Dispoziția Nr. 387 DIN 07.04.2021 privind convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară

DISPOZIŢIA Nr. 387

DIN 07.04.2021

privind convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară

Primarul Municipiului Reşiţa,

În temeiul art. 133 alin. 1, art. 134 alin. 1 lit. a), alin. 2, alin. 3 lit. a), alin. 5, alin. 6, alin. 7, art. 135, art. 136 alin. 8, art. 155 alin. 1 lit. b) coroborat cu alin. 3 lit. b), art. 196 alin. 1 lit. b), art. 197 alin. 1, alin. 4 și art. 198 alin. 1 și alin. 2 ale Ordonanței de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, modificat și completat,

D I S P U N E:

Art. 1. – Se convoacă în şedinţă ordinară, Consiliul Local al Municipiului Reşiţa în data de 13.04.2021 ora 1400, ședință ce va avea loc în sala de ședință (la parter) a Primăriei municipiului Reșița.

Art. 2 – Proiectul ordinii de zi a Ședinței ordinare este prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art. 3Materialele prevăzute în Anexă vor fi puse la dispoziția consilierilor locali prin e-mail, prin serviciul de stocare OneDrive si pe suport de hartie.

Art. 4 – Materialele menționate în Anexă se transmit spre avizare:

 1. Comisiei pentru studii prognoze economico – sociale, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului Reşiţa

 2. Comisiei de organizare dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice de arhitectură şi mediu

 3. Comisiei pentru servicii publice, agricultură, comerţ, privatizare, sport, turism şi agrement

 4. Comisiei pentru proiecte – programe, activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate şi familie, culte, cultură, muncă, protecţie socială şi relaţii externe

 5. Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor

Art. 5 – Comisiile de specialitate ale Consiliului Local pot formula și depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Art. 6 Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință publică pe site-ul primăriei www.primariaresita.ro.

Art. 7 -Dispoziţia se comunică:

 • Prefectului şi Instituţiei Prefectului Judeţul Caraş-Severin;

 • Mass-media.

P R I M A R, CONTRASEMNEAZĂ,

POPA Ioan SECRETAR GENERAL

BUCUR Lucian Cornel

ANEXA LA DISPOZITIA NR. 387/07.04.2021

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Reșița pe anul 2021

iniţiator: Primar – Ioan POPA

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Nomenclatorului arhivistic care cuprinde termenele de păstrare a documentelor create de aparatul de specialitate la Primarului, respectiv de către Consiliul Local al Municipiului Reșița

iniţiator: Primar – Ioan POPA

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de achiziții pe anul 2021 la SOCIETATEA TRANSPORT URBAN REȘIȚA SRL

iniţiator: Primar – Ioan POPA

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului anual al achizițiilor publice pe anul 2021 la PIEȚE REȘIȚA S.R.L.

iniţiator: Primar – Ioan POPA

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 la S.C. ”TERMO SERV CET” S.R.L.

iniţiator: Primar – Ioan POPA

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați în conformitate cu Devizul General, respectiv aprobarea descrierii sumare a investiției ”Reabilitarea căii de acces Str. Feroviarului –Str. Dealul Mare pentru extinderea transportului public”

iniţiator: Primar – Ioan POPA

 1. Proiect de hotărâre privind interzicerea promovării reclamelor sonore prin intermediul megafoanelor și altor tipuri de sisteme audio pe domeniul public sau privat al Municipiului Reșița

iniţiator: Primar – Ioan POPA

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public al municipiului Reșița în domeniul privat al municipiului Reșița, a două parcele de teren identificate în CF nr. 45190 Reșița în suprafață de 2.853 mp și CF nr. 45140 Reșița în suprafață de 19.800 mp

iniţiator: Primar – Ioan POPA

 1. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A., pe bază de protocol, a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip – ”Construire bază sportivă TIP 2 Calea Caransebeșului, nr. 2, municipiul Reșița, județul Caraș-Severin”, în cadrul subprogramului „Complexuri Sportive” pe terenul în suprafață de 3931 mp, identificat în CF nr. 46451 Reșița, Nr. Cadastral 46451, liber de orice sarcini, situat în Reșița, județul Caraș-Severin, Calea Caransebeșului Nr. 2, reprezentând proprietatea publică a municipiului Reșița, în vederea și pe perioada realizării de către C.N.I. SA a obiectivului de investiții

