D I S P O Z I Ţ I E de convocare a Consiliului Judeţean Caraş-Severin în şedinţă ordinară pentru data de 28 martie 2019

Preşedintele Consiliului Judeţean Caraş-Severin;

În temeiul prevederilor art. 94 alin. 1 şi 3 şi ale art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N:

Art.1. Se convoacă Consiliul Judeţean Caraş-Severin în şedinţă ordinară, pentru data de 28.03.2019, ora 12.00 în sala de şedinţe a Consiliului Judeţean Caraş-Severin, cu următoarea ordine de zi:

1.Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului de principiu în vederea externalizării Serviciului Social Căminul pentru Persoane Vârstnice „Sfinții Constantin și Elena” Caransebeș, prin contractarea acestuia cu un furnizor de servicii sociale privat, prin licitație publică, în condițiile legii

2.Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului de principiu în vederea externalizării Serviciului Social Căminul pentru Persoane Vârstnice Sacu, prin contractarea acestuia cu un furnizor de servicii sociale privat, prin licitație publică, în condițiile legii.

3.Proiect de hotărâre  pentru  modificarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr. 33/28.02.2019  privind aprobarea implementării de către  U.A.T. Județul  Caraș-Severin, prin Consiliul Judeţean Caraş-Severin, în parteneriat cu Inspectoratul pentru  Situații de Urgență “Semenic”al Județului Caraș-Severin, Primăria Orașului  VRSAC și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Managementul Situațiilor de Urgență – ADIVEST  a  proiectului „Rețea comună durabilă pentru situațiile de urgență din Banat” RORS-283.

4.Proiect de hotărâre  pentru  modificarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr. 34/28.02.2019 pentru aprobarea contribuției financiare a U.A.T. Județul  Caraș-Severin, prin Consiliul Judeţean Caraş-Severin  la implementarea de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Managementul Situațiilor de Urgență ADIVEST a proiectului ”Rețea comună durabilă pentru situațiile de urgență din Banat”, RORS – 283, realizat prin Programul Interreg –IPA CBC România – Serbia 2014-2020, Axa prioritară 2 Protecția mediului și managementului riscurilor, Prioritatea 2.2. Managementul riscurilor de mediu şi al situaţíilor de urgenţă

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii ale Direcției de Drumuri Județene Caraș-Severin.

6.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Caraș-Severin nr.165/27.07.2017 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Resita,  cu modificările ulterioare.

7.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 41/2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice  şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Modernizare DJ 680A, Maciova – Ciuta – Obreja (DN 68), km 12+000 – 19+451,37”, cu modificările şi completările ulterioare

  1. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea temporară Consiliului Local Ocna de Fier a tronsonului de drum judetean DJ 586, din intravilanul comunei Ocna de Fier, aflat în domeniul public al judetului Caras Severin și în administrarea Consiliului Judetean Caraș-Severin.
  2. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului real de administrare asupra unui spațiu din imobilul situat administrativ în municipiului Reșița, str. Cpt. Smaranda Ion (fosta str. Lupacului, nr. 2) – fosta UM 01929, județul Caraș-Severin, aflat în domeniul privat al județului Caraș-Severin, în favoarea Instituției Prefectului-Județul Caraș-Severin.
  3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.125/07.06.2012 privind infiinţarea echipei intersectoriale în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie,la nivelul judeţului Caraş-Severin, pe lângă Direcţia Generală de Asistenţă şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.
  4. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr. 180/30.08.2017 pentru aprobarea componenței nominale și a Regulamentului privind Organizarea şi Funcţionarea Comisiei pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin, cu modificările ulterioare
  5. Proiect de hotărâre privind eliberarea domnului vicepreședinte Popovici Ionuț-Mihai din funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Caraș-Severin.

Inițiator: Grupul consilierilor  județeni PNL din   cadrul  Consiliului Judeţean Caraş-Severin

  1. 13. Proiect de hotărâre privind alegerea domnului ______________ în funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Caraș-Severin.

14.Raport cu privire la modul de îndeplinire a atribuțiilor proprii presedintelui și a hotărârilor Consiliului Județean Caraș-Severin, în anul 2018

15.Raport privind situația gestionării bunurilor apartinând  domeniului public și privat  al Județului Caraș-Severin, pe anul 2018.

16.Raportul de activitate  al Spitalului Judeţean de Urgenţă Reşiţa, pe anul 2018.

17.Raport de activitate pe anul 2018, al Asociației ”Salus Remedies” Reșița.

18.Raport anual privind activitatea de protecţie civilă, capacitatea de apărare împotriva incendiilor   și măsurile de optimizare a  acesteia  pe anul 2018.

19.Raport de activitate al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Caraș-Severin, pe anul 2018.

20.Raport de activitate al Muzeului Banatului Montan Reșița, pe anul 2018.

21.Raport de activitate al Muzeului Județean de Etnografie și al Regimentului de Graniță Caransebeș, pe anul 2018.

22.Raport asupra eficienței activității Inspectoratului de Poliție Județean Caraș-Severin pe anul 2018.

  1. Întrebări. Interpelări

 

Art.2. Prezenta dispoziţie se publică în presa locală şi se comunică, prin grija Direcţiei Generale Juridice și de Administrație Publică Locală, Instituţiei Prefectului-Judeţul Caraş-Severin şi consilierilor judeţeni.

 

P R E Ş E D I N T E,                                                                   AVIZAT:

            Silviu HURDUZEU                                                     SECRETARUL JUDEȚULUI,

                                                                                                           Darian CIOBANU

 

Nr.228

Data: 21.03.2019

 

 

 

NOTĂ:

Prezenta dispoziție  s-a publicat pe site-ul Consiliului Județean Caraș-Severin (wwwcjcs.ro)  la secțiunea Anunțuri, în data de  22.03.2019