Anunț privind organizarea licitației pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior

Anunț privind organizarea licitației pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior

1. Organizatorul licitației: Primăria comunei Bucoșnița, cu sediul în localitatea Bucoșnița, nr. 81, jud. Caraș-Severin, telefon/fax 0255519400, e-mail: primaria_bucosnita@yahoo.com
2. Data și ora desfășurării licitației: 18.04.2023 ora 11:00.
3. Locul desfășurării licitației: la sediul Primăriei comunei Bucoșnița din localitatea Bucoșnița, nr. 81, jud. Caraș-Severin
4. Tipul licitației: licitație publică cu prezentarea ofertelor scrise în plicul închis și sigilat.
5. Temeiul legal al organizării și desfășurării licitației: Licitația este organizată și se va desfășura conform prevederilor Regulamnetului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin H.G. nr. 715/2017.
6. Data și ora începerii preselecției: 14.04.2023 ora 14:00
7. Data si ora – limită până la care poate fi depusa documentația pentru preselecție și înscrierea la licitație: 12.04.2023 ora 14.00.
8. Lista partizilor care se licitează, prețul de pornire a licitației și pasul de licitare pentru fiecare partidă sunt afișate la sediul Primariei comunei Bucosnița, pe site-ul www.produselepadurii.ro și pe site-ul www.primaria_bucosnita@yahoo.com .
9. Volumul total de masa lemnoasă pe picior oferit la licitație 314,34 m3, din care:
a) pe natura de produse: -principale codru:314,34 (m3)
b) pe specii și grupe de specii: -fag: 314,34 (m3)
10. Volumul total de lemn fasonat oferit la licitație – NU ESTE CAZUL:
11. Alte informații privind masa lemnoasă/ lemn fasonat care oferă spre vânzare: masa lemnoasă pe picior oferită spre vanzare provine din fondul forestier proprietate publică al comunei Bucosnița, U.P. 4C conform APV nr. 2200159900970
12. Volumul de masa lemnoasă rămas neadjudecat va forma obiectul unei noi licitații, ce se va desfășura în aceleași condiții, la un interval de cel puțin 10 zile lucrătoare de la data primei licitații. În cazul în care masa lemnoasă nu se adjudecă dupa doua licitații, se va proceda la vânzarea masei lemnoase prin negociere, organizată în aceeași zi, imediat după încheierea celei de-a doua licitații.
13. Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul organizatorului licitației începând cu data de : 27.03.2023 în schimbul unei sume de 1000 de lei.
14. Alte informații privind organizarea și desfășurarea licitației: anterior începerii ședinței de licitație, la sediul Primăriei în contul Comunei Bucoșnița sau în numerar, la caseria Primăriei Comunei Bucosnița a:
a) contravaloarea garanției de participare la licitație de 10 % din valoarea totală de 81.099,72 lei, adică suma de 8.109,972 lei
b) caietul de sarcini în suma de 1.000 lei.
c) agenții economici admiși, în urma preselecției pentru licitație sau negociere directă sunt obligați să facă dovada achitării taxei de participare în cuantum de 5 % din valoarea de începere a licitației, respectiv suma de 4.054,986 lei.
15. Pentru informații și date suplimentare vă puteți adresa organizatorului licitației: Suru Vichente, telefon 0255519400, e-mail: primaria_bucosnita@yahoo.com.

Organizator,
Primăria Comunei Bucoșnița
Primar,

Suru Vichente