DISPOZIŢIA Nr. 586 DIN 22.03.2019 privind convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară

Primarul Municipiului Reşiţa,
În temeiul art. 39 alin. 1, art. 68 alin. 1, art. 115 alin. 1 lit. a), alin. 2 şi alin. 6 ale Legii nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
D I S P U N E:

Art.1. – Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Reşiţa în şedinţa ordinară din data de 27 martie 2019, ora 14.00 la Sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Reşiţa, parter, cu următoarea
ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de colaborare între Municipiul Reșița și Asociația Bike Attack Reșița
iniţiator: Primar – Popa Ioan
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de colaborare între Municipiul Reșița și Inspectoratul Școlar Județean Caraș-Severin
iniţiatori: Primar – Popa Ioan
Viceprimar – Duruț Gabriel Dumitru
3. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Reșița cu Asociația Prietenii Munților și Asociația Bike Attack în cadrul Programului Interreg IPA Cooperare Transfrontalieră România Serbia, Proiect ”VISIT ME!!! A NEW PERSPECTIVE OF CROSS-BORDER CITIES THROUGH TOURISTIC SIGHTS” în scopul înființării asociației ”Asociația Visit Me Reșița”
iniţiator: Primar – Popa Ioan
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect ”Reabilitarea și modernizarea grădinițelor și creșelor din Municipiul Reșița – Grădinița cu Program Prelungit ”Palatul Fermecat”, Reșița”, Axa prioritară 4, Prioritatea de Investiții 4.4, Obiectiv Specific 4.4 Apel de proiecte nr. POR/4/2017/4.4/4.4/1
iniţiator: Primar – Popa Ioan
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect ”Reabilitarea și modernizarea grădinițelor și creșelor din Municipiul Reșița – Grădinița cu Program Normal Nr. 3, Reșița” Axa prioritară 4, Prioritatea de Investiții 4.4, Obiectiv Specific 4.4 Apel de proiecte nr. POR/4/2017/4.4/4.4/1
iniţiator: Primar – Popa Ioan
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați în urma evaluării tehnice și financiare a proiectului ”Reabilitarea și modernizarea grădinițelor și creșelor din Municipiul Reșița – Grădinița cu Program Normal Nr. 3, Reșița”
iniţiator: Primar – Popa Ioan
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect ”Reabilitarea și modernizarea grădinițelor și creșelor din Municipiul Reșița – Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2, Reșița”Axa prioritară 4, Prioritatea de Investiții 4.4, Obiectiv Specific 4.4 Apel de proiecte nr. POR/4/2017/4.4/4.4/1
iniţiator: Primar – Popa Ioan
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați în urma evaluării tehnice și financiare a proiectului ”Reabilitarea și modernizarea grădinițelor și creșelor din Municipiul Reșița – Grădinița cu Program Normal Nr. 2, Reșița”
iniţiator: Primar – Popa Ioan
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție pentru investiția ”Extinderea Complexului Municipal de Sport și Sănătate ”Ioan Schuster”, cu centru SPA, parcare și amenajare spații verzi, Str. Făgărașului, nr. 16”
iniţiator: Primar – Popa Ioan
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții ale Serviciului Public -”Direcția pentru Întreținerea și Repararea Patrimoniului Consiliului Local, Serviciul de Iluminat Public și Deszăpezire”
iniţiator: Primar – Popa Ioan
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea casării și valorificării mijloacelor fixe disponibile aparținând Serviciului Public -”Direcția pentru Întreținerea și Repararea Patrimoniului Consiliului Local, Serviciul de Iluminat Public și Deszăpezire”
iniţiator: Primar – Popa Ioan
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr. 4 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public prin concesiune în Municipiul Reșița nr. 61305/20.12.2017
iniţiator: Primar – Popa Ioan
13. Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulată de către S.C. TURIST SEMENIC S.A. prin administrator judiciar CONSTANTINESCU LAW&INSOLVENCY IPURL împotriva H.C.L. nr. 491/20.12.2018 privind majorarea începând cu anul 2019 cu 300% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul Reșița, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 2 (Hotel Semenic)
iniţiator: Primar – Popa Ioan
14. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei pentru punerea în aplicare a Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
iniţiator: Primar – Popa Ioan
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii imobilelor identificate în CF nr. 43861, CF nr. 45263, CF nr. 45259, CF nr. 44113, CF nr. 44984, CF nr. 45264 și schimbarea categoriei de folosință a suprafeței totale de 7234 mp rezultată în urma alipirii celor 6 imobile, în alee, în vederea intabulării dreptului de proprietate publică al municipiului Reșița, în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară
iniţiator: Primar – Popa Ioan
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii imobilului teren și construcții în suprafață de 2543 mp identificat în CF nr. 44071 Reșița, nr. Cadastral 44071, cu imobilul teren în suprafață de 1291 mp identificat în CF nr. 45375 Reșița, nr cadastral 45375 și schimbarea categoriei de folosință a suprafeței totale de 3834 mp rezultată în urma alipirii, în alee, în vederea intabulării dreptului de proprietate publică al municipiului Reșița, în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară
iniţiator: Primar – Popa Ioan
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării destinației imobilului situat în Reșița, str. Panseluței nr. 3, sc. 2 înscris în CF nr. 30328-C1-U25 din apartament nr. 13 compus din centrală termică la subsol în suprafață construită de 121,48 mp, în spațiu pentru birouri
iniţiator: Primar – Popa Ioan
18. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Art. I alin. (1) din cuprinsul Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Reșița nr. 67/26.02.2019
iniţiator: Primar – Popa Ioan

19. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la H.C.L. nr. 58/2017 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Reșița în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Reșița, la Clubul Școlar Reșița, precum și la Palatul Copiilor Reșița
iniţiator: Viceprimar – Duruț Gabriel Dumitru
20. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect pilot – ”Construire Sală de sport școlară, Liceul Baptist, Strada Progresului, Nr. 6 Municipiul Reșița, Județul Caraș-Severin
iniţiator: Viceprimar – Duruț Gabriel Dumitru
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bilanțului Contabil al Asociației Reșița Europeană de sub autoritatea Consiliului Local Reșița pentru anul 2018
iniţiator: Viceprimar – Dacica Adrian Laurențiu
22. Diverse

Art. 2 – Dispoziţia se comunică:
– Prefectului şi Instituţiei Prefectului Judeţul Caraş-Severin.
– Mass-media.

P R I M A R,
POPA Ioan

A V I Z AT

S E C R E T A R,
BUCUR Lucian Cornel