un an si aprobarea Actului Constitutiv actuaizat al acestei societați.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.3