Ședință ordinară a Consiliului Local Reșița

DISPOZIŢIA Nr. 1368
DIN 20.11.2020
privind convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară

Primarul Municipiului Reşiţa,
În temeiul art. 133 alin. 1, art. 134 alin. 1 lit. a), alin. 2, alin. 3 lit. a), alin. 5, alin. 6, alin. 7, art. 135, art. 136 alin. 8, art. 155 alin. 1 lit. b) coroborat cu alin. 3 lit. b), art. 196 alin. 1 lit. b), art. 197 alin. 1, alin. 4 și art. 198 alin. 1 și alin. 2 ale Ordonanței de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, modificat și completat,

D I S P U N E:

Art. 1. – Se convoacă în şedinţă ordinara, Consiliul Local al Municipiului Reşiţa în data de 26 NOIEMBRIE 2020, ora 14.00, sedintă ce va avea loc sala de sedinta (la parter) a Primariei municipiului Resita.
Art. 2 – Proiectul ordinii de zi a Ședinței ordinare este prevăzută în Anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.
Art. 3 – Materialele prevăzute în Anexă vor fi puse la dispoziția consilierilor locali prin e-mail, prin serviciul de stocare OneDrive si pe suport de hartie.
Art. 4 – Materialele menționate în Anexă se transmit spre avizare:

1.Comisiei pentru studii prognoze economico – sociale, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului Reşiţa

2.Comisiei de organizare dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice de arhitectură şi mediu

3.Comisiei pentru servicii publice, agricultură, comerţ, privatizare, sport, turism şi agrement

4.Comisiei pentru proiecte – programe, activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate şi familie, culte, cultură, muncă, protecţie socială şi relaţii externe

5.Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor

Art. 5 – Comisiile de specialitate ale Consiliului Local pot formula și depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri.
Art. 6 – Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință publică pe site-ul primăriei www.primaria-resita.ro.
Art. 7 -Dispoziţia se comunică:
-Prefectului şi Instituţiei Prefectului Judeţul Caraş-Severin.
-Mass-media.