iniţiator: Primar – Ioan POPA

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea procesului-verbal nr. 23841/30.03.2021 al Comisiei Sociale de Analiză a Solicitărilor de Locuințe și aprobarea închirierii unor locuințe ANL aflate în domeniul privat al Municipiului Reșița

iniţiator: Primar – Ioan POPA

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea procesului-verbal nr. 23843/30.03.2021 al Comisiei Sociale de Analiză a Solicitărilor de Locuințe și aprobarea închirierii unei locuințe convenabile aflată în domeniul privat al Municipiului Reșița

iniţiator: Primar – Ioan POPA

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea procesului-verbal nr. 23847/30.03.2021 al Comisiei Sociale de Analiză a Solicitărilor de Locuințe și aprobarea închirierii unei locuințe convenabile aflate în domeniul privat al Municipiului Reșița

iniţiator: Primar – Ioan POPA

 1. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate, în baza H.G. nr. 20/1996 și a contractului de vânzare-cumpărare nr. 119/112/2011, a suprafeței de 20,04 mp. teren aferent construcției, din terenul în suprafață totală de 638 mp. înscris în C.F. 32383 Reșița, nr. top G100/i/50/9 situat în județul Caraș-Severin, localitatea Reșița, Aleea Felix, nr. 1 A, sc.1, et.2, ap. 6, către domnul Gaita Nistor și soția Gaita Maria

iniţiator: Primar – Ioan POPA

 1. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate, în baza H.G. nr. 20/1996 și a contractului de vânzare-cumpărare nr. 191/112/2006, a suprafeței de 40,42 mp. teren aferent construcției, din terenul în suprafață totală de 285 mp. înscris în C.F. 38975 Reșița, nr. top 228/b/1/1, situat în județul Caraș-Severin, localitatea Reșița, str. Cerbului nr. 22, ap. 2, către domnul Dobre Pavel-Romică și soția Dobre Gyongyike

iniţiator: Primar – Ioan POPA

 1. Proiect de hotărâre privind solicitarea unui acord de principiu/aviz Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.” SA, pentru suprafața de teren de 670 mp, ce afectează C.F. nr. 43010 Reșița – proprietar Statul Român – domeniul public, cu drept de administrare Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și concesiune a Companiei Naționale de Căi ferate CFR SA, necesar realizării unui drum în vederea realizării proiectului ”Amenajare spațiu de agrement urban, inclusiv străzi și utilități, precum și interconectarea zonei marginalizate Mociur cu cartierele Centru și Govândari printr-o promenadă, pistă de biciclete, reabilitarea și crearea de noi facilități de acces pietonal

iniţiator: Primar – Ioan POPA

 1. Proiect de hotărâre privind darea în administrare pe o perioadă de 10 ani, a unor mijloace fixe aflate în proprietatea municipiului Reșița, către SC Piețe Reșița SRL, societate ce desfășoară servicii de de utilitate publică

iniţiator: Primar – Ioan POPA

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune și casarea, în vederea demarării procedurii de demolare și valorificare a imobilului – construcție înscrisă în CF nr. 42244 Reșița, nr. top R200/3/52/d/2 în suprafață de 100 mp (Punct termic nr. 11), situat administrativ pe str. Cerna, nr. 9, din municipiul Reșița

iniţiator: Primar – Ioan POPA

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață de 291 mp, identificat în CF nr. 31453 Reșița, nr. cad 31453, situat administrativ în municipiul Reșița, str. G.A. Petculescu, către S.C. FORSINED FOR S.R.L., în calitate de proprietar al construcției edificată pe acest teren

iniţiator: Primar – Ioan POPA

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Asociației Reșița Europeană de sub autoritatea Consiliului Local Reșița pentru anul 2021

iniţiatori: Primar – Ioan POPA

Viceprimar – Adrian Laurențiu DACICA

 1. Diverse