DISPOZIŢIA Nr. 138 privind convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară

Primarul Municipiului Reşiţa,
În temeiul art. 39 alin. 1, art. 68 alin. 1, art. 115 alin. 1 lit. a), alin. 2 şi alin. 6 ale Legii nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
D I S P U N E:

Art.1. – Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Reşiţa în şedinţa ordinară din data de 26 februarie 2019, ora 14.00 la Sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Reşiţa, parter, cu următoarea
ORDINE DE ZI:

celtic transilvania 1000x100px

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Municipiului Reșița
iniţiator: Primar – Popa Ioan
2. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri aferent anului 2019 pentru clădirea situată în municipiul Reșița, aleea Zadei, nr. 10, ca urmare a distrugerii acesteia în urma fenomenelor periculoase din data de 13.06.2018
iniţiator: Primar – Popa Ioan
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții ale Serviciului Public -„Direcția pentru Întreținerea și Repararea Patrimoniului Consiliului Local, Serviciul de Iluminat Public și Deszăpezire”
iniţiator: Primar – Popa Ioan
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor indirecte și a beneficiului pentru lucrările executate de către Serviciul Public – „Direcția pentru Întreținerea și Repararea Patrimoniului Consiliului Local, Serviciul de Iluminat Public și Deszăpezire”
iniţiator: Primar – Popa Ioan
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea transferului autovehiculului marca Ford Ranger XL T3 cu nr. de identificare WFOUMFE107W701895 și număr de înmatriculare CS-10-DAP aflat în dotarea proprie a Serviciului Public – ”Direcția pentru Întreținerea și Repararea Patrimoniului Consiliului Local, Serviciul de Iluminat Public și Deszăpezire”, către Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Reșița
iniţiator: Primar – Popa Ioan
6. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 6 la H.C.L. nr. 441/20.12.2018 privind stabilirea taxelor speciale pentru anul fiscal 2019
iniţiator: Primar – Popa Ioan
7. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 432/29.11.2018
iniţiator: Primar – Popa Ioan
8. Proiect de hotărâre privind numirea Comisiei de constatare amiabilă și evaluare a pagubelor produse ca urmare a evenimentelor/accidentelor rutiere întâmplate în perioada 01 ianuarie – 28 februarie 2019, datorate stării tehnice necorespunzătoare a carosabilului de pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Reșița și, condițiile de acordare a despăgubirilor pentru pagubele consemnate în ”procesul –verbal de constatare amiabilă de eveniment/accident rutier”
iniţiator: Primar – Popa Ioan
9. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Municipiul Reșița prin Consiliul Local al Municipiului Reșița a dreptului de preemțiune la vânzarea imobilului ”Casa Crăciun” azi locuințe, situat în Municipiul Reșița, str. Laminoarelor, nr. 8, județul Caraș-Severin
iniţiator: Primar – Popa Ioan
10. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Municipiul Reșița prin Consiliul Local al Municipiului Reșița a dreptului de preemțiune la vânzarea imobilului ”Casa oficiali UDR, azi locuințe”, situat în Municipiul Reșița, str. Traian Lalescu, nr. 28, ap. 9, județul Caraș-Severin
iniţiator: Primar – Popa Ioan
11. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită către Asociația Națională a Surzilor din România Filiala Reșița, a spațiului situat administrativ în Reșița str. Petru Maior nr. 2, Bl. 800, et. III, camera nr. 340, înscris în CF nr. 30006-C1-U65 Reșița
iniţiator: Primar – Popa Ioan
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune, casării, demolării și valorificării stației de autobuz situată în Municipiul Reșița, B-dul Republicii nr. 1 (zona Intim sens sus)
iniţiator: Primar – Popa Ioan
13. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin o suprafață de teren de 2,5 mp. pe durata existenței stațiilor de monitorizare a calității aerului situate în Reșița, P-ța 1 Decembrie 1918
iniţiator: Primar – Popa Ioan
14. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Reșița a suprafeței de teren de 2763 mp, din care 2105,27 mp identificați în CF nr. 1 Reșița Română, nr. cadastral 349/a/2/c, iar diferența de 658 mp se dezmembrează/dezlipește din suprafața totală de teren înscrisă în CF nr. 30282 Reșița, nr. top. 259/a/5/6/4/2, nr. cadastral 6285 și schimbarea categoriei de folosință a parcelei de 2763 mp, în vederea intabulării dreptului de proprietate privată a municipiului Reșița, în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară
iniţiator: Primar – Popa Ioan
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii/dezmembrării suprafeței de 79 mp, din terenul cu suprafața de 2863896,83 mp. înscris în C.F. nr. 597 Reșița Română, nr. top. R251/a/1/a/a/…/10/1/8/a/3/a/2/a/1/1/4/b/2/b/2/13/2/1/b/b/b/2/a/2/2/1/II/b/2/1/1/…/a/b/2/7/5 Nr. Cad: 6100, schimbarea categoriei de folosință, teren situat pe str. Butovăț, nr. 3, Reșița în vederea cumpărării terenului
iniţiator: Primar – Popa Ioan
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii/dezmembrării suprafeței de 69 mp. din suprafața totală de 18371 mp, identificat în C.F. nr. 3701, nr. top R201/o/17/1, nr. cad. 5582, schimbarea categoriei de folosință, alipirea suprafeței de 12 mp înscrisă în C.F. nr. 44841 Reșița la suprafața de 69 mp. și concesionarea prin licitație publică a suprafeței de 81 mp. rezultată în urma alipirii pentru construire dependințe
iniţiator: Primar – Popa Ioan
17. Proiect de hotărâre privind rectificarea erorii materiale din art. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 430 din 29.11.2018 privind aprobarea scoaterii din funcțiune și casării imobilului fost punct termic nr. 19, înscris în CF nr. 44548 aparținând domeniului privat al Municipiului Reșița, situat în Reșița, Aleea Felix nr. 1 în vederea demarării procedurii de demolare și valorificare
iniţiator: Primar – Popa Ioan
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului–cadru de vânzare a locuințelor de tip A.N.L.
iniţiator: Primar – Popa Ioan
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr. 4 la Actul Constitutiv și a Actului adițional nr. 4 la Statutul Asociației Reșița Europeană
iniţiatori: Primar – Popa Ioan
Viceprimar – Dacica Adrian Laurențiu
Viceprimar – Duruț Gabriel Dumitru
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate de la bugetul local al municipiului Reșița pentru anul 2019
iniţiator: Viceprimar – Dacica Adrian Laurențiu
21. Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică
iniţiator: Viceprimar – Dacica Adrian Laurențiu
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între Consiliul Local al Municipiului Reșița prin Serviciul Public ”Direcția pentru Întreținerea și Repararea Patrimoniului Consiliului Local, Serviciul de Iluminat Public și Deszăpeire” și Asociația Tierschutzverein Animal Voice în vederea asigurării protecției câinilor fără stăpân din Municipiul Reșița, aflați în Padocul din Reșița, str. Lupacului, f.n.
iniţiatori: Consilier local –Chivari Silvia Mihaela
Consilier local – Sinculeț Emanuel Silviu
23. Diverse