DISPOZIŢIA Nr. 695 DIN 23.07.2021 privind convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară

Primarul Municipiului Reşiţa,
În temeiul art. 133 alin. 1, art. 134 alin. 1 lit. a), alin. 2, alin. 3 lit. a), alin. 5, alin. 6, alin. 7,
art. 135, art. 136 alin. 8, art. 155 alin. 1 lit. b) coroborat cu alin. 3 lit. b), art. 196 alin. 1 lit. b), art.
197 alin. 1, alin. 4 și art. 198 alin. 1 și alin. 2 ale Ordonanței de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019
privind Codul administrativ, modificat și completat,

D I S P U N E:

Art. 1. – Se convoacă în şedinţă ordinară, Consiliul Local al Municipiului Reşiţa în data de
29.07.2021 ora 1400, ședință ce va avea loc în sala de ședință (la parter) a Primăriei municipiului
Reșița.
Art. 2 – Proiectul ordinii de zi a Ședinței ordinare este prevăzut în Anexa care face parte
integrantă din prezenta dispoziție.
Art. 3 – Materialele prevăzute în Anexă vor fi puse la dispoziția consilierilor locali prin
e-mail, prin serviciul de stocare OneDrive si pe suport de hartie.
Art. 4 – Materialele menționate în Anexă se transmit spre avizare:

leader board 728 x 90 px

1.Comisiei pentru studii prognoze economico – sociale, buget, finanţe, administrarea
domeniului public şi privat al municipiului Reşiţa
2.Comisiei de organizare dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia
mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice de arhitectură şi mediu
3.Comisiei pentru servicii publice, agricultură, comerţ, privatizare, sport, turism şi
agrement
4.Comisiei pentru proiecte – programe, activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate şi familie,
culte, cultură, muncă, protecţie socială şi relaţii externe
5.Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor
Art. 5 – Comisiile de specialitate ale Consiliului Local pot formula și depune amendamente
asupra proiectelor de hotărâri.
Art. 6 – Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință publică pe site-ul primăriei
www.primariaresita.ro.
Art. 7 -Dispoziţia se comunică:
●Prefectului şi Instituţiei Prefectului Judeţul Caraş-Severin;
●Mass-media.

