Anunț public

picnic iulius1000x100

Primaria municipiului Caransebes anunta organizarea concursului pentru ocuparea functiei contractuale temporar vacante, în perioada 16-18.02.2021,  la sediul Primariei municipiului Caransebes, Piaţa Revoluţiei, nr.1:

Referent,  IA  la Compartimentul relatii cu publicul, registratura si arhiva

Conditii : 

leader board 728 x 90 px
  • Studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat,
  • vechime in munca minim 7 ani
  • sa detina curs de arhivar

• indeplineste conditiile prevazute la art. 3 din Regulamentul cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare  a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator  functiilor contractuale si a criteriilor de promovare  in grade sau trepte profesionale imediat superioare a   personalului contractual din sectorul bugetar platit  din   fonduri publice, aprobat prin H.G. nr.286/2011.

Bibliografie: 

1  .Legea 53/2003-Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare,

2.  OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ , Partea VI ,cu modificarile si completarile ulterioare

3. Legea 16/1996 a Arhivelor Naţionale

4.ORDONANTA nr. 27 din 30 ianuarie 2002,privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor

Tematica:

1.  Legea 53/2003-Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare

-drepturile si obligatiile angajatului

2.    OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ , Partea VI ,cu modificarile si completarile ulterioare,

– Principii aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici şi personalului contractual din administraţia publică,

Principiile care guvernează conduita profesională a funcţionarilor publici şi a personalului contractual din administraţia public

–  Conduita în relaţiile cu cetăţenii,

–  Drepturi şi obligaţii ale personalului contractual în conformitate cu legislaţia muncii,

– Alte drepturi şi obligaţii specifice personalului contractual

– Tipuri de răspundere

3. Legea 16/1996 a Arhivelor Naţionale

– evidenta documentelor

– Păstrarea documentelor

– Depunerea documentelor la Arhivele Naţionale

4. ORDONANTA nr. 27 din 30 ianuarie 2002

privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor

Concursul se va desfăşura în perioada 16-18.02.2021 la sediul Primăriei municipiului Caransebeş şi se va desfăşura după cum urmează :

Condiţii de desfăşurare

Selectarea dosarelor de înscriere

Proba scrisă

Interviu candidaţi admişi

 Data

 09 .02.2021

 16.02.2021

 18.02.2021

 Ora

 12,00

 11,00

 12,00

 Locul

 Primăria municipiului Caransebeş

 Primăria municipiului Caransebeş (sediu)

Primăria municipiului Caransebeş (sediu)

PROBA SCRISĂ va avea loc în data de 16.02.2021,  ora 11.00

NTERVIUL va avea loc în data de  18.02. 2021, ora 12.00

În vederea participării la concurs,  până la data de  08 .02.2021, ora. 16,00, candidaţii vor depune la Primaria Caransebes, Biroul relatii cu publicul, un dosar care va conţine următoarele:

a) cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;

c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;

d) copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor;

e) cazierul judiciar

Actele prevazute la lit. b), c) si d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea, de catre secretarul comisiei (Szaniszlo Daniela – Compartimentul resurse umane, asigurare secretariat).

Relatii suplimentare se pot obtine la biroul resurse umane din cadrul Primariei municipiului Caransebes sau la numarul de telefon:0255/514885.