Anunț de licitație

Orașul Oțelu Roșu, cu sediul în localitatea Oțelu Roșu, str. Rozelor, nr. 2, jud. Caraș-Severin, CIF 3227971, tel: 0255/530803, fax: 0255/530879, organizează licitație publică cu oferta în plic închis, în data de 05.09.2023, ora 11.00, la sediul primăriei, în vederea vânzării terenului în suprafața de 682 mp, aparținând domeniului privat al Orașului Oțelu Roșu, identificat în CF 35510, nr. cadastral 35510.

Costul documentației de atribuire (inclusiv caietul de sarcini) este de 50 lei, suma ce se poate achită numerar la casieria Orașului Oțelu Roșu.
Documentația de atribuire se obține de la Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat din cadrul primăriei Oțelu Roșu.

Data limită de depunere a ofertelor este 04.09.2023, ora 15.00
Relații suplimentare se pot obține la tel: 0255/530803.