ANEXA LA DISPOZITIA NR.  695/ 23.07.2021  
               
1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Reșița pe anul 2021 
                                                                                     iniţiator: Primar  Ioan POPA  
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției Bugetului Local la 30.06.2021 
                                                                                     iniţiator: Primar  Ioan POPA  
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de colaborare încheiat între Municipiul Reșița și 
Societatea Română de Radiodifuziune Studioul Teritorial RADIO REȘIȚA, conform anexei 
iniţiator: Primar  Ioan POPA  
4.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei la H.C.L. nr. 60/2020 privind 
stabilirea unor măsuri necesare pentru buna gospodărire a Municipiului Reșița, cu modificările și 
completările ulterioare 
                                                                                    iniţiator: Primar  Ioan POPA 
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru activitatea de ridicare, transport, 
depozitare și eliberare a vehiculelor staționate neregulamentar pe domeniul public sau privat al 
Municipiului Reșița 
                                                                                   iniţiator: Primar  Ioan POPA 
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării anexei nr. 2 din HCL nr. 
64/25.02.2021 de aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Serviciului Public  
”Direcția pentru Întreținerea și Repararea Patrimoniului Consiliului Local, Serviciul de Iluminat 
Public și Deszăpezire”  
                                                                                   iniţiator: Primar  Ioan POPA 
7.Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al 
municipiului Reșița, a unei locuințe convenabile, situată administrativ în Municipiul Reșița, str. 
Cerna, nr. 2, ap. 1, jud. Caraș-Severin, identificată în C.F. nr. 33312-C1-U1 Reșița, nr. top 
R201/m/9/p/I 
                                                                                   iniţiator: Primar  Ioan POPA 
8.Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită, pe o perioadă de 10 ani, către Asociația 
Foștilor Deținuți Politici din România, a unui spațiu situat administrativ în Reșița, strada Petru 
Maior nr. 2, camera nr. 132, în suprafață de 31 mp, înscrisă în CF nr. 30006-C1-U45 Reșița, nr. 
top. R201/c/10/Et.I/56 
                                                                                    iniţiator: Primar  Ioan POPA 
9.Proiect de hotărâre privind însușirea Procesului-verbal nr. 43866/17.06.2021 al Comisiei Sociale 
de Analiză a Solicitărilor de Locuințe și aprobarea închirierii unei locuințe convenabile aflate în 
domeniul privat al Municipiului Reșița 
iniţiator:Primar–IoanPOPA
10.Proiectdehotărâreprivindînsușireaprocesului-verbalnr.43868/17.06.2021alComisieiSociale
deAnalizăaSolicitărilordeLocuințeșiaprobareaînchirieriiuneilocuințeANLaflateîn
domeniulprivatalMunicipiuluiReșița
iniţiator:Primar–IoanPOPA
11.ProiectdehotărâreprivindînsușireaProcesului-verbalnr.43869/17.06.2021alComisieiSociale
deAnalizăaSolicitărilordeLocuințeșiaprobareaînchirieriiuneilocuințeconvenabileaflateîn
domeniulprivatalMunicipiuluiReșița
iniţiator:Primar–IoanPOPA
12.Proiectdehotărâreprivindaprobareatransmiteriiînproprietate,fărăplată,cătreParohia
OrtodoxăUcraineanădinReșița,aterenuluiînsuprafațăde970mp,înscrisînCFnr.41587
Reșița,situatadministrativînReșița,Bd.Muncii,nr.7
iniţiator:Primar–IoanPOPA
13.Proiectdehotărâreprivindaprobareadezmembrării/dezlipiriisuprafețeideterende49mpdin
suprafațatotalădeterende5475,28mp,identificatînCFnr.2899ReșițaRomână,nr.top
R202/c/6/b/1,nr.cad2280,situatadministrativînMunicipiulReșița,str.Codrului,nr.14și
trecereadindomeniulpublicîndomeniulprivatalmunicipiuluiReșița,precumșischimbarea
categorieidefolosințăaterenuluirezultatînurmadezmembrării/dezlipirii
iniţiator:Primar–IoanPOPA
14.Proiectdehotărâreprivinddezmembrarea/dezlipireasuprafețeideterende390mpdinsuprafața
totalăde5360mpidentificatăînCFnr.42730Reșița,nr.topG101/10/3șitrecereaacestuiadin
domeniulpublicîndomeniulprivatalmunicipiuluiReșița
iniţiator:Primar–IoanPOPA
15.Proiectdehotărâreprivindaprobareacumpărăriiunuiimobil–teren,cotepărți7/8(7553mp)din
suprafațatotalăde8632mp,identificatînCFnr.46273Reșița,nr.cad.46273,terensituat
administrativînmunicipiulReșița,zonaCimitirul8,propietateaprivatăanumituluiRatscher
Ștefan
iniţiator:Primar–IoanPOPA
16.Proiectdehotărâreprivindaprobareanzăriiterenuluiînsuprafațăde19mp,identificatînCF
nr.46809Reșița,proprietateprivatăamunicipiuluiReșița,situatadministrativînReșița,Bd.
RevoluțiadinDecembrie,nr.4,cătrenumițiiPlujarNicolaeșiPlujarMargareta-Maria
iniţiator:Primar–IoanPOPA
17.ProiectdehotărâreprivindaprobareaîncetăriiContractuluideConcesiunenr.38912/22.06.2020,
avândcaobiectconcesionareaparcelelornr.34șinr.35,însuprafațătotalăde6.886mp,teren
înscrisînCFnr.46139Reșița,dinZonaIndustrialăAglomerator-ValeaȚerovei,încheiatîntre
PrimăriaMunicipiuluiReșițașiS.C.EDIFICEBUILDS.R.L.
iniţiator:Primar–IoanPOPA
18.ProiectdehotărâreprivindaprobareaîncetăriiContractuluideConcesiunenr.49623/04.08.2020,
avândcaobiectconcesionareaparceleinr.55,însuprafațăde2.490mp,terenînscrisînCFnr.39622
Reșița,dinZonaValeaIndustrialăAglomerator-ValeaȚerovei,încheiatîntrePrimăriaMunicipiului
ReșițașiSTARKSTONECONSTRUCTINSTALWESTS.R.L.
iniţiator:Primar–IoanPOPA
19.Proiect de hotărâre privind atestarea la domeniul privat al municipiului Reșița a suprafeței de teren 
de 236 mp (cota 7/16) identificat în CF nr. 46697 Reșița, nr. cadastral 46697, situat administrativ în 
municipiul Reșița, str. Văliugului nr. 101 
iniţiator: Primar  Ioan POPA 
20.Proiect de hotărâre prin care Consiliul Local al municipiului Reșița ia act de devizul de lucrări emis 
de S.C. Aquacaraș S.A., respectiv însușește valoarea investiției și aprobă ca decontarea sumelor  
se facă cu respectarea art. 5 din normele cuprinse în anexa la O.U.G. nr. 198/22.12.2005 
iniţiator: Primar  Ioan POPA 
21.Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statelor de funcții ale Direcției de Asistență 
Socială din subordinea Consiliului Local al Municipiului Reșița 
iniţiatori: Primar  Ioan POPA 
          Viceprimar  Adrian Laurențiu DACICA 
22.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului RomActive  Creșterea capacitării comunităților 
marginalizate reșițene” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului ACTIVE CITIZENS 
FUND România  Apel # 6 Granturi Mici și a Acordului de parteneriat încheiat între Asociatia 
Kreativ Research-Centrul de Studii Media si Cercetari Sociale, Municipiul Reșița și Asociația Nevo 
Parudimos Resita în vederea implementării proiectului  
  iniţiator: Viceprimar  Adrian Laurențiu DACICA 
23.Proiect de hotărâre privind completarea Capitolului III și IV al Anexei la H.C.L. nr. 
158/25.09.2012 pentru aprobarea Regulamentului privind creșterea și deținerea animalelor 
domestice și a păsărilor de curte în municipiul Reșița, cu modificările și completările ulterioare 
 iniţiator: Viceprimar  Adrian Laurențiu DACICA 
 
24.Diverse