Dispoziția nr. 2155 din 21.11.2019 privind convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară din data de 27 noiembrie, ora 14.00

Primarul Municipiului Reşiţa,

În temeiul art. 133 alin. 1, art. 134 alin. 1 lit. a), alin. 2, alin. 3 lit. a), alin. 5, alin. 6, alin. 7, art. 135, art. 136 alin. 8, art. 155 alin. 1 lit. b) coroborat cu alin. 3 lit. b), art. 196 alin. 1 lit. b), art. 197 alin. 1, alin. 4 și art. 198  alin. 1 și alin. 2 ale Ordonanței de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

D I S P U N E:

 Art. 1. – Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Reşiţa în şedinţa ordinară din data de 27 NOIEMBRIE, ora 14.00 la Sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Reşiţa, parter.

 Art. 2 – Proiectul ordinii de zi a Ședinței ordinare este prevăzută în Anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

 Art. 3 – Materialele menționate în Anexă vor fi puse la dispoziția consilierilor locali prin e-mail și pe suport de hârtie.

 Art. 4 – Materialele menționate în Anexă se transmit spre avizare:

 1. Comisiei pentru studii prognoze economico-sociale, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului Reşiţa
 2. Comisiei de organizare dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice de arhitectură şi mediu
 3. Comisiei pentru servicii publice, agricultură, comerţ, privatizare, sport, turism şi agrement
 4. Comisiei pentru proiecte – programe, activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate şi familie, culte, cultură, muncă, protecţie socială şi relaţii externe
 5. Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor

Art. 5 – Comisiile de specialitate ale Consiliului Local pot formula și depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Art. 6 – Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință publică pe site-ul primăriei www.primaria-resita.ro.

Art. 7 – Dispoziţia se comunică:

 • Prefectului şi Instituţiei Prefectului Judeţul Caraş-Severin.
 • Mass-media.

    P R I M A R,                                           CONTRASEMNEAZĂ,

     Ioan Popa                                               SECRETAR GENERAL

                                                                           Lucian Cornel Bucur  

ANEXĂ LA DISPOZIȚIA NR. 2155/21.11.2019

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Reșița pe anul 2019

iniţiator: Primar – Ioan Popa

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului pentru stimularea dezvoltării zonelor principale ale municipiului Reșița

iniţiator: Primar – Ioan Popa

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism P.U.D. ”LOCUINȚE PENTRU SPECIALIȘTI ÎN SĂNĂTATE”, în municipiul Reșița (cartier Moroasa)

iniţiator: Primar – Ioan Popa

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism ” P.U.Z. – SPAȚIU COMERCIAL CENTRU ISTORIC REȘIȚA MONTANĂ”, în municipiul Reșița (cartier Muncitoresc)

iniţiator: Primar – Ioan Popa

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism P.U.Z.: ”DEZVOLTARE ZONĂ REZIDENȚIALĂ, FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE ȘI SERVICII”, având amplasamentul în Județul Caraș-Severin, Municipiul Reșița – zona Dealul Lupacului fn

iniţiator: Primar – Ioan Popa

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a cofinanțării pentru investiția: ”Modernizare drum de acces și străzi în cartierul Poiana Golului în Mun. Reșița”

iniţiator: Primar – Ioan Popa

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de colaborare încheiat între Municipiul Reșița, Asociația Visit Me Reșița și S.C. PIEȚE REȘIȚA S.R.L., conform anexei

iniţiator: Primar – Ioan Popa

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 la S.C. PIEȚE REȘIȚA S.R.L.

