ANUNŢ

Privind sesiunile de selecție privind finanţarea unor acţiuni/programe/proiecte

În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, modificată și completată

 

În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 51 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, modificată și completată persoanele fizice autorizate, respectiv persoanele juridice înfiinţate în conformitate cu prevederile legale interesate în finanţarea unor oferte culturale de către Consiliului Local al Municipiului Reșița pot depune oferte culturale în conformitate cu prevederile Regulamentului de finanțare nerambursabilă de la bugetul local a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 80/27.03.2018.

1. Ofertele vor fi depuse pentru: Sesiunea I până în data de 30.04.2018 (80% din suma aprobată), Sesiunea II în perioada 1-31.08.2018 (20% din suma aprobată); ofertele depuse după aceste date nu vor mai fi avute în vedere pentru selecţie.

2. Ofertele se depun la Registratura Generală a Consiliului Local al Municipiului Reșița în zilele de luni – joi, între orele 8.00 – 16.00, iar în ziua de vineri între orele 8.00 – 13.30 (modelul cererii de finanţare se găseşte pe site-ul Primăriei Municipiului Reșița- www.primariaresita.ro/Anunţuri)

3. Pentru a putea participa la selecţie solicitantul (ofertantul) trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) este persoană fizică autorizată, respectiv persoană juridică înfiinţată în conformitate cu prevederile legale (act constitutiv, statut şi actele patrimoniului iniţial, precum şi actele adiţionale după caz, certificatul de înscriere sau alte acte doveditoare ale dobândirii personalităţii juridice, etc.);

b) nu are datorii la bugetul de stat sau la bugetul local (dovada se face cu: documente emise de instituţii/autorităţi competente ce gestionează bugetul de stat şi cel local, etc.);

c) a respectat obligaţiile asumate prin contractele de finanţare nerambursabilă anterioare.

1000x200 dacus 02

d) face dovada existenţei unor surse de finanţare proprii sau atrase (dovada se face cu: scrisori de intenţie, extrase de cont bancar, contracte de sponsorizare, alte forme de sprijin financiar ferm din partea unor terţi etc.);

e) să depună cererea de finanţare completă în termenul stabilit de autoritatea finanţatoare, împreună cu toate documentele specificate mai sus;

4. Documentele prevăzute la punctul 3 vor face parte din dosarul ce va cuprinde oferta solicitantului.

5. Ofertele culturale vor fi selecţionate și finanţate nerambursabil cu respectarea prevederilor legale și ale Regulamentul de finanțare nerambursabilă de la bugetul local a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, sens în care între ofertanţii selectaţi şi Consiliul Local al Municipiului Reșița se va încheia un contract de finanţare nerambursabilă.

6. Solicitanţii au dreptul să formuleze contestaţii asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea şi desfăşurarea selecţiei care se depun la sediul Primăriei Municipiului Reșița în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoştinţa acestora, a rezultatului selecţiei (comunicare publică pe site-ul Primăriei Municipiului Reșița şi în presa locală), care vor fi soluţionate de comisia de contestaţii în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului pentru depunerea contestaţiilor.

7. Documentaţia privind ofertele de acţiuni culturale, proiecte sau programe trebuie să conţină elementele care să reflecte toate cerinţele prevăzute de Regulamentul de finanțare nerambursabilă de la bugetul local a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 80/27.03.2018.

8. Pentru persoanele fizice autorizate sau juridice străine se vor lua în considerare documentele care dovedesc îndeplinirea condiţiilor de participare la selecţie, potrivit legislaţiei din ţara de cetăţenie, respectiv de înregistrare a solicitantului ca persoană juridică.

            Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 0355/429868.

publicitate si promovare online banner maxagro