DISPOZIŢIA Nr. 53 DIN 25.01.2019 privind convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară

Primarul Municipiului Reşiţa,
În temeiul art. 39 alin. 1, art. 68 alin. 1, art. 115 alin. 1 lit. a), alin. 2 şi alin. 6 ale Legii nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
D I S P U N E:
Art.1. – Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Reşiţa în şedinţa ordinară din data de 31 ianuarie 2019, ora 14.00 la Sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Reşiţa, parter, cu următoarea
ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției Bugetului Local la 31.12.2018
iniţiator: Primar – Popa Ioan
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a Municipiului Reșița, pentru anul școlar 2019-2020
iniţiator: Primar – Popa Ioan
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Colaborare între Municipiul Reșița și GNB AGENCY S.R.L. pentru organizarea evenimentului ”CUSTOM REȘIȚA”
iniţiator: Primar – Popa Ioan
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata dobânzilor, penalităților și majorărilor de întârziere pentru persoanele fizice care achită integral în perioada 01.02.2019-01.04.2019 debitele principale restante, inclusiv amenzi contravenționale, existente în sold
iniţiator: Primar – Popa Ioan
5. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 54/27.02.2018 privind aprobarea organigramei, a statului funcțiilor de demnitate publică alese și a statelor de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reșița, cu modificările și completările ulterioare
iniţiator: Primar – Popa Ioan
6. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 55/27.02.2018 privind aprobarea organigramei și a statelor de funcții, precum și a Regulamentului de organizare și funcționare, ale Serviciului Public Comunitar de Evidența Persoanelor al Municipiului Reșița, fără personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al municipiului Reșița
iniţiator: Primar – Popa Ioan
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții ale Serviciului Public – ”Direcția pentru Întreținerea și Repararea Patrimoniului Consiliului Local, Serviciul de Iluminat Public și Deszăpezire”
iniţiator: Primar – Popa Ioan
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru investiția ”Pod peste râul Bârzava, strada Cireșului – Municipiul Reșița”
iniţiator: Primar – Popa Ioan
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării componenței comisiei de analiză a documentelor ce stau la baza emiterii certificatului de atestare a edificării construcției, respectiv nominalizarea membrilor supleanți
iniţiator: Primar – Popa Ioan
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței comisiei de evaluare pentru concesiune, pentru vânzare, pentru închiriere prin licitație publică/fără licitație publică a imobilelor proprietatea municipiului Reșița și pentru cumpărarea de imobile de către municipiul Reșița, constituirea comisiei de soluționare a contestațiilor, precum și aprobarea regulamentului de funcționare
iniţiator: Primar – Popa Ioan
11. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de dare în folosință gratuită către Asociația Diabeticilor Reșița Caraș-Severin a spațiului situat administrativ în Reșița, str. Spitalului nr. 36, Policlinica II, camera 203 înscris în CF nr. 33822-C1-U49 Reșița
iniţiator: Primar – Popa Ioan
12. Proiect de hotărâre privind completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și canalizare, între ADI ACVABANAT, ca autoritate delegată a unităților administrativ-teritoriale și SC AQUACARAȘ SA, în calitate de operator, cu investiția ”Alimentare cu apă potabilă Valea Țerovei, nr. 24, fostă U.C.C.”, bun ce face parte din domeniul public al municipiului Reșița
iniţiator: Primar – Popa Ioan
13. Proiect de hotărâre privind rectificarea erorii materiale din art. 1 la H.C.L. nr. 215/27.06.2018 privind dezmembrarea/dezlipirea și schimbarea categoriei de folosință a unor terenuri ce aparțin domeniului public al Municipiului Reșița situate în cartierul Doman și intabularea în Cartea Funciară
iniţiator: Primar – Popa Ioan
14. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului Reșița și schimbarea categoriei de folosință a unor suprafețe de teren, reprezentând str. Prunilor din municipiul Reșița, în vederea intabulării dreptului de proprietate publică a municipiului Reșița, în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară
iniţiator: Primar – Popa Ioan
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii/dezmembrării terenului din suprafața de 5894219,66 mp. înscris în C.F. nr. 1 Reșița Română nr. top. 1127/a/1/2/2/2/2/1/19/d/3/28/18/12/a/2/a/2/b/2/a/2/2/1/1/1/a/2, în două loturi, lotul 1 în suprafață de 129 mp. și lotul 2 în suprafață de 39 mp., schimbarea categoriei de folosință, teren situat pe Vlad Țepeș nr. 6, Reșița, în vederea cumpărării terenului
iniţiator: Primar – Popa Ioan
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de închiriere pentru imobilul, proprietatea UCM Reșița SA, denumit Sală de Sport, situată în incinta Casei de Cultură Reșița, strada Libertății nr. 40, necesar Școlii Gimnaziale Nr. 2 Reșița
iniţiator: Primar – Popa Ioan
17. Proiect de hotărâre privind acordul în vederea închirierii unui spațiu de la Universitatea Eftimie Murgu din Reșița pentru asigurarea actului educațional la unitățile de învățământ, la care se implementează proiecte cu finanțare europeană
iniţiator: Primar – Popa Ioan
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind acordarea finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Muncipiului Reșița pentru proiectele sociale – servicii de îngrijire la domiciliu
iniţiator: Viceprimar – Dacica Adrian Laurențiu
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2019
iniţiator: Viceprimar – Dacica Adrian Laurențiu
20. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație a unui bun mobil ”Scaun stomatologic – Costellini” făcută de către domnul Messer Robert-Raoul
iniţiator: Viceprimar – Duruț Gabriel Dumitru
21. Diverse

gif card de energie dacus 1000x100 Brantner 1000x100px

P R I M A R, A V I Z AT
POPA Ioan S E C R E T A R,
BUCUR Lucian Cornel

publicitate si promovare online banner maxagro
/** clever pariuri **/ /** sfarsit clever **/