Ședința ordinară a Consiliului Local Reșița

explo 1000x200

R O M Â N I A     JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN – MUNICIPIUL REŞIŢA – P R I M A R

DISPOZIŢIA nr.  888

DIN      19.04. 2016

privind convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară

Pentru primarul municipiului Reşiţa,

Conform prevederilor H.C.L nr. 303/2015 privind desemnarea domnului viceprimar Crina Ioan să exercite atribuţiile funcţiei de primar al municipiului Reşiţa;

În temeiul art. 39 alin. 1, art. 68 alin. 1, art. 115 alin. 1 lit. a), alin. 2 şi alin. 6 ale Legii nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

D I S P U N E:

          Art.1. – Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Reşiţa în şedinţa ordinară din data de 26 aprilie 2016, ora 1400, la Sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Reşiţa, parter, cu următoarea

 

ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției Bugetului local pentru trimestrul I 2016.

                                                          iniţiator: pentru primar – viceprimar Crina Ioan

2. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Direcției „Poliția Locală” a municipiului Reșița.

                                                          iniţiator: pentru primar – viceprimar Crina Ioan

3. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții al Serviciului Public „Direcția Impozite și Taxe”.

                                                          iniţiator: pentru primar – viceprimar Crina Ioan

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții al Serviciului Public „Biblioteca Municipală Reșița”, fără personalitate juridică, de sub autoritatea Consiliului Local.

                                                          iniţiator: pentru primar – viceprimar Crina Ioan

5. Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 alin.1 din H.C.L. nr. 247/ 22.09.2015 privind constituirea comisiei de analiză a documentelor ce stau la baza emiterii certificatului de atestare a edificării construcției, cu modificările și completările ulterioare.

                                                          iniţiator: pentru primar – viceprimar Crina Ioan

6. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.9 din H.C.L nr. 295/ 10.11.2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016.

                                                          iniţiator: pentru primar – viceprimar Crina Ioan

7. Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr. 106 din 31.03.2010 și darea în folosință gratuită către Serviciul Public – Direcția de Asistență Socială a spațiului situat administrativ în Reșița, str. Călimanilor nr.1, punct termic nr. 30, înscris în CF nr. 33.431 Reșița, cu nr. top. G100/z/1/20.

                                                         iniţiator: pentru primar – viceprimar Crina Ioan

8. Proiect de hotărâre privind stabilirea unui termen de 24 de luni de la semnarea contractului de finanțare, în care asociațiile de proprietari au obligația de a restitui municipiului Reșița contribuția proprie în cadrul proiectelor finanțate prin  Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea A – Clădiri rezidențiale, dată după care municipiul Reșița va demara  procedurile legale pentru recuperarea sumelor în discuție.

                                                          iniţiator: pentru primar – viceprimar Crina Ioan

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului de contract pentru închiriere terenuri ocupate de chioșcuri aflate în proprietatea municipiului Reșița.

                                                          iniţiator: pentru primar – viceprimar Crina Ioan

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului de contract pentru închiriere terenuri cu destinația de incintă aflate în proprietatea municipiului Reșița.

                                                          iniţiator: pentru primar – viceprimar Crina Ioan

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului de contract pentru concesionarea terenurilor aflate în proprietatea municipiului Reșița.

                                                          iniţiator: pentru primar – viceprimar Crina Ioan

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului de contract pentru închirierea de terenuri către persoane fizice autorizate/persoane juridice pentru amenajare căi de acces în municipiul Reșița.

                                                            iniţiator: pentru primar – viceprimar Crina Ioan

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului de contract pentru închiriere terenuri reprezentând curți/grădini aflate în proprietatea Municipiului Reșița.

                                                           iniţiator: pentru primar – viceprimar Crina Ioan

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului încheiat între SC SODEXO PASS ROMANIA SRL, pe de o parte, municipiul Reșița și Serviciul Public „Direcția de Asistență Socială”, pe de altă parte, în vederea emiterii tichetelor sociale de grădiniță.

                                                         iniţiator: pentru primar – viceprimar Crina Ioan

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Bilanțului Contabil ale Asociației Reșița Europeană de sub autoritatea Consiliului Local Reșița.

                                                           iniţiator: pentru primar – viceprimar Crina Ioan

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere ale S.C. „TERMO SERV CET” S.R.L. pe anul 2015.

                                                           iniţiator: pentru primar – viceprimar Crina Ioan

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2016 la S.C. „TERMO SERV CET” S.R.L.

                                                          iniţiator: pentru primar – viceprimar Crina Ioan

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Colaborare între municipiul Reșița și A.C.S. RACING VSS Timișoara.

                                                          iniţiator: pentru primar – viceprimar Crina Ioan

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării terenului proprietatea municipiului Reșița, în suprafață de 227161 mp, identificat în Extrasul de Plan Cadastral de Carte Funciară pentru imobil cadastral 42431/UAT Reșița, situat în Reșița, Valea Țerovei, Parc Industrial.

                                                         iniţiator: pentru primar – viceprimar Crina Ioan

20. Raport de activitate al domnului viceprimar Crina Ioan pe anul 2015.

21. Raport de activitate al domnului viceprimar Voina Lucian Sorin pe anul 2015.

22. Raport de activitate al domnului consilier local Amariei Constantin pe anul 2015.

23. Raport de activitate al domnului consilier local Bălean Marius Mihai pe anul 2015.

24. Raport de activitate al doamnei consilier local Borchescu Elena pe anul 2015.

25. Raport de activitate al domnului consilier local Duruț Gabriel Dumitru pe anul 2015.

26. Raport de activitate al doamnei consilier local Hamat Oana Codruța pe anul 2015.

27. Raport de activitate al domnului consilier local Lupșa Valentin Cristian pe anul 2015.

28. Raport de activitate al domnului consilier local Marșalic Jaro Norbert pe anul 2015.

29. Raport de activitate al domnului consilier local Mihăilă Costel pe anul 2015.

30. Raport de activitate al doamnei consilier local Mone Mariana Magdalena pe anul 2015.

31. Raport de activitate al domnului consilier local Năsturel Gheorghe pe anul 2015.

32. Raport de activitate al domnului consilier local Panfil Cristian pe anul 2015.

33. Raport de activitate al domnului consilier local Pascu Florian pe anul 2015.

34. Raport de activitate al doamnei consilier local Preda Maria pe anul 2015.

35. Raport de activitate al domnului consilier local Sabo Mirel pe anul 2015.

36. Raport de activitate al domnului consilier local Știopoane Petru pe anul 2015.

37. Raport de activitate al domnului consilier local Turău Ion Dorin pe anul 2015.

38. Raport de activitate al domnului consilier local Țurcaș Florin Viorel pe anul 2015.

39. Diverse.

                                                          

 

Art. 2 – Dispoziţia se comunică:

  • Prefectului şi Instituţiei Prefectului Judeţul Caraş-Severin.
  • Mass-media.

 

A V I Z AT

    pentru

P R I M A R,                                    

Viceprimar CRINA Ioan

 S E C R E T A R,

BUCUR Lucian Cornel

banner 970 x 250