Ședință ordinară a Consiliului Local Reșița

 

Primarul Municipiului Reşiţa,

În temeiul art. 39 alin. 1, art. 68 alin. 1, art. 115 alin. 1 lit. a), alin. 2 şi alin. 6 ale Legii nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

D I S P U N E:

 

Art. 1. – Se convocă Consiliul Local al Municipiului Reşiţa în şedinţa ordinară din data de 27 NOIEMBRIE 2012, ora 14, la Sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Reşiţa, parter,  cu următoarea

 

ORDINE DE ZI:

 

 1. 1.   Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Direcţiei „Poliţia Locală“ a municipiului Reşiţa, ca urmare a reorganizării activităţii.

iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

 1. 2.   Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Direcţiei „Poliţia Locală“ din subordinea Consiliului Local al Municipiului Reşiţa.

iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

 1. 3.   Proiect de hotărâre pentru aprobarea componenţei comisiei de atribuire autorizaţii taxi rămase disponibile în Municipiul Reşiţa.

iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

 1. 4.   Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării în procent de 50% a costului abonamentelor lunare de călătorie pe mijloacele de transport în comun pentru elevii din municipiul Reşiţa.

iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

 1. 5.   Proiect de hotărâre privind aprobarea casării şi valorificării mijloacelor fixe devenite disponibile aparţinând Serviciului Public – „Direcţia pentru Întreţinerea şi Repararea Patrimoniului Consiliului Local, Serviciul de Iluminat Public şi Deszăpezire.“

iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

 1. 6.   Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului formularului tipizat „Atestat administrator de imobil persoane fizice“.

iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

 1. 7.   Proiect de hotărâre privind retragerea atestatului de administrator de imobile nr. F-185, eliberat D-nei Ana Păun.

iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

 

 1. 8.   Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 8 mp identificată în C.F. nr. 3701 Reşiţa Română, nr. top. (R200/3/52/b/2/1, R201/t/1)38/1/1, nr. cad 2646, în vederea extinderii construcţiei existente, str. Pomostului bl. A 10, sc. 2 ap. 2, parter, către CAMERA NOTARILOR PUBLICI TIMIŞOARA.

                                                iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

 1. 9.   Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie a terenului în suprafaţă de 26 mp identificată în C.F. nr. 39170 UAT Reşiţa, nr. top. 587/c/1/a/3/5, în vederea extinderii construcţiei existente, str. Cireşului nr. 58, către CISMARU RODICA.

                                                iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

 1. 10.       Proiect de hotărâre privind radierea dreptului de folosinţă asupra drumurilor existente în favoarea Uzinelor de Fier şi Domeniile din Reşiţa din C.F. nr. 30801, nr. top 588/a/1/a/3/a/1/7/a şi înscrierea dreptului de administrare asupra terenului în favoarea Consiliului Local al Municipiului Reşiţa şi aprobarea concesionării suprafeţei de 50 mp teren, situat în Reşiţa, str. Parcului nr. 1 B, ap. 4, fără licitaţie, pentru extindere şi mansardare locuinţă, către d-nul UNGUR OVIDIU DANIEL.

                                                iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

 

 1. 11.       Diverse.

                  

Art. 2 – Dispoziţia se comunică :

–      Prefectului şi Instituţiei Prefectului Judeţul Caraş-Severin

–      Mass-media.

   P R I M A R, 

         Mihai  STEPANESCU