Şedinţă ordinară a Consiliului Local

Primarul Municipiului Reşiţa, în temeiul art. 39 alin. 1, art. 68 alin. 1, art. 115 alin. 1 lit. a), alin. 2 şi alin. 6 ale Legii nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N E:

Art. 1. – Se convocă Consiliul Local al Municipiului Reşiţa în şedinţa ordinară din data de 30 OCTOMBRIE, ora 14,00, la Sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Reşiţa, parter,  cu următoarea

 

ORDINE DE ZI:

1.     Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local

2.     Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei Bugetului Local pentru trimestrul III 2012

                                                                     iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

3.     Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică a două spaţii construite având destinaţia de atelier cromare şi staţie electrică, înscrise în CF nr. 36277 Reşiţa nr. top 36277-C22 respectiv nr. top 36277-C26 situate administrativ în Reşiţa, Valea Ţerovei nr. 14, proprietate privată a Municipiului Reşiţa.

                                                                   iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

4.     Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Reşiţa în cadrul Consiliului Consultativ al Căminului pentru Persoane Vârstnice Reşiţa

                                                                      iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

5.     Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adiţional la contractul de închiriere nr. 39/01.11.2011 pentru imobilul proprietatea UCM Reşiţa SA, denumit Creşă şi Grădiniţă, înscris în CF nr. 34198 Reşiţa provenit din conversia de pe hârtie a CF nr. 8496 Reşiţa Română, cu nr. top. R 202/d/9/1, în suprafaţă de 2860 mp, imobil situat administrativ în Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 26, judeţul Caraş-Severin, cunoscut sub denumirea de Grădiniţa PP7, aprobat prin HCL nr. 398/24.11.2011

                                                                      iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

6.     Proiect de hotărâre privind revocarea domnului MARINESCU AUREL şi numirea domnului__________în calitatea de administrator special la SC CET ENERGOTERM REŞIŢA SA, în insolvenţă, în condiţiile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare

                                                                      iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

7.     Proiect de hotărâre privind însuşirea Raporului e evaluare în vederea vânzării unui teren în suprafaţă de 22315 mp situat în Reşiţa, Bd Republicii nr. 29

                                                                    iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

8.     Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reşiţa

                                                                  iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

9.     Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 50/27.03.2012 privind modificarea HCL nr. 357/25.10.2011 privind modificarea HCL nr. 320/05.10.2011 privind modificarea HCL nr. 208/28.06.2011 privind modificarea HCL nr. 398/26.10.2010 privind modificarea HCL nr. 372/19.10.2010 privind modificarea şi completarea HCL nr. 252/13.07.2010 privind aprobarea contractării unei finaţări rambursabile interne în valoare de 80.000.000 lei

                                                                  iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcţii al Serviciului Public „Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă” Reşiţa, fără personalitate juridică de sub autoritatea Consiliului Local

                                                                   iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al Serviciului Public- „Direcţia pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat al municipiului Reşiţa” de sub autoritatea Consiliului Local

                                                                   iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

12. Proiect de hotărâre privind însuşirea contractului de comodat nr. 11658/28.08.2012 ce are ca obiect darea în folosinţă gratuită către Asociaţia Fotbal Club Municipal Reşiţa 2012 a Bazei Sportive „Mircea Chivu” situat administrativ în Reşiţa, str. Valea Domanului, nr. 1 înscris în CF nr. 31665 Reşiţa, nr. top. 251/II/a/b/1/2/a/1/…/8/2/a/7/3/5/a2/a/2

                                                                 iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Înţelegerii de cooperare între Municipiul Reşiţa  din România şi Localitatea Caen din Franţa

                                                                iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării unei delegaţii la CAEN (Franţa) în perioada 15-19 noiembrie 2012

                                                               iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea transportului a 2 tineri şi un adult însoţitor în Localitatea Caen din Franţa în perioada 15-19 noiembrie 2012

                                                               iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

16. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 19/2012 privind împuternicirea d-şoarei Stîngu Ana, din cadrul Serviciului Public „Direcţia de Asistenţă Socială” din subordinea Consiliului Local, în vederea asigurării apărării intereselor Consiliului Local al Municipiului Reşiţa în procesele în care este parte

                                                                iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii rezultate din raportul de evaluare nr. 11804/31.08.2012 pentru proprietatea imobiliară – Construcţii „Ştrand 1 Mai” situat în Reşiţa str. Primăverii nr. 3-5 aprţinând domeniului public al Municipiului Reşiţa

                                                                iniţiatori: Primar – Mihai STEPANESCU

18.Proiect de hotărâre privind modificarea art.3 al H.C.L nr. 270/2011 privind acordarea de facilităţi la transportul în comun cu modificările şi completările ulterioare.

                                                             iniţiatori: Primar – Mihai STEPANESCU

                                                                                   Viceprimar – Ioan CRINA

19. Proiect de hotărâre privind obligativitatea înfiinţării unor filiale pe raza municipiului Reşiţa de către operatorii de servicii comunitare de utilităţi publice ce îşi desfăşoară activitatea în municipiul Reşiţa în baza contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice

                                                            iniţiatori: Primar – Mihai STEPANESCU

                                                                                  Viceprimar – Ioan CRINA

20. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea art. 1 din HCL nr. 452/2009 privind constituirea comisiei de lucru pentru promovarea monumentelor de for public în municipiul Reşiţa

                                                           iniţiatori: Primar – Mihai STEPANESCU

                                                                                 Viceprimar – Ioan CRINA

 

21. Informare nr. 17581/15.10.2012 a Direcţiei Buget, Finanţe-Contabilitate,  Resurse Umane privind refuzul conducerii SC Aquacaraş SA compusă din Director General Liber Anatoli şi Director Economic Grozăvescu Maria de a semna adrese.

 

Art. 2 – Dispoziţia se comunică :

– Prefectului şi Instituţiei Prefectului Judeţul Caraş-Severin

– Mass-media.

 

 

                P R I M A R, 

         Mihai  STEPANESCU                                                       A V I Z A T

                                                                                                                                              S E C R E T A R,

                                                                                           Lucian Cornel BUCUR