D I S P O Z I Ţ I E de convocare a Consiliului Judeţean Caraş-Severin în şedinţă ordinară pentru data de 31 ianuarie 2019

Preşedintele Consiliului Judeţean Caraş-Severin;
În temeiul prevederilor art. 94 alin. 1 şi 3 şi ale art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare,
D I S P U N:
Art.1. Se convoacă Consiliul Judeţean Caraş-Severin în şedinţă ordinară, pentru data de 31.01.2019, ora 12.00 în sala de şedinţe a Consiliului Judeţean Caraş-Severin, cu următoarea ordine de zi:

1.Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetului local al Județului Caraș-Severin rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2018, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, pe anul 2019.
2.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 240/21.12.2015 pentru stabilirea normativelor proprii de cheltuieli privitoare la acțiunile de protocol, costurile pentru convorbiri telefonice precum și dotarea cu autovehicule din parcul auto al Consiliului Județean Caraș-Severin precum și al instituțiilor și serviciilor publice din subordine, cu modificările și completările ulterioare
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unui spațiu din imobilul situat administrativ în municipiul Reșița, Piața 1 Decembrie 1918, nr.7, Et.1, județul Caraș-Severin,aflat în domeniul public al județului Caraș-Severin și administrarea Consiliului Județean Caraș-Severin.
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unui spațiu din imobilul situat administrativ în municipiul Reșița, Piața 1 Decembrie 1918, nr.7, Et.II, județul Caraș-Severin,aflat în domeniul public al județului Caraș-Severin și administrarea Consiliului Județean Caraș-Severin.
5.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr.177/2018 privind aprobarea închirierii, prin licitație publică a unui spațiu din imobilul situat administrativ in municipiul Reșița, str.Cpt. Smaranda Ion (fosta str. Lupacului, nr.2) -fosta UM 01929, județul Caraș-Severin, aflat in domeniul privat al județului Caraș-Severin și administrarea Consiliului Județean Caraș-Severin.
6.Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului real de administrare asupra unui spațiu din imobilul situat administrativ în municipiului Reșița, str.Cpt.Smaranda Ion ( fosta str. Lupacului, nr.2)- fosta UM 01929, județul Caraș-Severin, aflat în domeniul privat al județului Caraș-Severin, în favoarea Instituției Prefectului- Județul Caraș-Severin.
7.Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui spațiu din incinta imobilului situat în Reșița, Piața 1 Decembrie 1918, nr.7, Et.1, aflat în domeniul public al județului Caraș-Severin, în favoarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Intercom Deșeuri Caraș-Severin.
8.Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului de principiu in vederea exercitării/neexercitării dreptului de preferință al asociatului Consiliul Județean Caraș- Severin la achiziționarea (cumpărarea) părților sociale deținute de asociatul Consiliul Județean Timiș în cadrul societății SC Schilift SRL.
9.Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.39/27.02.2014 privind modificarea Programului de transport public judeţean de persoane realizat prin curse regulate pentru traseele din judeţul Caraş-Severin, pentru perioada 01.01.2014-30.06.2019, cu modificările și completările ulterioare.
10.Proiect de hotărâre pentru modificare a Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 41/2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ” Modernizare DJ 680A, Maciova – Ciuta – Obreja (DN 68), km 12+000 – 19+451,37″, cu modificările şi completările ulterioare.
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea graficului de lucrări de reabilitare, modernizare şi/sau asfaltare drumuri şi poduri aflate în administrarea Consiliului Judeţean Caraş-Severin prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, în anul 2019 – lucrări în continuare.
12.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul județului Caraș-Severin pentru anul 2019.
13.Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către județul Caraș-Severin, prin Consiliul Județean Caraș-Severin, a dreptului de preempțiune la vânzarea imobilului ”Casa Crăciun” azi locuințe, situat în municipiul Reșița, str. Laminoarelor nr.8, județul Caraș-Severin.
14.Proiect de hotărâre privind aprobarea Reţelei de şcolarizare a unităţilor de învăţământ special din judeţul Caraş-Severin, pentru anul şcolar 2019-2020.
15.Raport anual privind finanțările nerambursabile aprobate în baza Legii nr.350/2005 acordate de la bugetul Consiliului Județean Caraș-Severin, pentru activitățile entităților sportive nonprofit, în anul 2018.
16. Intrebări.Interpelări

gif card de energie dacus 1000x100 timisoara capitala 2023
publicitate si promovare online banner maxagro
/** clever pariuri **/ /** sfarsit clever **/