Anunț Licitație Primăria Reșița – Vânzare teren în suprafață de 170 mp

primarie
untitled design set 970x90 px

ANUNŢ LICITAŢIE

  1. Informații generale privind vânzătorul:

Municipiul Reşiţa, cu sediul în Reșița, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 1, Județul Caraș Severin, tel 0255-212483, 0255-220546, fax 0255/212483, cod fiscal 3228764, Trezoreria Reșița, persoană contact Bîrsanu Adela, e mail patrimoniu@primariaresita.ro.

  1. Informații generale privind vânzarea imobilului, în special descrierea şi identificarea bunului:

Vânzare teren în suprafață de 170 mp, teren, situat în Municipiul Reşiţa, loc. Doman, FN, înscris în CF nr. 48416 Reşiţa, nr. cad. 48416, aparținând domeniului privat al Mun. Reşiţa, conform H.C.L. nr.  419/29.08.2023  şi O.U.G. 57/2019.

  1. Informații privind documentația de atribuire:

Se regăsesc în caietul de sarcini.

  • 1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:

Prin cerere scrisă ce se depune la sediul Direcţiei pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat al Municipiului Reşiţa, str. Petru Maior, nr.2 , Bloc 800.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:

Direcţia pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat al Municipiului Reşiţa, cu sediul în Reşiţa, str. P. Maior, nr. 2, Bloc. 800, Compartiment Contracte Terenuri, Judeţul Caraş-Severin.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul:

untitled design set 970x90 px

Preţul este de 50 lei şi se va achita la casieria Direcţiei pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat al municipiului Reşiţa, de luni până vineri între orele 8-13.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 04.12.2023, ora 13.

  1. Informaţii privind ofertele: ofertele se depun în două plicuri sigilate, unul exterior şi unul interior.
  • Data limită de depunere a ofertelor:12.2023, ora 14.
  • Adresa la care se depun ofertele: Reşiţa, str. Maior, nr. 2, Bloc 800, Judeţul Caraş Severin, Registratură.
  • Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.
  1. Data si locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor:

Reşiţa, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 1 , parter, sala de şedinţe,în data de 14.12.2023, ora 13.

  1. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax, adresa de e-mail a instanței competente în soluționarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanței:

Tribunalul Caraș Severin, Reșița, str. Horea, nr. 2-4, telefon 0255213304, fax 0255211554, email ecris.115@just.ro.

 

 PRIMAR

 POPA IOAN

/** clever pariuri **/ /** sfarsit clever **/