iniţiator: Primar – Ioan Popa

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții ale Serviciului Public – ”Direcția pentru Întreținerea și Repararea Patrimoniului Consiliului Local, Serviciul de Iluminat Public și Deszăpezire”

iniţiator: Primar – Ioan Popa

 1. Proiect de hotărâre privind împuternicirea domnului Brebenariu Daniel angajat al S.C. TERMO SERV CET S.R.L. în vederea asigurării funcționării corespunzătoare a iluminatului public în municipiul Reșița

iniţiator: Primar – Ioan Popa

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea condițiilor de organizare și desfășurare a examenelor/concursurilor de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție specifice de polițist local vacante, din cadrul Direcției Poliția Locală a Primăriei Municipiului Reșița

iniţiator: Primar – Ioan Popa

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului de contract cadru pentru închirierea locurilor de cazare din cadrul Bazei Sportive ”Gloria”

iniţiator: Primar – Ioan Popa

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata taxei pe clădiri și a terenului aferent acestora, situate în Reșița, str. Piața 1 Decembrie 1918, nr. 7, et. 1, jud. Caraș-Severin, datorată bugetului local al Municipiului Reșița, pentru perioada 01.01.2020-31.12.2020, de către Organizația Salvați Copiii Filiala Caraș-Severin

iniţiator: Primar – Ioan Popa

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unor locuințe de necesitate

iniţiator: Primar – Ioan Popa

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Reșița a imobilelor: construcții înscris în CF nr. 44856 Reșița cu nr. Cad. 44856 – C1 și Cad. 44856 – C2 cu destinația de spații comerciale, situate administrativ pe str. Nicolae Titulescu, scoaterea acestora din funcțiune și casarea, în vederea demarării procedurii de demolare și valorificare, precum și scoaterea din funcțiune și casarea, în vederea demarării procedurii de demolare și valorificare a imobilului – construcție, propietatea extratabulară a municipiului Reșița, construit pe terenul înscris în Cartea Funciară nr. 31639 Reșița, achiziționat prin contractul de Vânzare, autentificat sub nr. 3889/13.08.2019 de Notar Public, Neamțu Cornelia

iniţiator: Primar – Ioan Popa

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de imobile-terenuri, între Municipiul Reșița prin administrator Consiliul Local al Municipiului Reșița și persoanele fizice Mihai Ion și Mihai Violeta

iniţiator: Primar – Ioan Popa

 1. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică cu strigare a spațiului comercial în suprafață construită de 126 mp, identificat în CF nr. 30196-C1-U5 Reșița, nr. Top 135/P/1, situat în Reșița, str. Traian Lalescu, nr. 18, bl. 18, et. P, ap. SP COM I, jud. Caraș-Severin

iniţiator: Primar – Ioan Popa

 1. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică cu strigare a imobilului: teren și construcții, identificate în CF nr. 30081 Reșița, nr. Cadastral 1064, nr. Top 587/d/52/b/1/a/1/a/12/2/10/2/21/2/a/1/1/b, situat în Reșița, str. Cireșului, nr. 75, jud. Caraș-Severin

iniţiator: Primar – Ioan Popa

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării din bugetul local a cheltuielilor efectuate de către Societatea Transport Urban Reșița S.R.L. pentru asigurarea transportului public local de persoane cu titlu gratuit, pentru autobuzul decorat cu simboluri ale crăciunului în perioada sărbătorilor de iarnă – 05.12.2019-05.01.2020

iniţiatori: Primar – Ioan Popa

Consilier local –  Hadrian Constantin Popescu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de comodat încheiat între Instituția Publică Club Sportiv Muncitoresc Reșița și Asociația Reșița Europeană precum și aprobarea Actului adițional nr. 5 la Statut și a Actului adițional nr. 5 la Actul Constitutiv ale Asociației Reșița Europeană

iniţiator: Viceprimar –  Adrian Laurențiu Dacica

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenției de Parteneriat încheiată între Asociația Reșița Europeană și Asociația Club Sportiv Banat Girls Reșița

iniţiator: Viceprimar – Adrian Laurențiu Dacica

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării componenței Grupului de Lucru Local de la nivelul Municipiului Reșița

iniţiator: Viceprimar – Adrian Laurențiu Dacica

 1. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetar al Direcției de Asistență Socială rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2018 pentru finanțarea cheltuielilor în anul 2019

iniţiator: Viceprimar – Adrian Laurențiu Dacica

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr. 6 la Contractul de Asociere în participațiune nr. 761/13.01.2015 încheiat între Municipiul Reșița și S.C. Marcom Fantastic S.R.L. conform anexei

                                     iniţiator: Viceprimar – Gabriel Dumitru Duruț 

 1. Diverse