P R I M A R,
POPA Ioan

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
BUCUR Lucian Cornel

ANEXA LA DISPOZITIA NR. 1368/20.11.2020

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Resita pe anul 2020 iniţiator: Primar –Ioan Popa
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat pentru dezvoltarea de proiecte comune de transport și mobilitate în județele Caraș-Severin și Timiș încheiat între Municipiul Reșița, Municipiul Timișoara, Județul Caraș-Severin și Județul Timiș, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre
iniţiator: Primar –Ioan Popa
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM, precum și a Regulamentului de funcționare a acesteia
iniţiator: Primar –Ioan Popa
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) pentru investiția: ”Reabilitare Aleea Bazna, Aleea Felix, Aleea Buziaș și Aleea Herculane”
iniţiator: Primar –Ioan Popa
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) pentru investiția ”DALI și PT Modernizare trotuar partea stângă sens auto B-dul A.I. Cuza de la intrare auto IPJ Caraș-Severin până la intersecția strada Bielefeld cu B-dul A. I. Cuza”
iniţiator: Primar –Ioan Popa
6.Proiect de hotărâre privind retragerea mandatului domnului Tuță Adelin Ionel din calitatea de membru în Consiliul de Administrație la S.C. AQUACARAȘ S.A.
iniţiator: Primar –Ioan Popa
7.Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de mandat al domnului Bistrian Dorin Nicolae, Administrator unic la PIEȚE REȘIȚA S.R.L.
iniţiator: Primar –Ioan Popa
8.Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilități în anul 2020 pentru activitățile întrerupte pe perioada stării de urgență și/sau alertă
iniţiator: Primar –Ioan Popa
9.Proiect de hotărâre privind mandatarea Primarului municipiului Reșița, domnul Popa Ioan, să reprezinte interesele Consiliului Local al municipiului Reșița în fața instanțelor de judecată și să semneze delegațiile personalului de specialitate și orice alte acte procedurale
iniţiator: Primar –Ioan Popa
10.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020 la S.C. ”TERMO SERV CET” S.R.L.
iniţiator: Primar –Ioan Popa
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului de Protocol de colaborare cu ASOCIAȚIA NEVO PARUDIMOS în vederea amenajării/reabilitării unor spații locative, în scopul creșterii calității condițiilor de locuit pentru chiriașii ce urmează a fi relocați din Blocul nr. 1 și nr. 2 din Cartierul Mociur
iniţiator: Primar –Ioan Popa
12.Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Municipiului Reșița prin ”Direcția pentru Administrarea Domeniului Public și Privat al Municipiului Reșița” și SC LICHIARDOPOL PARC SRL , în vederea amenajării unui patinoar mobil natural în Parcul Tricolorului
iniţiator: Primar –Ioan Popa
13.Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat a unor locuințe și schimbarea categoriei de folosință din locuințe de necesitate și de serviciu în locuințe convenabile conform Anexei la prezenta, locuințe situate administrativ în municipiul Reșița
iniţiator: Primar –Ioan Popa
14.Proiect de hotărâre privind desemnarea domnului Popescu Hadrian Constantin în calitate de membru în Consiliul de Administrație la S.C. AQUACARAȘ S.A.
iniţiator: Primar –Ioan Popa
15.Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate, în baza H.G. nr 20/1996 și a contractului de vânzare-cumpărare nr. 177/112/2009, a suprafeței de 15,70 mp din terenul de 286 mp aferent construcției, situat în Reșița, str. Petru Maior, nr. 34, bl. 34, sc. 2, et. 4, ap. 18, înscris în CF nr. 32522 Reșița, top R200/3/52/j/6, către numitul Cojocea Georgel–Cristian
iniţiator: Primar –Ioan Popa
16.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 10 mp, identificat în CF nr. 34492 Reșița, proprietatea privată a municipiului Reșița, situat administrativ în loc. Reșița, str. Șurianu, nr. 4, către numitul Pena Alin – Ionuț și Pena Lavinia
iniţiator: Primar –Ioan Popa
17.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 35 mp, identificat în CF nr. 30658 Reșița și terenul în suprafață de 12 mp, identificat în CF nr. 30655 Reșița, proprietatea privată a municipiului Reșița, situat administrativ în Reșița, str. Rodnei, nr. 13, scara 1, ap. 2, parter, către S.C. GABONNE STANESCU S.R.L.
iniţiator: Primar –Ioan Popa
18.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 73 mp, identificat în CF nr. 45624 Reșița, proprietate privată a municipiului Reșița, situat administrativ în Reșița, str. Nalbelor, nr. 9, către numitul PATZANOVSKY PETRU și soția PATZANOVSKY ECATERINA
iniţiator: Primar –Ioan Popa
19.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 141 mp, identificat în CF nr. 31380 Reșița, proprietatea privată a municipiului Reșița, situat administrativ în Reșița, str. Carpați, nr. 1 către numitul Marcu Ion și soția Marcu Ana
iniţiator: Primar –Ioan Popa
20.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 1000 mp, identificat în CF nr. 44537 Reșița, proprietatea privată a municipiului Reșița, situat administrativ în loc. Reșița, str. Funicularului, nr. 1 A, către numitul Stanciu Ioan
iniţiator: Primar –Ioan Popa
21.Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării a 4 imobile – construcții (spații comerciale), identificate în CF nr. 32276-C1-U13, nr. Top. R201/i/1/P/8, CF nr. 32276-C1-U14, nr. Top R201/i/1/P/10, CF nr. 32276-C1-U15, nr. top R201/i/1/P/9, CF 32276-C1-U18, nr. top. R201/i/1/P/11, situate administrativ în municipiul Reșița, bld. A.I.Cuza, nr. 20 Parter, (Bl. Fetelor), proprietatea privată a domnului Brumar Milan și soției Brumar Claudia Angelica
iniţiator: Primar –Ioan Popa
22.Proiect de hotărâre privind dezmembrarea/dezlipirea suprafeței de teren de 701 mp din suprafața totală de teren de 2893931,85 mp identificată în CF nr. 597 Reșița Română, nr. Topografic 251/a/1/a/a/…/10/1/8/a/3/a/2/a/1/1/4/b/2/b/2/13/2/1/b/b/2/a/2/2/1, nr. Cad 6100, situată administrativ în Reșița, str. Caraiman
iniţiator: Primar –Ioan Popa
23.Proiect de hotărâre privind dezmembrarea/dezlipirea suprafeței de teren de 2060 mp din suprafața totală de teren identificată în CF nr. 1 Reșița Română, nr. Topografic 321/c/4/b/1/4/f/2, nr. Cad 5546, situată administrativ în Reșița, zona cartier Mociur
iniţiator: Primar –Ioan Popa
24.Proiect de hotărâre prin care Consiliul Local al municipiului Reșița ia act de devizele de lucrări emise de S.C. Aquacaraș S.A. , respectiv însușește valoarea investițiilor și aprobă ca decontarea sumelor să se facă cu respectarea art. 5 din normele cuprinse în Anexa la O.U.G. nr. 198/22.12.2005
iniţiator: Primar –Ioan Popa
25.Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării societății pe acțiuni care urmează să administreze parcul industrial și imobilele cu potențial pentru investiții de pe raza Municipiului Reșița
iniţiator: Primar –Ioan Popa
26.Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de trecere a bunului din domeniul public al statului în domeniul public al municipiului Reșița: Patinoar artificial descoperit, situat administrativ în Reșița, Bd. Muncii, Nr. 5 A, identificat în CF . Nr. 36288 Reșița, nr. Cadastral 4338, nr. Topografic G.100/e/2/2/2/c/5
iniţiatori: Primar –Ioan Popa
Viceprimar – Dacica Adrian Laurențiu
27.Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii Școlii Gimnaziale Nr. 2 Reșița în Școala Gimnazială ”Marius Șandru” Reșița
iniţiatori: Viceprimar – Chiosa Mădălina Miruna
Viceprimar – Dacica Adrian Laurențiu
Consilier local – Peia Lucia Elena Carmen
28.Proiect de hotărâre privind prelungirea mandatului de cenzor a doamnei Păsat Delia Mirela – expert contabil la Societatea Comercială ”TERMO SERV CET ” SRL
iniţiator: Consilier local – Huruială Tom Lucian
29.Diverse