ANUNȚ ANGAJARE

banner publicitar
1000x100 resita 02
promovare online Timisoara Casa Auto

PRIMĂRIA ORAȘULUI BOCȘA
JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN

Organizează concurs pentru ocuparea următoarei funcții publice vacante de conducere:

– Funcție publică de conducere – Arhitect șef, clasa I, grad II, în cadrul Serviciului Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

Concursul se organizează la sediul Primăriei orașului Bocșa, județul Caraș-Severin, în data de 27.07.2022, ora 10:00- proba scrisă iar interviul în termen de 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, doar acei candidați care au obținut la proba scrisă minimum 50 de puncte pentru funcția publică de execuție vacantă.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune, în termen de 20 zile de la data publicării anunțului pe site-ul Primăriei( 27.06.2022-18.07.2022).

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conțină în mod obligatoriu următoarele documente:

– Formuralul de înscriere;

– Curriculum vitae, model comun european;

publicitate ziar expresb 1000x100
publicitate ziar expresb 1000x100
publicitate tmc 640
promovare banner maxagro
1000x200 dacus 02

– Copia actului de identitate;

– Copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;

– Copia carnetului de muncă și după caz, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;

– Copie adeverință care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

– Cazier judiciar;

– Declarația pe propria răspundere sau adeverință care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoțite de documentele originale sau în copii legalizate.
Informații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Orașului Bocșa și la telefon (0355) 566.604, 0752090787, persoana de contact Pantiș Gabriela.

publicitate si promovare online banner maxagro
publicitate tmc 640
publicitate Timisoara banner maxagro