D I S P O Z I Ţ I E de convocare a Consiliului Judeţean Caraş-Severin

D I S P O Z I Ţ I E

de convocare a Consiliului Judeţean Caraş-Severin

în şedinţă ordinară pentru data de 18 ianuarie 2018

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Caraş-Severin;

În temeiul prevederilor art. 94 alin. 1 şi 3 şi ale art. 106 alin. 1  din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N:

Art.1. Se convoacă Consiliul Judeţean Caraş-Severin în şedinţă extraordinară,  pentru data de 18.01.2018, ora 12.00 în sala de şedinţe a Consiliului Judeţean Caraş-Severin, cu următoarea ordine de zi:

1.Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului real de administrare  asupra imobilului Sediul administrativ S.C. ”Drumuri Județene” SA  Reșița, aflat în domeniul public al județului Caraș-Severin, în favoarea Direcției de Drumuri Județene Caraș-Severin.

2.Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului real de administrare  asupra imobilului Cabana Salvamont-Muntele Semenic ”Oberschia Rotundă”, aflat în domeniul public al județului Caraș-Severin, în favoarea Direcției de Drumuri Județene Caraș-Severin.

3.Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului real de administrare  asupra unui spațiu construit din imobilul situat în Reșița, Piata 1 Decembrie 1918 nr.7, etaj II, aflat în domeniul public al Județului Caraș-Severin, în favoarea Consiliului Național al Audiovizualului București.

4.Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către judeţul Caraş-Severin, prin Consiliul Judeţean Caraş-Severin, a dreptului de preempţiune la vânzarea   imobilului monument istoric ”Hotel Traian, fost Hotel Carol, fost Pavilionul 1, azi parțial dezafectat, locuințe sociale, farmacie și cabinet medical”, situat în orașul Băile Herculane, str. Cerna nr. 4.

5.Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor constituite în fondul la dispoziția Consiliului Județean din cota de 17,25% din impozitul pe venit estimat a fi  încasat pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordine cronologică a vechimii arieratelor, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, pe anul 2018.

6.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Caraș-Severin nr.141/27.07.2017 privind aprobarea  organigramei, a statului  funcţiilor de demnitate publică şi a statelor de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Caraş-Severin, cu modificările și completările ulterioare.

7.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii  Consiliului Județean Caraș-Severin nr.110/31.05.2017 privind aprobarea programului audiențelor acordate cetățenilor de către președintele, vicepreședinți și consilierii județeni.

8.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Caraș-Severin în comisia de soluționare a contestațiilor formulate împotriva certificatelor de orientare școlară și profesională emise de către Comisia de Orientare Școlară și Profesională (C.O.S.P.) din cadrul Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Caraș-Severin.

9.Proiect de hotărâre   pentru modificarea  Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin  nr.118/29.07.2010 privind numirea  membrilor în Consiliul de Administrație al Spitalului Județean de Urgență Reșița, cu modificările și completările ulterioare.

  1. Proiect de hotărâre privind desemnarea a trei angajați din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Caraș-Severin, pentru a face parte din Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin.

11.Prezentarea Planului Strategic  al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Caraș-Severin, pe anul 2018.

Art.2. Prezenta dispoziţie se publică în presa locală şi se comunică, prin grija Direcţiei Generale Juridice și de Administrație Publică Locală, Instituţiei Prefectului-Judeţul Caraş-Severin şi consilierilor judeţeni.

 

 

 

 

P R E Ş E D I N T E,                                                                                      AVIZAT:

Silviu HURDUZEU                                                                          SECRETARUL JUDEȚULUI,

Darian CIOBANU

 

 

Nr.182

 

Data:10.01.2018

 

 

 

NOTĂ:

Prezenta dispoziție  s-a publicat pe site-ul Consiliului Județean Caraș-Severin (wwwcjcs.ro)  la secțiunea Anunțuri, în data de 12.01.2018