ANUNŢ NEGOCIERE DIRECTĂ

 
         1.Informaţii generale privind concedentul:    
         Municipiul Reşiţa,  prin « Direcţia pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat al 
Municipiului Reşiţa », cu sediul in Reşiţa, str. P. Maior, nr. 2, (Bloc 800),  Judeţul Caraş Severin, 
tel 0255-212483, 220546, fax 0255/212483, cod fiscal 3228764, Trezoreria Reşiţa. 
 
         2.Informaţii generale privind obiectul concesiunii:  
      Concesionarea parcelei  de teren nr.  50, în suprafaţa  de  3010  mp. situat în Reşiţa, Zona 
Industrială Aglomerator  Valea Ţerovei, aparţinând domeniului public, H.C.L. nr. 
204/21.06.2010. 
 
         3.  Informaţii privind documentaţia de negociere directă 
      Se regăsesc în caietul de sarcini. 
 
        3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentaţiei de negociere directă. 
    Fără cerere direct de la Direcţia pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat al 
Municipiului Reşiţa. 
 
       3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se 
poate obţine un exemplar din documentaţia de negociere directă. 
 Direcţia pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat al Municipiului Reşiţa , cu sediul 
in Reşiţa, str. P. Maior, nr. 2, (Bloc. 800), camera 3344, Judeţul Caraş-Severin. 
 
       3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, potrivit prevederilor 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019. 
      Preţul este de 600 lei şi se va achita la Direcţiei pentru Administrarea Domeniului Public 
şi Privat al municipiului Reşiţa. 
        
      3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 13.02.2020,  ora 16. 
 
      4.Informaţii privind ofertele 
La sediul Direcţiei pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat al municipiului Reşiţa a 
fost depusă o solicitare în vederea concesionării unei parcele de teren. 
 
      4.1.Data limită de depunere a ofertelor: 17.02.2020,  ora 14. 
 
      4.2 Adresa la care se depun ofertele: Reşiţa, str. P. Maior, nr. 2, (Bloc 800),  Judeţul Caraş 
Severin, Registratură.  
 
      4.3 Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: două exemplare. 
      5.Data si locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor:  
Reşiţa, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 1 A, etaj 1, sala de şedinţe,în data de 18.02.2020, ora 13. 
 
     6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax, adresa de e-mail a instanţei competente în 
soluţionarea litigilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei. 
 
      Tribunalul Caraş Severin, Reşiţa, str. Horea, nr. 2-4, telefon 0255213304, fax 0255211554, 
email- cosmin.didu@just.ro. 
 
      7. Data transmiterii anunţului de Negociere Directă către instituţiile abilitate în vederea 
publicării:  
         16.01.2020 . 
 
 PRIMAR, 
 POPA IOAN