Anunț angajare

Primăria Comunei Mehadia, județul Caraș-Severin, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post contractual vacant, după cum urmează:

1 post contractual de muncitor necalificat ( norma de lucru 8 ore/ zi) la Serviciul Public de Alimentare cu Apă al comunei Mehadia.
Concursul se va desfășura la sediul Primăriei Comunei Mehadia, astfel:

publicitate online in ziar Express de Banat

Proba scrisă în data de 02.06.2022, ora 10:00.

Probă interviu în data de 06.06.2022, ora 10:00.

Pentru participarea la concursul organizat pentru ocuparea funcției contractuale de muncitor necalificat, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

– Nivelul studiilor- studii medii/generale;

– Vechime în muncă- minim 6 luni;

– Îndeplinește condițiile prevăzute la art. 3 din Regulamentul cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractual și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr.286/2011.

Candidații vor depune dosarele de participare la concurs până la data de 24.05.2022, ora 16.00 la sediul Primăriei comunei Mehadia.
Actele se vor depune la secretarul comisiei de concurs doamna Oprescu Ana Daniela, funcția Consilier personal, al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Mehadia.

Relații suplimentare privind condițiile specific și bibliografia de concurs se obțin la sediul Primăriei Comunei Mehadia, Bl. A4, județul Caraș-Severin și la telefon: 0255-523121, e-mail primariamehadiacs@yahoo.com