Şedință ordinară a Consiliului Județean Caraș-Severin

Preşedintele Consiliului Judeţean Caraş-Severin, Sorin Frunzăverde, a dispus convocarea unei şedinţe ordinare pentru data de 25 aprilie 2013, ora 12.00, cu următoarele puncte înscrise pe ordinea de zi : 

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al  Consiliului Judeţean Caraş-Severin, pe anul 2013.

2.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.50/26.03.2013 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli  ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean  Caraş-Severin sau finanţate de către acesta, pe anul 2013, şi a estimărilor pe anii  2014-2016.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu al judeţului Caraş-Severin şi al contului de execuţie al bugetului centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, la data de 31.03 2013.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului  judeţului  Caraş-Severin din  credite interne, la data de 31.03.2013.

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.117/07.06.2012 privind stabilirea taxelor şi taxelor speciale pentru activităţi şi/sau servicii prestate de către direcţiile din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Caraş-Severin şi direcţiile (serviciile) de sub autoritatea Consiliului Judeţean Caraş-Severin, pentru anul 2013.

6. Proiect de hotărâre privind constituirea  unui drept real  de administrare  asupra a două imobile (teren) şi a construcţiei edificate pe acestea, în favoarea Consiliului Local al Municipiului Reşiţa, şi abrogarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.167/2009.

7. Proiect de hotărâre  pentru modificarea  Hotărârii Consiliului Judeţean nr.25/2006 privind darea în administrare, închiriere, concesiune sau folosinţa gratuită a unor imobile din domeniul public şi privat al judeţului Caraş-Severin, cu modificările şi completările ulterioare.

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 9/.2010 privind  însuşirea  bunurilor  care alcătuiesc domeniul public al Judeţului Caraş-Severin la data de 31.12.2009.

9. Proiect de hotărâre privind atribuirea şi eliberarea unor licenţe de traseu pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale în judeţul Caraş-Severin.

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.239/2011 privind aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Caraş-Severin, cu modificările şi completările ulterioare.

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr.192/2011 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii la Biblioteca Judeţeană „Paul Iorgovici” Reşiţa, cu modificările şi completările ulterioare.

12. Proiect de hotărâre privind  aprobarea organigramei şi  a statului de funcţii ale Muzeului Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş.

13. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rezultatului final privind evaluarea anuală a managerilor instituţiilor publice de cultură subordonate Consiliului Judeţean Caraş-Severin pentru activitatea desfăşurată în anul 2012.

14. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr.254/10.12.2012 privind aprobarea solicitării de finanţare, de către Ministerul Muncii Familiei și Protecției Sociale, pentru dotarea Căminului pentru Persoane Vârstnice Reşiţa.

15. Raport cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor proprii preşedintelui şi a hotărârilor Consiliului Judeţean în anul 2012.

16. Informare privind constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de O.G.nr.43/1997, activităţi desfăşurate de persoane împuternicite în acest sens din cadrul Direcţiei de Administrare a Domeniului Public şi Privat a Judeţului Caraş-Severin.

17. Informarea Adunării Generale a Acţionarilor de la S.C. Fabrica de Produse Lactate SA Oraviţa privind activitatea societăţii şi măsurile luate în exercitarea mandatului, în anul 2012.

18. Raport de activitate al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ACVABANAT, pe anul 2012.

19. Informare cu privire la activitatea desfăşurată de S.C.Ecologica Oraviţa SRL, pe anul 2012.

20. Informare privind activitatea desfăşurată de SC Ecologica  Văliug SRL, în cursul anului 2012

21. Raport de activitate al S.C.APERGMIN S.R.L., pe anul 2012.

22. Întrebări. Interpelări.